Leveringen - 255897-2018

14/06/2018    S112    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Slowakije-Bratislava: Speciale voertuigen

2018/S 112-255897

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 108-246851)

Legal Basis:

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s.
00681300
Ivanská cesta
Bratislava
821 04
Slovakije
Contactpersoon: Ing. Bystrík Široký
E-mail: bystrik.siroky@amplio.sk
NUTS-code: SK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.olo.sk

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Kúpa a dodanie špeciálnych vozidiel - hákových nosičov na prepravu a obsluhu veľkokapacitných kontajnerov (VKK) a veľkých zberových vozidiel na BRKO a ZKO

Referentienummer: 6823
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34114000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Predmetom zákazky je zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy (zmlúv) na dodávku špeciálnych nákladných automobilov na prepravu a obsluhu veľkokapacitných kontajnerov (VKK), zberných vozidiel biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO) a zberné vozidlo komunálneho odpadu (ZKO)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/06/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 108-246851

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: III.1.6
In plaats van:

Obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky. Zábezpeka je stanovená vo výške 100 000,00 EUR. Podrobnosti o zložení a vrátení zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.

Te lezen:

Obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky. Zábezpeka je stanovená vo výške 50 000,00 EUR. Podrobnosti o zložení a vrátení zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.

VII.2)Overige nadere inlichtingen: