Leveringen - 255912-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Barcelona: Politie-uniformen

2020/S 106-255912

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Departamento de Interior
Nationaal identificatienummer: S0811001G
Postadres: C/ Diputación, 355
Plaats: Barcelona
NUTS-code: ES51 Cataluña
Postcode: 08009
Land: Spanje
Contactpersoon: Servicio de Contratación y Patrimonio
E-mail: contractacio.interior@gencat.cat
Telefoon: +34 935512000
Fax: +34 935512006

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://contractaciopublica.gencat.cat

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contractaciopublica.gencat.cat
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministro de vestuario diverso de media gala para la policía de la Generalitat (Mozos de Escuadra)

Referentienummer: IT-2020-429
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
35811200 Politie-uniformen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Suministro de vestuario diverso de medio gala para la policía de la Generalitat (Mozos de Escuadra).

Importe licitación: 208 099,43 EUR (IVA incluido).

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 343 966.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Suministro de 1 186 camisas y 1 186 chaquetas americanas

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
35811200 Politie-uniformen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES51 Cataluña
Voornaamste plaats van uitvoering:

Almacén central de la Dirección General de la Policía, c/ Bolivia, 30-32, 08018 Barcelona.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro de 1 186 camisas y 1 186 chaquetas americanas.

Importe de licitación: 127 376,70 EUR (IVA incluido).

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 210 540.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 90
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Un año, plazo máximo de prórroga.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Suministro de 1 186 pares de zapatos

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
35811200 Politie-uniformen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES51 Cataluña
Voornaamste plaats van uitvoering:

Almacén central de la Dirección General de la Policía, c/ Bolivia, 30-32, 08018 Barcelona.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro de 1 186 pares de zapatos.

Importe de licitación: 42 334,27 EUR (IVA incluido).

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 69 974.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Un año, plazo máximo de prórroga.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Suministro de 1 186 fundas de pistola y 1 186 mosquetones de media gala

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
35121300 Beveiligingsbenodigdheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES51 Cataluña
Voornaamste plaats van uitvoering:

Almacén central de la Dirección General de la Policía, c/ Bolivia, 30-32, 08018 Barcelona.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro de 1 186 fundas de pistola y 1 186 mosquetones de media gala.

Importe de licitación: 38 388,46 EUR (IVA incluido).

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 63 452.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Un año, plazo máximo de prórroga.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Formulario normalizado del Documento Europeo Único de Contratación.

Declaración responsable del anexo 1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Ver apartados D y M del Cuadro de Características del contrato.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/06/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Catalaans, Spaans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 06/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

La apertura del sobre con criterios automáticos será telemática, no presencial. En este sentido, antes del acto de apertura de los sobres que contengan criterios automáticos o cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas, se publicará un aviso en el Perfil del Contratante con un enlace para las empresas interesadas en asistir al acto.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

La apertura telemática del sobre C se comunicará mediante en el Perfil del Contratante y se facilitará un enlace para asistir al acto.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público
Plaats: Barcelona
Land: Spanje
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Quince días a contar desde la fecha de publicación del anuncio.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020