Leveringen - 255903-2020

03/06/2020    S106

Nederland-Schiphol: Tankautospuiten

2020/S 106-255903

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Schiphol Nederland bv
Nationaal identificatienummer: 34166584
Postadres: Evert van de Beekstraat 202
Plaats: Schiphol
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 1118 CP
Land: Nederland
Contactpersoon: Peter Kuiper
E-mail: Peter.Kuiper@schiphol.nl
Telefoon: +31 625090157
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.schiphol.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=133312
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=133312
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Tankautospuit

Referentienummer: 2019-15
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144212 Tankautospuiten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Schiphol heeft met de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) een convenant afgesloten, waarin is opgenomen dat de Schiphol-brandweer de reguliere brandweerzorg op het Schiphol grondgebied verzorgt.

De tankautospuiten (TS) die daarvoor worden gebruikt zijn einde levensduur, en dienen te worden vervangen.

Teneinde de taken te kunnen uitvoeren dienen drie nieuwe TS-en en één nieuw middelenvoertuig te worden aangeschaft. Deze vervangen de huidige twee tankautospuiten van Schiphol en de twee tankautospuiten van VRK die op Schiphol staan.

Deze aanbesteding betreft de inkoop van de drie nieuwe TS-en.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 200 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

Schiphol (Haarlemmermeer)

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het leveren en onderhouden van drie tankautospuiten.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 200 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 13/11/2020
Einde: 30/06/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Conform aanbestedingsstukken.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Conform aanbestedingsstukken.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 10/09/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 11/11/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 10/09/2020
Plaatselijke tijd: 12:15
Plaats:

Schiphol (Haarlemmermeer)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Royal Schiphol Group
Postadres: Postbus 7501
Plaats: Amsterdam
Postcode: 1118 ZG
Land: Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020