Leveringen - 255885-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Zweden-Umeå: Drukwerk en aanverwante producten

2020/S 106-255885

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: UMEÅ UNIVERSITET
Nationaal identificatienummer: 202100-2874
Postadres: Universitetsledningshuset, Plan 2
Plaats: Umeå
NUTS-code: SE SVERIGE
Postcode: 901 87
Land: Zweden
E-mail: linnea.vestberg@umu.se
Telefoon: +46 90-7865000

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.umu.se/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.e-avrop.com/umuuniv/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=43078
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.e-avrop.com/umuuniv/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=43078
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Trycksaker/tryckeritjänster

Referentienummer: FS 2.1.2-667-19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
22000000 Drukwerk en aanverwante producten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Umeå universitet inbjuder Ert företag att lämna anbud i upphandling av ramavtal gällande tryckeritjänster för Umeå universitet. Upphandlingen är delad och omfattar offset- och digitaltryck respektive tryck av storformat. Avtal avser att tecknas med två respektive en leverantörer per område. Statistik för perioden februari - oktober 2019 visar inköp av offset- och digitaltryck för ca 2,5 mkr samt storformat för ca 277 000 kr. Uppskattad volym/år blir för offset- och digitaltryck ca 3 mkr och för storformat ca 370 000 kr.

Ramavtalet omfattar avtal med maximalt två (2) leverantörer för avtalsområdet offset- och digitaltryck.

Ramavtalet omfattar avtal med en (1) leverantör för avtalsområdet stortryck.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pris offset- och digitaltryck

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
22000000 Drukwerk en aanverwante producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE SVERIGE
NUTS-code: SE3 NORRA SVERIGE
NUTS-code: SE33 Övre Norrland
NUTS-code: SE331 Västerbottens län
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Umeå universitet inbjuder Ert företag att lämna anbud i upphandling av ramavtal gällande tryckeritjänster för Umeå universitet. Upphandlingen är delad och omfattar offset- och digitaltryck respektive tryck av storformat. Avtal avser att tecknas med två respektive en leverantörer per område. Statistik för perioden februari - oktober 2019 visar inköp av offset- och digitaltryck för ca 2,5 mkr samt storformat för ca 277 000 kr. Uppskattad volym/år blir för offset- och digitaltryck ca 3 mkr och för storformat ca 370 000 kr.

Ramavtalet omfattar avtal med maximalt två (2) leverantörer för avtalsområdet offset- och digitaltryck.

Ramavtalet omfattar avtal med en (1) leverantör för avtalsområdet stortryck.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/09/2020
Einde: 31/08/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pris stortryck

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
22000000 Drukwerk en aanverwante producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE SVERIGE
NUTS-code: SE3 NORRA SVERIGE
NUTS-code: SE33 Övre Norrland
NUTS-code: SE331 Västerbottens län
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Umeå universitet inbjuder Ert företag att lämna anbud i upphandling av ramavtal gällande tryckeritjänster för Umeå universitet. Upphandlingen är delad och omfattar offset- och digitaltryck respektive tryck av storformat. Avtal avser att tecknas med två respektive en leverantörer per område. Statistik för perioden februari - oktober 2019 visar inköp av offset- och digitaltryck för ca 2,5 mkr samt storformat för ca 277 000 kr. Uppskattad volym/år blir för offset- och digitaltryck ca 3 mkr och för storformat ca 370 000 kr.

Ramavtalet omfattar avtal med maximalt två (2) leverantörer för avtalsområdet offset- och digitaltryck.

Ramavtalet omfattar avtal med en (1) leverantör för avtalsområdet stortryck.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/09/2020
Einde: 31/08/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 02/07/2020
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 30/09/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 03/07/2020
Plaatselijke tijd: 00:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Förvaltningsrätten i Umeå
Postadres: Box 193
Plaats: Umeå
Postcode: 901 05
Land: Zweden
E-mail: forvaltningsratteniumea@dom.se
Telefoon: +46 90-177400
Fax: +46 90-137588

Internetadres: http://www.forvaltningsratteniumea.domstol.se

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020