Leveringen - 255887-2020

03/06/2020    S106

Frankrijk-Clermont: Constructiematerialen

2020/S 106-255887

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: CHI de Clermont
Postadres: 2 rue des Finets
Plaats: Clermont
NUTS-code: FR FRANCE
Postcode: 60600
Land: Frankrijk
E-mail: julien.israel@chi-clermont.fr
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.chi-clermont.fr/
Adres van het kopersprofiel: https://www.achat-sante.com/
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marché de fourniture des ateliers du CHI

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44110000 Constructiematerialen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 800 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Matériel électrique

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31600000 Elektrische uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR FRANCE
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Tacite reconduction.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Luminaires et éclairages

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31500000 Verlichtingsuitrusting en elektrische lampen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR FRANCE
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Tacite reconduction.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Produits liés à la plomberie — installations sanitaires

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44115210 Loodgietersmateriaal
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR FRANCE
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Tacite.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Produits liés au chauffage — installations thermiques — pièces et accessoires de chaudières de marque divers

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44621200 Verwarmingsketels
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR FRANCE
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Tacite.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pièces et accessoires de chaudières de marque «Viessman»

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44621221 Delen van ketels voor centrale verwarming
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR FRANCE
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Tacite.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Produits de quincaillerie

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44316000 IJzerwaren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR FRANCE
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Tacite.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Équipements de serrurerie de marque «Bricard»

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44316500 Smidswaren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR FRANCE
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Tacite.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Produits de peinture et décoration

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44810000 Verf
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR FRANCE
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Tacite.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Produits verriers

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
14820000 Glas
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR FRANCE
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Tacite.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Produits en matériaux synthétiques

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
19520000 Producten van plastic
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR FRANCE
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Tacite.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Outillage électroportatif et machines-outils

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42637100 Gereedschapswerktuigen voor het boren van metaal
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR FRANCE
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Tacite.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Matériaux de construction (compris bois de charpente)

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44110000 Constructiematerialen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR FRANCE
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Tacite.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Produits de menuiseries

Perceel nr.: 13
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
03410000 Hout
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR FRANCE
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Tacite.

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 04/09/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020