Leveringen - 255902-2020

Submission deadline has been amended by:  310522-2020
03/06/2020    S106

Hongarije-Pécs: Systeem voor röntgendiagnostiek

2020/S 106-255902

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Pécsi Tudományegyetem
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_89809802
Postadres: Vasvári Pál utca 4.
Plaats: Pécs
NUTS-code: HU231 Baranya
Postcode: 7622
Land: Hongarije
Contactpersoon: Szabó-Gothard Máté
E-mail: szabo.gothard.mate@pte.hu
Telefoon: +36 306201236
Fax: +36 72536354

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.pte.hu

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000463322020/reszletek
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000463322020/reszletek
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Egészségügy, oktatás, kutatás

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

C-íves mobil DSA beszerzése a PTE részére

Referentienummer: EKR000463322020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33111800 Systeem voor röntgendiagnostiek
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1 db mobil, DSA képes, C-íves digitális képalkotó (röntgen) berendezés bérlete a Pécsi Tudományegyetem Idegsebészeti Klinika részére

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33111800 Systeem voor röntgendiagnostiek
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU231 Baranya
Voornaamste plaats van uitvoering:

Pécsi Tudományegyetem, Idegsebészeti Klinika (7623 Pécs, Rét u. 2.)

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 db mobil, DSA képes, C-íves digitális képalkotó (röntgen) berendezés bérlete a Pécsi Tudományegyetem Idegsebészeti Klinika részére. Ajánlatkérő a berendezést bérleti konstrukció keretében kívánja beszerezni, a bérlet időtartama az üzemeltetési engedély rendelkezésre állásától kezdődően számított 60 hónap. A szerződés keretében Ajánlattevő feladata:

— a berendezés beállítása, beüzemelése, 72 órás próbaüzeme a Szerződés hatályba lépésétől számított 60 naptári napon belül

— a berendezés üzemeltetési engedélyének (Országos Atomenergia Hivatal határozat) megszerzéséhez szükséges dokumentumok átadására (a berendezés birtokbaadásával egyidejűleg)

— kezelőszemélyzet betanítása: 10 fő, 2x2 óra (elmélet, gyakorlat)

— berendezés birtokba adása

— a berendezés üzemeltetési engedélyének megszerzéséhez szükséges dokumentumok átadása

— 21/2018 (VII.9.) EMMI rendelet 11 § (5) bekezdés szerinti vizsgálatok elvégzés

— a berendezés 60 hónapos bérbeadása a birtokbaadástól kezdődően

— teljes körű szerviz biztosítása a bérlet időtartama alatt: ennek keretében Ajánlattevőnek gondoskodnia kell maximum 12 órán belül elérhető, magyarul nyelven kommunikáló munkatárssal rendelkező, az adott termék vonatkozásában kompetens szerviz szolgáltatás biztosításáról.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: 2. C-ív szabad nyílás mérete (érvényességi minimum: 800 mm; értékelési maximum: 880 mm) / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: 3. Motorikus horizontális mozgás megléte (igen/nem) / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: 4. A motorikus C-ív mozgások joystick-al való vezérlésének lehetősége az asztal mellől (igen/nem) / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: 5. Rendszer hőkapacitása (érvényességi minimum: 5.300.000 HU; értékelési maximum: 9.000.000 HU) / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: 6. Motorikusan állítható monitor magasság vagy dönthető monitorok megléte (igen/nem) / Weging: 10
Prijs - Weging: 55
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 62
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Az értékelés során adható pontszámok alsó és felső határa: 0-10

Az értékelés módszere: Az ár értékelési szempont esetében fordított arányosítás, a 3., 4. és 6. értékelési szempontok esetében pontozás, a 2. és 5. értékelési szempont esetében arányosítás.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

A kizáró okok igazolásának módja és folyamata: Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik. A kizáró okok igazolásának módja tekintetében irányadó a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdése, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. §-a és a 4. § (1) bekezdése. A kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásra az Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §, 10. § és a 12-16. §-aiban meghatározottak szerint kell igazolnia. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontja tekintetében az igazolás módja: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában, valamint a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) nyilatkoznia kell továbbá a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A Kbt. 74. § (1) bekezdése értelmében az Ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok [62. § (1)-(2) bekezdés] hatálya alá tartozik, illetőleg akinek a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. Ajánlattevő ajánlatában a Kbt. 67. § (1) bekezdés alapján köteles az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozatát benyújtani. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező, az ajánlathoz, illetve a részvételi jelentkezéshez köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben az Ajánlattevő tekintetében nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy erre vonatkozó nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Ajánlatkérő nem kíván pénzügyi és gazdasági alkalmassági követelményeket előírni.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

M.1) Az ajánlattevő műszaki, illetőleg szakmai alkalmassága igazolható az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három év (36 hónap) legjelentősebb, DSA képes telepített vagy mobil röntgen berendezések szállításaiból származó referenciáinak bemutatásával (ismertetésével), megjelölve a teljesítés mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját év-hónap-nap bontásban), a szerződést kötő másik felet, a szerződés tárgyát (olyan részletességgel, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A referenciákat a szerződést kötő másik fél által kiadott vagy aláírt igazolással vagy - amennyiben a szerződést kötő másik fél nem a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében nem olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül - az ajánlattevő, illetve az az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott, előbbiek szerinti tartalmú igazolással is kell igazolni [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) és (2) bekezdés]. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24.§-ában foglaltakra. M.2) az orvostechnikai eszköz megfelelőségét az ajánlattevő az orvostechnikai eszközökről szóló rendeletben előírt gyártói megfelelőségi nyilatkozattal és - ha az orvostechnikai eszköz forgalomba hozatalához az orvostechnikai eszközökről szóló rendelet alapján szükséges - CE megfelelőség értékelési tanúsítvánnyal köteles igazolni.

Eventuele minimumeisen:

M.1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban DSA képes telepített és/vagy mobil röntgen berendezések szállítása tárgyú referenciával, melynek keretében a szerződés teljesítése az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a három év teljesítéseinek igazolása tekintetében a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. §-ban foglaltak is irányadók. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdésében foglaltak alapján tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványában megjelölten az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (IV. rész: alfa pont), azaz az alkalmassági követelményekre vonatkozó részt nem kell a formanyomtatványban kitölteni. M.2) amennyiben a megajánlott termékek nem rendelkeznek az orvostechnikai eszközökről szóló, 16/2012 (II.16.) Korm. rendeletben előírt gyártói megfelelőségi nyilatkozattal és - ha az orvostechnikai eszköz forgalomba hozatalához az orvostechnikai eszközökről szóló rendelet alapján szükséges - CE megfelelőség értékelési tanúsítvánnyal.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Mellékkötelezettségek: Késedelmi kötbér: alapja a berendezés nettó havi bérleti díja; mértéke a nettó vételár 1 %-a naptári naponként, de max. 20 naptári napnak megfelelő összeg. Meghiúsulási kötbér: Bérbeadó hibájából történő meghiúsulás, valamint 20 naptári napot elérő késedelem esetén. Mértéke az adott eszköz vételárának 20 %-a. Fizetési feltételek: Ajánlatkérő a kifizetést a Kbt. 135. § (1) és (6), a Ptk. 6:130. § (1)-(2), az Áht. rendelkezéseinek figyelembe vételével a szerződéstervezetben rögzített részletes fizetési feltételek szerint teljesíti. A számla kiegyenlítése teljesítés igazolás alapján átutalással történik, kézhezvételtől számított 30 napon belül. Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Késedelmi kamat Ptk. 6:155. § (1) bek. szerint. Ajánlattétel, elszámolás, kifizetés pénzneme HUF. Számlázási ütemezés a szerződéstervezetben meghatározottak szerint. Ajánlatkérő a teljesítés során a Kbt. 27/A. §-ban foglaltaknak megfelelően jár el.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 08/07/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Hongaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 08/07/2020
Plaatselijke tijd: 17:00
Plaats:

A bontásra az EKR-ben kerül sor.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

A bontásra a Kbt. 68. § rendelkezései szerint kerül sor.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. A kommunikáció 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. §. alapján az EKR-ben történik.

2. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját.

3. Az ajánlatban be kell nyújtani: a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozatot, nemleges tartalommal is; a Kbt. 65. § (7) szerinti nyilatkozatot az ott jelölt tartalommal, adott esetben nemleges nyilatkozatot; adott esetben a közös ajánlattevők közötti megállapodást a Kbt. 35. § és a közbeszerzési dokumentumok, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 13. § előírásai szerint; a Kbt. 44. § szerint az üzleti titkot elkülönítetten, és arról szóló nyilatkozatot indoklással a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (4) bek. szerint; a 321/2015.(X.30.) Korm. rend. 13. §-a szerinti dokumentumokat, illetve nemleges nyilatkozatot; aláíró cégjegyzésre jogosult személyek aláírási címpéldányát, ill. ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintáját.

4. Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem ír elő.

5. Összeférhetetlen és nem vehet részt a közbeszerzési eljárásban ajánlattevőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 25. § (3) és (4) bek. szerint bármely összeférhetetlenségi körülmény fennáll.

6. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 35. §-ában és a Kbt. 36. §-ában foglaltakra.

7. A Kbt. 35. § (8) bek. szerinti szervezet alapítása kizárt.

8. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.

9. Ajánlattevő köteles az ajánlatban a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező műszaki paraméter ismertető táblát kitöltve és cégszerűen aláírva benyújtani (termékleírás). Ajánlattevő köteles továbbá a táblában megjelölt termékjellemzők alátámasztását szolgáló gyártói termékismertetőt benyújtani. Ajánlatkérő gyártói termékismertető alatt az adott termék közvetlen gyártója vagy nem EU illetőségű gyártó esetén EU illetőségű képviselete által kiadott, a termék funkcionális és műszaki paramétereit összefoglaló dokumentumot érti. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a gyártói termékleírás hitelességét Ajánlatkérő felhívására igazolni kell. Az Ajánlatkérő által előírt műszaki paramétereknek való megfelelés a termékleírásból és a gyártói termékismertetőből is megállapítható kell, hogy legyen. A termékelírás és a gyártói termékismertető tartalma – a Kbt. 76. § szerint értékelésre kerülő műszaki paraméterek kivételével – a Kbt. 71. §-a szerint hiánypótolható.

10. Ajánlatkérő a IV.2.6) pontban megadott 2 hónapos ajánlati kötöttség alatt 60 naptári napot ért, tekintettel arra, hogy az eljárás folyamatba épített ellenőrzés mellett zajlik.

11. A nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és rendeletei, különösen a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet irányadók.

12. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/.

13. Az EKR működtetését a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Kft. végzi http://nekszt.hu. A rendszer működésével, használatával kapcsolatosan az Ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatást nem nyújt.

14. Eljáró FAKSZ: Kiss Adrienn (lajstromszám: 00883). és dr. Szabó-Gothard Máté (lajstromszám: 00952).

15. Bérbeadó a berendezésre vonatkozóan a birtokbaadástól számított 60 hónapra vételi jogot kell, hogy engedjen Ajánlatkérő részére. Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt jogosult a Berendezést egyoldalú írásos nyilatkozatával a szerződésben meghatározott feltételek szerint megvásárolni.

16. Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 53. § (5) bekezdése alapján indítja meg. Ajánlatkérő nem rendelkezik a szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezettel. Az eljárás eredményessé nyilvánításának feltétele, hogy a berendezés beszerzéséhez szükséges fedezet központi költségvetési támogatásból vagy saját forrásból rendelkezésre áll. Folytatás a VI.4.3) pontban.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

A Kbt. 148. § rendelkezéseinek megfelelően.

Folytatás a VI.3 pontból:

17. Nyertes Ajánlattevőnek a Szerződés időtartama alatt rendelkeznie kell a megajánlott eszközre vonatkozó hivatalos belföldi (MAGYARORSZÁGi) szervizpartnerrel, valamint magyarul beszélő, a megajánlott eszköz szervizelésében tapasztalattal rendelkező szervizszakemberrel. A hivatalos belföldi (MAGYARORSZÁGi) szerviz, valamint a magyarul beszélő, a megajánlott eszköz szervizelésében tapasztalattal rendelkező szervizszakember bemutatása a szerződéskötés feltétele. A szervizpartner, valamint a szervizszakember bemutatásának elmulasztása a nyertes ajánlattevő részéről a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül, és Ajánlatkérő ebben az esetben jogosult a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint eljárni. 18. Kbt. 50. § (1) bekezdés k) pont szerinti indokolás: A szerződés tárgya 1 db eszköz beszerzése, így a közbeszerzési eljárás részekre bontására nincs lehetőség. 19. A 321/2011. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján Ajánlatkérő rögzíti, hogy a műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozza meg a III.1.3) M.1. pont vonatkozásában.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020