Leveringen - 255908-2020

03/06/2020    S106

Duitsland-Salzwedel: Vervoersmaterieel en bijbehorende producten

2020/S 106-255908

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Verband Kommunaler Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Salzwedel
Postadres: Schäferstegel 56
Plaats: Salzwedel
NUTS-code: DEE04 Altmarkkreis Salzwedel
Postcode: 29410
Land: Duitsland
Contactpersoon: Technischer Bereich
E-mail: info@vkwa-salzwedel.de
Telefoon: +49 3901844-333
Fax: +49 3901844-444
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.vkwa-salzwedel.de
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ersatzbeschaffung eines Hochdruck-Spül- und Saug-Druck -Tankfahrzeug ohne Rückgewinnung für den Bereich Abwasser

Referentienummer: AW 04-2020-08
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34000000 Vervoersmaterieel en bijbehorende producten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34140000 Zware motorvoertuigen
34144000 Motorvoertuigen voor speciale doeleinden
34144500 Voertuigen voor werkzaamheden in verband met vast afval en afvalwater
34144520 Afvalwatertankwagens
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEE SACHSEN-ANHALT
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 10/08/2020
Einde: 17/12/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 09/07/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020