TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Suministros - 255884-2018

14/06/2018    S112    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Varsovia: Productos químicos

2018/S 112-255884

Anuncio de adjudicación de contrato – sectores especiales

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S. A. zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000146138
pl. Starynkiewicza 5
Warszawa
02-015
Polonia
Persona de contacto: Karolina Długołęcka Pion Zamówień Publicznych – Dział Postępowań
Teléfono: +48 224455316
Correo electrónico: d-zamowien@mpwik.com.pl
Fax: +48 224455315
Código NUTS: PL911

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.mpwik.com.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.6)Principal actividad
Agua

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa preparatów antyodorowych z podziałem na zadania

Número de referencia: 02305/WS/PW/PZP-DRZ-WRS/D/2017
II.1.2)Código CPV principal
24000000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Dostawa preparatów antyodorowych z podziałem na zadania:

Zadanie 1. Dostawa preparatu antyodorowego stosowanego w systemie zamgławiających barier antyodorowych;

Zadanie 2. Dostawa preparatu antyodorowego stosowanego w urządzeniach wytwarzających tzw. „suchą mgłę antyodorową”;

Zadanie 3. Dostawa żelu neutralizującego odory do studzienek, komór kanalizacyjnych oraz żelu neutralizującego odory stosowanego w przewodach systemu wentylacyjnego pompowni ścieków.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido) (¿Acepta su publicación? sí)
Valor IVA excluido: 671 143.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa preparatu antyodorowego stosowanego w systemie zamgławiających barier antyodorowych.

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
24000000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL911
Código NUTS: PL912
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Warszawa, Wieliszew.

II.2.4)Descripción del contrato:

Dostawa preparatu antyodorowego stosowanego w systemie zamgławiających barier antyodorowych;

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa preparatu antyodorowego stosowanego w urządzeniach wytwarzających tzw. „suchą mgłę antyodorową.

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
24000000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL911
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Warszawa.

II.2.4)Descripción del contrato:

Dostawa preparatu antyodorowego stosowanego w urządzeniach wytwarzających tzw. „suchą mgłę antyodorową”;

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa żelu neutralizującego odory do studzienek, komór kanalizacyjnych oraz żelu neutralizującego odory stosowanego w przewodach systemu wentylacyjnego pompowni ścieków.

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
24000000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL911
Código NUTS: PL912
Código NUTS: PL913
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Warszawa, Wieliszew, Pruszków.

II.2.4)Descripción del contrato:

Dostawa żelu neutralizującego odory do studzienek, komór kanalizacyjnych oraz żelu neutralizującego odory stosowanego w przewodach systemu wentylacyjnego pompowni ścieków.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2017/S 238-494784
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio periódico indicativo

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 1
Denominación:

Dostawa preparatu antyodorowego stosowanego w systemie zamgławiających barier antyodorowych

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
04/06/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
bioArcus Sp. z o.o.
ul. Białostocka 22 lok. 9
Warszawa
03-741
Polonia
Correo electrónico: biuro@bioarcus.pl
Código NUTS: PL911
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido) (¿Acepta su publicación? sí)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 111 200.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 85 068.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación
V.2.6)Precio pagado por las compras de ocasión

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 2
Denominación:

Dostawa preparatu antyodorowego stosowanego w urządzeniach wytwarzających tzw. „suchą mgłę antyodorową”

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
04/06/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
bioArcus Sp. z o.o.
ul. Białostocka 22 lok. 9
Warszawa
03-741
Polonia
Correo electrónico: biuro@bioarcus.pl
Código NUTS: PL911
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido) (¿Acepta su publicación? sí)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 234 000.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 275 600.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación
V.2.6)Precio pagado por las compras de ocasión

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 3
Denominación:

Dostawa żelu neutralizującego odory do studzienek, komór kanalizacyjnych oraz żelu neutralizującego odory stosowanego w przewodach systemu wentylacyjnego pompowni ścieków

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
04/06/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
bioArcus Sp. z o.o.
ul. Białostocka 22 lok. 9
Warszawa
03-741
Polonia
Correo electrónico: biuro@bioarcus.pl
Código NUTS: PL911
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido) (¿Acepta su publicación? sí)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 340 340.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 310 475.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación
V.2.6)Precio pagado por las compras de ocasión

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587840
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
a
a
Polonia
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1.Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale VI ustawy Pzp.

2.Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt. 17.1 niniejszej IDW są:

a) odwołanie,

b) skarga do sądu.

3.Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 180 -198 ustawy Pzp.

4.Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 198a -198g ustawy Pzp.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587840
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
13/06/2018