Leveringen - 255890-2020

03/06/2020    S106

Italië-Rome: Drukinkt

2020/S 106-255890

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Istituto poligrafico e zecca dello Stato SpA
Postadres: via Salaria 691
Plaats: Roma
NUTS-code: ITI43 Roma
Postcode: 00138
Land: Italië
Contactpersoon: avv. Alessio Alfonso Chimenti
E-mail: bandigara@ipzs.it
Fax: +39 0685082517

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ipzs.it

Adres van het kopersprofiel: http://www.ipzs.it

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fornitura triennale di inchiostri offset ad ossidazione e ad asciugatura UV — stabilimento Foggia e Roma

Referentienummer: 7757549
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
22610000 Drukinkt
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 637 900.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fornitura triennale di inchiostri offset ad ossidazione e ad asciugatura UV — stabilimento Foggia e Roma

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
22610000 Drukinkt
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITI43 Roma
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 637 900.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 10/07/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Italiaans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020