TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Suministros - 255896-2018

14/06/2018    S112    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Tychy: Autobuses de servicio público

2018/S 112-255896

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 074-165529)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.
PL22C
ul. Towarowa 1
Tychy
43-100
Polonia
Persona de contacto: Anna Tomaszewska
Teléfono: +48 322171041 / 3221710414
Correo electrónico: atomaszewska@pkmtychy.pl
Fax: +48 322170107 / 322170139
Código NUTS: PL22C

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.pkmtychy.pl

Dirección del perfil de comprador: www.pkmtychy.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa taboru komunikacyjnego 10 sztuk nowych mikrobusów zasilanych sprężonym gazem CNG spełniających normę emisji spalin EURO VI

Número de referencia: 1/04/2018/PT
II.1.2)Código CPV principal
34121100
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dziesięciu pojazdów typu niskopodłogowy mikrobus miejski (zwanych mikrobusami), zasilanych sprężonym gazem ziemnym (CNG), spełniających wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1a do SIWZ wraz z urządzeniami spełniającymi wymagania określone w wykazie urządzeń, stanowiącym załącznik nr 1b do SIWZ.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
12/06/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 074-165529

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: III.1.2
Localización del texto que se va a modificar: Sytuacja ekonomiczna i finansowa
En lugar de:

1. sprawozdanie finansowe albo jego część, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających na przykład obroty oraz aktywa i zobowiązania - za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres.

Dokument powinien potwierdzać:

— osiągnięcie przez Wykonawcę w każdym z ostatnich trzech lat obrotowych dodatniej rentowności sprzedaży netto (liczonej jako: [zysk netto/przychód ze sprzedaży] x100 %),

— uzyskanie przez Wykonawcę wskaźnika płynności bieżącej w każdym z ostatnim trzech lat obrotowych (liczony jako aktywa bieżące/zobowiązania bieżące) na poziomie min. 1,2.

Léase:

1. sprawozdanie finansowe albo jego część, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających na przykład obroty oraz aktywa i zobowiązania - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres.

Dokument powinien potwierdzać:

— uzyskanie przez Wykonawcę wskaźnika płynności bieżącej w każdym z ostatnim 3 lat obrotowych (liczony jako aktywa bieżące/zobowiązania bieżące) na poziomie min. 1,2.

Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 14/06/2018
Hora local: 10:15
Léase:
Fecha: 28/06/2018
Hora local: 10:15
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 14/06/2018
Hora local: 10:30
Léase:
Fecha: 28/06/2018
Hora local: 10:30
VII.2)Otras informaciones adicionales:

Zamawiający dokonał już zmiany powyższych terminów:

Z dnia 24.5.2018 r. na dzień 4.6.2018 r ogłoszeniem przesłanym w dniu 17.5.2018 r. oraz z dnia 4.6.2018 r. na dzień 14.6.2018 r ogłoszeniem przesłanym w dniu 29.5.2018 r.