Leveringen - 255908-2020

03/06/2020    S106

Duitsland-Salzwedel: Vervoersmaterieel en bijbehorende producten

2020/S 106-255908

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Verband Kommunaler Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Salzwedel
Postadres: Schäferstegel 56
Plaats: Salzwedel
NUTS-code: DEE04 Altmarkkreis Salzwedel
Postcode: 29410
Land: Duitsland
Contactpersoon: Technischer Bereich
E-mail: info@vkwa-salzwedel.de
Telefoon: +49 3901844-333
Fax: +49 3901844-444
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.vkwa-salzwedel.de
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-1725f509b80-28b40e9964571197
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: www.evergabe.de
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ersatzbeschaffung eines Hochdruck-Spül- und Saug-Druck -Tankfahrzeug ohne Rückgewinnung für den Bereich Abwasser

Referentienummer: AW 04-2020-08
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34000000 Vervoersmaterieel en bijbehorende producten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Lieferleistung.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34140000 Zware motorvoertuigen
34144000 Motorvoertuigen voor speciale doeleinden
34144500 Voertuigen voor werkzaamheden in verband met vast afval en afvalwater
34144520 Afvalwatertankwagens
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEE SACHSEN-ANHALT
Voornaamste plaats van uitvoering:

Verband Kommunaler Wasserversorgung

Und Abwasserbehandlung Salzwedel

Schäferstegel 56

29410 Salzwedel

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 Stück Hochdruck-Spül- und Saug-Druck-Tankfahrzeug ohne Rückgewinnung.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 10/08/2020
Einde: 17/12/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Keine.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 09/07/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 10/08/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 09/07/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Entfällt

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Landesverwaltungsamt Sachsen — Anhalt, 1. und 2 Vergabekammer
Postadres: Ernst-Kamieth-Straße 2
Plaats: Halle (Saale)
Postcode: 06112
Land: Duitsland
E-mail: vergabekammer@lvwa.sachsen-anhalt.de
Telefoon: +49 345514-1529
Fax: +49 345514-1115
Internetadres: https://lvwa.sachsen-anhalt.de/das-lvwa/wirtschaft-bauwesen-verkehr/wirtschaft/vergabekammern/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020