Leveringen - 255897-2020

03/06/2020    S106

Duitsland-Euskirchen: Autoladders

2020/S 106-255897

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Kreisstadt Euskirchen, Fachbereich 4 -Recht, Ordnung- Feuerwehr
Postadres: Weststraße 27
Plaats: Euskirchen
NUTS-code: DEA28 Euskirchen
Postcode: 53879
Land: Duitsland
Contactpersoon: Zentrale Vergabestelle (ZVS) der Kreisstadt Euskirchen
E-mail: zvs@euskirchen.de
Telefoon: +49 2251 / 14-513

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.euskirchen.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.vergaben-wirtschaftsregion-aachen.de/VMPSatellite/notice/CXQ1YYLYFM8/documents
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Zentrale Vergabestelle (ZVS) der Kreisstadt Euskirchen
Postadres: Baumstraße 2
Plaats: Euskirchen
NUTS-code: DEA28 Euskirchen
Postcode: 53879
Land: Duitsland
Contactpersoon: Frau Schröder
E-mail: zvs@euskirchen.de
Telefoon: +49 2251 / 14-513

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.euskirchen.de

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.vergaben-wirtschaftsregion-aachen.de/VMPSatellite/notice/CXQ1YYLYFM8
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Bau und Lieferung von 1 Hubrettungsfahrzeug

Referentienummer: 04/3001/20
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144211 Autoladders
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Bau und Lieferung für 1 Stück Hubrettungsfahrzeug DLAK 23/12 mit Gelenk im Leitersatz inklusive feuerwehrtechnischer Beladung gemäß DIN EN 14043 auf einem serienmäßigem Fahrgestell...

...zur Realisierung einer maximalen Ausladung im gesamten Schwenkbereich des Hubrettungssatzes (360o um den Fahrzeugmittelpunkt bei gewählter maximaler Abstützbreite).

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:

Los 1 a „Fahrgestell" und Los 1 b „Aufbau" werden nur gemeinsam an einen Auftragnehmer vergeben.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fahrgestell

Perceel nr.: 1a
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144211 Autoladders
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA28 Euskirchen
Voornaamste plaats van uitvoering:

Feuerwehr der Kreisstadt

Euskirchen Weststraße 27

53879 Euskirchen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Bau und Lieferung von 1 Stück Fahrgestell des Hubrettungsfahrzeuges DLAK 23/12.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 20
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Aufbau

Perceel nr.: 1b
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144211 Autoladders
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA28 Euskirchen
Voornaamste plaats van uitvoering:

Feuerwehr der Kreisstadt Euskirchen

Weststraße 27

53879 Euskirchen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Bau und Lieferung 1 Stück Aufbau für das Hubrettungsfahrzeug DLAK 23/12.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 20
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Feuerwehrtechnische Beladung für den DLAK 23/12

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44480000 Diverse brandbeveiligingsuitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA28 Euskirchen
Voornaamste plaats van uitvoering:

Feuerwehr der Kreisstadt Euskirchen

Weststraße 27

53879 Euskirchen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lieferung der feuerwehrtechnischen Beladung für ein Hubrettungsfahrzeug DLAK 23/12.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 20
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Es dürfen sich nur Firmen bewerben, die den Nachweis ihrer Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit gem. VgV erbringen können.

Es sind zwingend die Erfordernisse der Beschreibung der Maßnahme (siehe Vergabeunterlagen) nachzuweisen!

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Es sind zwingend die Erfordernisse der Beschreibung der Maßnahme (siehe Vergabeunterlagen) zu beachten!

Außerdem ist die Eigenerklärung Ausschlussgründe (Formblatt 521) in den Vergabeunterlagen nachzuweisen.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Es sind zwingend die Erfordernisse der Beschreibung der Maßnahme (siehe Vergabeunterlagen) nachzuweisen!

Außerdem die Eigenerklärung (Formblatt 521) in den Vergabeunterlagen zu beachten.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Siehe Vergabeunterlagen.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.5)Inlichtingen inzake onderhandeling
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 02/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 15/07/2020
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Bekanntmachungs-ID: CXQ1YYLYFM8

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer Rheinland bei der Bezirksregierung Köln Spruchkörper Köln
Postadres: Zeughausstraße 2-10
Plaats: Köln
Postcode: 50677
Land: Duitsland
E-mail: vergabekammer@bezreg-koeln.nrw.de
Telefoon: +49 221147-2120
Fax: +49 221147-2889
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Vergabekammer Rheinland bei der Bezirksregierung Köln — Spruchkörper Köln
Postadres: Zeughausstraße 2-10
Plaats: Köln
Postcode: 50667
Land: Duitsland
E-mail: vergabekammer@bezreg-koeln.nrw.de
Telefoon: +49 221147-2120
Fax: +49 221147-2889
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, kann ein Nachprüfverfahren bei der Vergabekammer beantragt werden (§ 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB).

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Vergabekammer Rheinland bei der Bezirksregierung Köln — Spruchkörper Köln
Postadres: Zeughausstraße 2-10
Plaats: Köln
Postcode: 50667
Land: Duitsland
E-mail: vergabekammer@bezreg-koeln.nrw.de
Telefoon: +49 221147-2120
Fax: +49 221147-2889
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020