Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Leveringen - 255884-2020

03/06/2020    S106

België-Antwerpen: Kantoorbenodigdheden

2020/S 106-255884

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Zorgbedrijf Antwerpen, Welzijnsvereniging
Postadres: Ballaarstraat 35
Plaats: Antwerpen
NUTS-code: BE211 Arr. Antwerpen
Postcode: 2018
Land: België
Contactpersoon: Mevrouw Karoline Stuyck
E-mail: karoline.stuyck@zorgbedrijf.antwerpen.be
Telefoon: +32 34316994
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.zorgbedrijf.antwerpen.be
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/846/U4/2019
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Sociale bescherming

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Oproep tot aanvraag tot deelneming - raamcontract voor kantoorbenodigdheden

Referentienummer: 2019/100/KS
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30192000 Kantoorbenodigdheden
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Zie II.2.4)

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30197000 Kleine kantooruitrusting
30199000 Kantoorbenodigdheden van papier en andere artikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE211 Arr. Antwerpen
Voornaamste plaats van uitvoering:

Diverse locaties.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Levering van kantoorbenodigdheden en knutselmateriaal.

De opdracht zal gegund worden aan één inschrijver. Het is de leverancier toegelaten om met een onderaannemer te werken.

Dit contract bestaat uit kantoorbenodigdheden waaronder het volgende wordt verstaan:

— schrijfwaren, schriften, labels, post-it, "white boards", opbergsystemen, verpakkingsmaterialen, papier voor medicatiebriefjes, batterijen, ...,

— fotokopie-, gekleurd, machinepapier,

— inktpatronen,

— knutselmateriaal: materiaal nodig om te knutselen, een activiteit die bestaat uit het vervaardigen van (vaak) decoratieve werken met diverse materialen.

Verf, penselen, creapapier, knutsellijm, ...,

— postzegels.

De belangrijkste doelstelling is om te bestellen via een online bestelportaal, waarbij er door middel van een cataloog besteld kan worden. (Desgewenst op maat gemaakt voor Zorgbedrijf Antwerpen.)

Naast een concurrentiële prijs is het uitermate belangrijk dat de leverancier een zeer uitgebreid productaanbod kan aanbieden en een snelle manier van leveren kan garanderen.

De webtool zal een wezenlijke functie uitoefenen als geschikt communicatiemiddel en eenvoudig bestelplatform. Zo nodig telefonische bijstand tijdens het kiezen en bestellen van producten. Maandelijks één totaalfactuur, met detail in vastgelegde Excel, deze structuur maakt het mogelijk om de kosten te verdelen over de verschillende kostenplaatsen.

Eveneens wordt er benadrukt dat men dient te werken op basis van volgende principes:

— gratis levering garanderen, ongeacht de ordergrootte

— goede bereikbaarheid van de inschrijver bij vragen

— snelle manier van leveren garanderen

— steeds de laagste prijs garanderen en deze formule ook uitwerken (wat indien elders prijs beter)

— mogelijkheid tot advies van specialisten garanderen

— zeer klantgerichte website

— zeer uitgebreid productaanbod garanderen

— Indien van toepassing de veiligheid van het product garanderen en een Nederlandstalige gebruiksaanwijzing toevoegen.

Ten titel van inlichting volgt hierna de geraamde omzet, incl. btw, over vier jaar voor de deelnemers aan de aankoopcentrale, gebaseerd op het gemiddeld aantal verkochte stuks van de vorige contracten:

— Zorgbedrijf Antwerpen: 880 000 EUR, incl. btw,

— deelnemers aankoopcentrale naast Zorgbedrijf Antwerpen: 1 175 000 EUR, incl. btw.

Leveringsplaats:

— de materialen voor Zorgbedrijf Antwerpen dienen op de diverse locaties geleverd te worden (zie bijlage. Deze lijst is niet uitputtend),

— de diverse locaties van andere openbare besturen zullen door de desbetreffende besturen kenbaar gemaakt worden.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd minimumaantal: 3
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in één van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17.6.2016.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's. Het bewijs van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering met vermelding van het bedrag;

2. een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.

Eventuele minimumeisen:

1. De kandidaat levert het bewijs van beide verzekeringen;

2. De kandidaat moet kunnen aantonen dat men tijdens de laatste drie jaren een relevante minimumjaaromzet heeft gehaald van 1 miljoen EUR, excl. btw, met betrekking tot het voorwerp van de opdracht.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. een lijst van de voornaamste gelijkaardige leveringen die de inschrijver gedurende de afgelopen drie jaar heeft verricht, met vermelding van:

— een beschrijving van de opdracht,

— het bedrag,

— de datum,

— de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren,

— een contactpersoon met e-mailadres en telefoonnummer.

Er kan door Zorgbedrijf Antwerpen contact opgenomen worden met de opgegeven referenties. Tevens zullen de referenties gebruikt worden en in weging genomen worden dewelke niet werden opgegeven;

2. Zorgbedrijf Antwerpen wil via SAP S/4HANA bestellingen kunnen plaatsen in één of meerdere externe webcatalogen van leveranciers. Via deze catalogus, op maat van Zorgbedrijf Antwerpen, moet het mogelijk zijn om de artikels te bestellen aan de gecontracteerde prijzen.

Wij maken hiervoor gebruik van de standaard "OPEN CATALOG INTERFACE" (OCI versie 4.0). Meer informatie hieromtrent vindt u in de bijlage van deze selectieleidraad “WEBSHOP connectie van externe leveranciers”.

Eventuele minimumeisen:

1. Opgave van minimum drie gelijkaardige overheidsopdrachten die in de afgelopen drie jaar werden verricht met alle gevraagde vermeldingen.

— Nederlandstalige online webshop beschikbaar;

2. De aanbieder dient aan te tonen dat het mogelijk is dat Zorgbedrijf Antwerpen bestellingen kan plaatsen via het SAP S/4HANA-systeem via OCI versie 4.0 (bv. via demoplatform, screenshots, ...).

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.5)Inlichtingen inzake onderhandeling
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite: https://eten.publicprocurement.be/

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020