Leveringen - 255915-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Krakau: Antiseptica en desinfecteermiddelen

2020/S 106-255915

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Postadres: ul. Wrocławska 1-3
Plaats: Kraków
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
Postcode: 30-901
Land: Polen
Contactpersoon: Tomasz Cisło, Aneta Mosurek
E-mail: zam@5wszk.com.pl
Telefoon: +48 126308059

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.5wszk.com.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://5wszk.com.pl/zamowienia-publiczne
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://epuap.gov.pl
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawy materiałów do dezynfekcji

Referentienummer: 30/ZP/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33631600 Antiseptica en desinfecteermiddelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia są dostawy materiałów do dezynfekcji na zasadach określonych w SIWZ i w Załączniku nr 1 do SIWZ.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 1

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33631600 Antiseptica en desinfecteermiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
Voornaamste plaats van uitvoering:

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków, POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lp Opis preparatu spektrum działania Wielkość opakowania Ilość Cena netto Wartość netto Podatek VAT Wartość brutto nazwa handlowa / numer katalogowy

1. Preparat w koncentracie płynnym do mycia i dezynfekcji powierzchni zawierających co najmniej 3 substancje aktywne z różnych grup chemicznych, bez zawartości: aldehydów,chloru, substancji zapachowych,aktywnego tlenu,izopropanolu.Możloiwość zalewania suchych chusteczek Bakteriobójczy (warunki czyste i brudne) do 5 min.;prątkobójczy,mykobakteriobójczy(wg EN 14348)(warunki czyste i brudne),wirus Adeno - do 60 min;Rota wirus do 5 min.;HIV,HCV,HBV,- do 15 min.;Noro wirus mysi,M.tuberculosis - do 30 min. 2 litry 10,00

2. Preparat w koncentracie płynnym do mycia i dezynfekcji powierzchni zawierających co najmniej 3 substancje aktywne z różnych grup chemicznych,bez zawartości: aldehydów,chloru,substancji zapachowych,aktywnego tlenu,izopropanolu.Możloiwość zalewania suchych chusteczek Bakteriobójczy (warunki czyste i brudne) do 5 min.;prątkobójczy,mykobakteriobójczy(wg EN 14348)(warunki czyste i brudne),wirus Adeno - do 60 min;Rota wirus do 5 min.;HIV,HCV,HBV,- do 15 min.;Noro wirus mysi,M.tuberculosis - do 30 min. 6 litrów 160,00

Razem

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Cena / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Termin dostaw / Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji zgodnie z postanowieniami projektu umowy w tym zakresie. Niewykonanie przez niego umowy w zakresie do 50 % wartości umowy brutto nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 2

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33631600 Antiseptica en desinfecteermiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
Voornaamste plaats van uitvoering:

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków, POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lp Opis preparatu spektrum działania Wielkość opakowania Ilość Cena netto Wartość netto Podatek VAT Wartość brutto nazwa handlowa / numer katalogowy

1. Preparat myjąco-płuczący składajacy się z niejonowych środków powierzchniowo-czynnych,enzymów,glikoli,na bazie alkoholuz wykluczeniem substancji łatwopalnych. Niezawierający soli kwasów organicznych.Przeznaczenie: wrażliwe na temperaturę narzędzia chirurgiczne,aluminium oksydowane,szkło,obuwie operacyjne. Mycie w temp. do 60 stopni C.Ph 5,5-7 - 5 L 5

2. Preparat składający się z aldehydu glutarowego,inhibitotora korozji (niezawierający glioksalu oraz soli kwasów organicznych)Przeznaczenie: dezynfekcja chemiczno-termiczna w temp. 60 stopni C narzędzi z tworzyw sztucznych,osprzętu anestezjologicznego i elastomerów B,F,Tbc(Mycobacterium tuberculosis),V- 5min. 5 L 10

3. Preparat gotowy do użycia,przeznaczony do mycia i dezynfekcji wierteł stomatologicznych, narzedzi wysokoobrotowych zawierający glikol propylenowy,wodorotlenek potasowy z aktywatorem B,F,V (HBV,HIV,Tbc) 2 L 30

4. Gotowe chusteczki bezalkoholowe o właściwościach myjąco- dezynfekcyjnych. Zawierające czwartorzędowe związki amonowe (chlorek didecylodimetyloamoniowy). Odpowiednie do stosowania na wszystkich powierzchniach nieodpornych na działanie alkoholii, łącznie z głowicami USG B,TBC,F,V, Norovirus 200szt 600

5. Środek do manualnej konserwacji narzędzi po ręcznym lub maszynowym myciu narzędzi zawierający w składzie sterylny olej parafinowy - 400ml spray 10

6. Preparat neutralizujacy na bazie kwasu cytrynowego przeznaczony do neutralizacji po myciu alkalicznym narzędzi chirurgicznych,endoskopów sztywnych,przedmiotów z tworzyw sztucznych i gumy,ph 1,1,lkoncentrat - 5l 10

Razem

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Cena / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Termin dostaw / Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji zgodnie z postanowieniami projektu umowy w tym zakresie. Niewykonanie przez niego umowy w zakresie do 50 % wartości umowy brutto nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 3

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33631600 Antiseptica en desinfecteermiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
Voornaamste plaats van uitvoering:

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków, POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Cena / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Termin dostaw / Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji zgodnie z postanowieniami projektu umowy w tym zakresie. Niewykonanie przez niego umowy w zakresie do 50 % wartości umowy brutto nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 4

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33631600 Antiseptica en desinfecteermiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
Voornaamste plaats van uitvoering:

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków, POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lp Opis preparatu spektrum działania Wielkość opakowania Ilość Cena netto Wartość netto Podatek VAT Wartość brutto nazwa handlowa / numer katalogowy

1 Kompatybilny z pozycji 2 trwały, wytrzymały, wielokrotnego użytku, ułatwiający wyjmowanie dozownik do systemu suchych chusteczek. Dozownik z możliwością wymiany zamknięć (standardowe wieczko w kolorze zielonym, możliwość zastosowania dodatkowego kompletu w kolorze, żółtym, niebieskim i czerwonym) w celu łatwego oznakowania, do czego przeznaczone są chusteczki. - szt 50

2 Suche chusteczki do nasączania kompatybilnymi z nimi dezynfekcyjnymi preparatami o wysokiej jakości, niskopyłowe do dezynfekcji wszystkich zmywalnych powierzchni oraz doskonałej wydajności mycia. Jedna chusteczka nawilża powierzchnię ok. 2m2. Chusteczki dostarczane w rolkach, jedna rolka zawiera 99 chusteczek o wymiarach 20 x 38 cm i gramaturze 60g/m2. Każda rolka pakowana oddzielnie w folię ochronną. Do każdej rolki należy dołączyć naklejkę informacyjną (bezpieczeństwa), której wypełnienie eliminuje możliwość złego zastosowania produktu. Naklejka umożliwia uzupełnienie: nazwy preparatu, stężenia, daty napełnienia, daty przydatności, imienia i nazwiska osoby przygotowującej. Chusteczki kompatybilne (tego samego producenta) z dozownikiem z pozycji 1 - 99 szt w op 1800

3 Preparat alkoholowy przeznaczony do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudno dostępnych, gotowy do użycia. Nie zawierający aldehydów, QAV i pochodnych biguanidyny. Zawierający min. 3 subst. aktywne..Przebadany zgodnie z normą 16615 B (włącznie z MRSA i Tbc - M.tuberculosis), F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vakzinia, BVDV, Adeno, Papova, SV40) – do 10 minut. 1l 1800

Razem

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Cena / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Termin dostaw / Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji zgodnie z postanowieniami projektu umowy w tym zakresie. Niewykonanie przez niego umowy w zakresie do 50 % wartości umowy brutto nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 5

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33631600 Antiseptica en desinfecteermiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
Voornaamste plaats van uitvoering:

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków, POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lp Opis preparatu spektrum działania Wielkość opakowania Ilość Cena netto Wartość netto Podatek VAT Wartość brutto nazwa handlowa / numer katalogowy

1. Preparat bezaldehydowy,oparty o aktywny tlen,zawierający nadwęglan sodu. Przeznaczony do mycia i dezynfekcji powierzchni zmywalnych.Możliwość stosowania do powierzchni mających kontakt z żywnością.Działajacy na bakterie prątki grużlicy, grzyby,wirusy, sporyCl.Difficile i Cl. perfringens w czasach nie prezkraczających 15 min. B,F,V, Tbc,S- 15 min 160 g 180

2. Preparat do dezynfekcji zmywalnych powierzchni w basenach, saunach, przebieralniach, szatniach w zakładach fizykoterapii,zawierający wyłącznie związki amonioweczwartorzędowe jako substancję aktywną mogące mieć w roztworze użytkowym kontakt ze skórą,mogący być stosowany do higienicznego mycia rąk i skóry. B, F,MRSA,HBV,HCV,HIV,Papova 6 l 5

Razem

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Cena / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Termin dostaw / Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji zgodnie z postanowieniami projektu umowy w tym zakresie. Niewykonanie przez niego umowy w zakresie do 50 % wartości umowy brutto nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 6

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33631600 Antiseptica en desinfecteermiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
Voornaamste plaats van uitvoering:

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków, POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lp Opis preparatu spektrum działania Wielkość opakowania Ilość Cena netto Wartość netto Podatek VAT Wartość brutto nazwa handlowa / numer katalogowy

1. Preparat chlorowy oparty o aktywny chlor, zawierający dichloroizocyjanuran sodu z tenzydem myjącym przeznaczony do dezynfekcji dużych powierzchni zmywalnych,również zanieczyszczonych substancją organiczną B,Tbc,F,V/Polio, Adeno, HCV,HIV,HBV,clostridium difficille 150 tabl,4,1g-5g /1 tabl 520

Razem

Dopuszcza się przeliczenie opakowań

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Cena / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Termin dostaw / Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji zgodnie z postanowieniami projektu umowy w tym zakresie. Niewykonanie przez niego umowy w zakresie do 50 % wartości umowy brutto nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 7

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33631600 Antiseptica en desinfecteermiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
Voornaamste plaats van uitvoering:

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków, POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lp Opis preparatu Ilość Cena netto Wartość netto Podatek VAT Wartość brutto nazwa handlowa / numer katalogowy

1. Higieniczne maty podłogowe,samoprzylepne o rozmiarach 45 x 115 cm x 30 warstw(dopuszcza się przeliczenie innej ilości,zaokraglic do pełnych opakowań w górę) 600 op.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Cena / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Termin dostaw / Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji zgodnie z postanowieniami projektu umowy w tym zakresie. Niewykonanie przez niego umowy w zakresie do 50 % wartości umowy brutto nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 8

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33631600 Antiseptica en desinfecteermiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
Voornaamste plaats van uitvoering:

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków, POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lp Opis preparatu spektrum działania Wielkość opakowania Ilość Cena netto Wartość netto Podatek VAT Wartość brutto nazwa handlowa / numer katalogowy

1. Preparat do higienicznego mycia rąk wg EN1499, a także mycia pacjentów bakteriobójczy, (łącznie z MRSA), drożdżobójczy zawierający diglukonian chlorheksydyny i chlorek didecylodimetyloamonu B/MRSA, F, V/HBV, HCV, HIV 500 ml 350

2. Preparat alkoholowy do higienicznego i chirurgicznego odkażania rąk,w postaci płynu na bazie alkoholu -89G etanol.Zawierający w swoim składzie substancje nawilżające i natłuszczające skórę takie jak:witamina E,gliceryna aloes,panthenol.Preparat nie może zawierać substancji fenolowych,jodu oraz jego zwiazków. kompatybilny z dozownikami dermados B,F,V/HBV,HCV,HIV,Rota,Noro, Adeno,polio /,Tbc 500 ml 6000

3. Preparat tenzydowy o pH 5,0 do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk zawierający substancje zapobiegające wysuszeniu skóry, APG.Bez zawartości mydła - 500 ml 8000

4. Emulsja typu olej w wodzie do codziennej pielęgnacji rąk przy myciu i dezynfekcji, zawierająca wosk pszczeli. - 500 ml 250

5. Preparat do odkażania i odtłuszczania skóry, na bazie trzech alkoholi i nadtlenku wodoru,bez pochodnych fenolowych,nie zawiera jodu, autosterylny, bezbarwny B,MRSA,F,V/ HBV,HIV,Hermes,Adeno,Rota/,Tbc 350 ml 600

6. Preparat do odkażania i odtłuszczania skóry, na bazie trzech alkoholi i nadtlenku wodoru,bez pochodnych fenolowych,nie zawiera jodu, autosterylny, bezbarwny.Na 12butelek spryskiwacz. B,MRSA,F,V/ HBV,HIV,Hermes,Adeno,Rota/,Tbc 1 l 800

7. Preparat barwiony do odkażania skóry przed iniekcjami,pobraniem krwi, operacjami,punkcjami;szeroki zakres działania na bakterie łącznie z Tbc i MRSA, grzyby,wirusy /HIV, HBV, Herpes, Rota, Adeno / odtłuszcza skórę, bez zawartości jodu na bazie alkoholi i nadtlenku wodoru nie zawierający pochodnych fenolowych, B,MRSA,F,V/ HIV,HBV,Herpes,Rota,Adeno /,Tbc 350 ml 150

8. Preparat barwiony do odkażania skóry przed iniekcjami,pobraniem krwi, operacjami,punkcjami;szeroki zakres działania na bakterie łącznie z Tbc i MRSA, grzyby,wirusy /HIV, HBV, Herpes, Rota, Adeno / odtłuszcza skórę, bez zawartości jodu na bazie alkoholi i nadtlenku wodoru nie zawierający pochodnych fenolowych, B,MRSA,F,V/ HIV,HBV,Herpes,Rota,Adeno /,Tbc 1 l 500

9. Bezjodowy preparat do odkażania śluzówek jamy ustnej zawierający chlorheksydynę i alkohol etylowy, autosterylny – PH 4,5- 5,0 B,F,V 300ml 250

10. Bezjodowy preparat do odkażania obszaru genitalnego(okolice cewki moczowej), na bazie chlorheksydyny o przedłużonym działaniu, autosterylny B,F,V / HIV,HBV,Hermes/, pierwotniaki 500 ml 320

11. Preparat do dezynfekcji zewnętrznych elementów centralnych i obwodowych cewników dożylnych,wejść do kanału wkłucia,korki, kraniki, zawierający 2 % digluconian chlorhexydyny w 70 % alkoholu izopropylowym,działający na bakterie (łącznie z Tbc),drożdże,rotawirusy i wirusy osłonione (łącznie z HBV,HCV,HIV) B(łącznie z Tbc),drożdże,rotawirusy i wirusy osłonione (łącznie z HBV,HCV,HIV) 250ml 100

Razem

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Cena / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Termin dostaw / Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji zgodnie z postanowieniami projektu umowy w tym zakresie. Niewykonanie przez niego umowy w zakresie do 50 % wartości umowy brutto nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 9

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33631600 Antiseptica en desinfecteermiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
Voornaamste plaats van uitvoering:

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków, POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lp Opis preparatu spektrum działania Wielkość opakowania Ilość Cena netto Wartość netto Podatek VAT Wartość brutto nazwa handlowa / numer katalogowy

1. Preparat przeznaczony do dezynfekcji w przypadku krótkich zabiegów antyseptycznych związanych z raną,błoną śluzową i graniczącą z nią skórą, na bazie alkoholu fenoksyetylowego i dichlorowodorku octenitydyny,bez zawartości jodu B,MRSA,Chlamydium,Mycoplasma,F,Drożdżaki,pierwotniaki,V/Herpes,Simplex,HBV,HIV 250ml 200

2. Preparat przeznaczony do dezynfekcji w przypadku krótkich zabiegów antyseptycznych związanych z raną,błoną śluzową i graniczącą z nią skórą, na bazie alkoholu fenoksyetylowego i dichlorowodorku octenitydyny,bez zawartości jodu B,MRSA,Chlamydium,Mycoplasma,F,Drożdżaki,pierwotniaki,V/Herpes,Simplex,HBV,HIV 1 l 700

3. Preparat typu octenilin żel - 20 ml 20

Razem

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Cena / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Termin dostaw / Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji zgodnie z postanowieniami projektu umowy w tym zakresie. Niewykonanie przez niego umowy w zakresie do 50 % wartości umowy brutto nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 10

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33631600 Antiseptica en desinfecteermiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
Voornaamste plaats van uitvoering:

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków, POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lp Opis preparatu spektrum działania Wielkość opakowania Ilość Cena netto Wartość netto Podatek VAT Wartość brutto nazwa handlowa / numer katalogowy

1. Preparat na bazie kwasu nadoctowego z aktywatorem do dezynfekcji głowic przezprzełykowych oraz sprzętu endoskopowego w procesach manualnych oraz automatycznych. Pozbawiony chloru, pochodnych fenolowych, alkoholi. Preparat wykazujący trwałość 14 dniową z możliwością kontroli aktywności roztworu za pomocą pasków testowych. B, F, Tbc, V, S – 5 minut 5 litr 30,00

2. Paski testowe do poz 1 - 50 szt. 50,00

3. Trójenzymatyczny preparat do dezynfekcyjno-myjący w płynie,rozpuszczający albuminy glikogen i trójglicerydy,przeznaczony do dezynfekcji i mycia zanieczyszczonych sustancjami organicznymi narzędzi i sprzętu medycznego wykonanego ze stopów różnych metali w tym aluminium. Wymagana skuteczność biobójcza przy czasie ekspozycji do 15 min, w stężeniu 0,5 %.Potwierdzona badaniami laboratoryjnymi skuteczność usuwania biofilmu oraz zapobiegania jego powstawaniu. Posiadający analizę elektrochemiczną korozji wżerowej zgodnie z normą NF S94-402-1 lub równoważną. B, Y, V (HIV, HCV, Vaccinia, Herpes) 5L z pomką 30,00

Razem

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Cena / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Termin dostaw / Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji zgodnie z postanowieniami projektu umowy w tym zakresie. Niewykonanie przez niego umowy w zakresie do 50 % wartości umowy brutto nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 11

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33631600 Antiseptica en desinfecteermiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
Voornaamste plaats van uitvoering:

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków, POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lp Opis preparatu spektrum działania Wielkość opakowania Ilość Cena netto Wartość netto Podatek VAT Wartość brutto nazwa handlowa / numer katalogowy

1. Preparat do dezynfekcji chirurgicznej rąk Spirigel complete do dozowników typu dermados- wyłącznie - 500ml 120,00

2. Preparat do dezynfekcji endoskopów o działaniu sporobójczym na bazie 2 % aldehydu glutarowego, z możliwością stosowania 30 dni oraz kontrolą zawartości substancji czynnej za pomocą pasków testowych.Preparat typu Steranios 2 % -wyłącznie B, Tbc, F, V (HIV, HCV, HBV, Herpes, Adeno, Polio) - 10 minut.Czas działania dla spektrum poszerzonego o S (spory) - 60 minut 5L z pomką 30,00

3. Paski testowe do poz 2 - 100 szt w op 60,00

Razem

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Cena / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Termin dostaw / Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji zgodnie z postanowieniami projektu umowy w tym zakresie. Niewykonanie przez niego umowy w zakresie do 50 % wartości umowy brutto nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 12

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33631600 Antiseptica en desinfecteermiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
Voornaamste plaats van uitvoering:

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków, POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lp Opis preparatu spektrum działania Wielkość opakowania Ilość Cena netto Wartość netto Podatek VAT Wartość brutto nazwa handlowa / numer katalogowy

1. Gąbki do wstępnego mycia endoskopów nasaczone płynem uno-frush - 1 szt. 1 200

Razem

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Cena / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Termin dostaw / Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji zgodnie z postanowieniami projektu umowy w tym zakresie. Niewykonanie przez niego umowy w zakresie do 50 % wartości umowy brutto nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 13

Perceel nr.: 13
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33631600 Antiseptica en desinfecteermiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
Voornaamste plaats van uitvoering:

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków, POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lp Opis preparatu spektrum działania Wielkość opakowania Ilość Cena netto Wartość netto Podatek VAT Wartość brutto nazwa handlowa / numer katalogowy

1. Chusteczki Cleanisept x 100 szt (wyłącznie) - op 200

Razem

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Cena / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Termin dostaw / Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji zgodnie z postanowieniami projektu umowy w tym zakresie. Niewykonanie przez niego umowy w zakresie do 50 % wartości umowy brutto nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 14

Perceel nr.: 14
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33631600 Antiseptica en desinfecteermiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
Voornaamste plaats van uitvoering:

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków, POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lp Opis preparatu spektrum działania Wielkość opakowania Ilość Cena netto Wartość netto Podatek VAT Wartość brutto nazwa handlowa / numer katalogowy

1. Preparat w postaci szybko działajacych gotowych do uzycia chusteczek do dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych.prerparat na bazie H2O2 bez zawartości alkoholu, chloru QAC i amin.Chusteczka o wymiarze 20 cm x 20 cm i gramaturze 50g / 1m2. Zgodne z normą EN-16615(test 4 pól) B,Tbc,F,Cl.difficile- 5 min,V zgodnie z RKI V(HBV,HCV,HIV,Adeno,Polyoma,SV40- 1min.,Virusobójczy zgodnie z EN 14476 łącznie z Norovirusem 100 chust. 600

Razem

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Cena / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Termin dostaw / Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji zgodnie z postanowieniami projektu umowy w tym zakresie. Niewykonanie przez niego umowy w zakresie do 50 % wartości umowy brutto nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 15

Perceel nr.: 15
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33631600 Antiseptica en desinfecteermiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
Voornaamste plaats van uitvoering:

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków, POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lp Opis preparatu spektrum działania Wielkość opakowania Ilość Cena netto Wartość netto Podatek VAT Wartość brutto nazwa handlowa / numer katalogowy

1. Wanna do dezynfekcji endoskopów i długich narzędzi wykonana z polichlorkuvinylu=PCV o wymiarach zewn. 870 x 235x 160 mm i wen.695 x 170x 128 mm, Wanna zawiera kosz załadowczy i pokrywę. - - 2

2. Koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni o pojemności 100ml -do przygotowania 5 litrów roztworu roboczego w saszetkach na bazie kwasu cytrynowego i chlorynu sodu B,F,Tbc,V,S w czasie 5 min 100 ml 5 000

Razem

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Cena / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Termin dostaw / Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji zgodnie z postanowieniami projektu umowy w tym zakresie. Niewykonanie przez niego umowy w zakresie do 50 % wartości umowy brutto nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 16

Perceel nr.: 16
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33631600 Antiseptica en desinfecteermiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
Voornaamste plaats van uitvoering:

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków, POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lp Opis preparatu spektrum działania Wielkość opakowania Ilość Cena netto Wartość netto Podatek VAT Wartość brutto nazwa handlowa / numer katalogowy

1. Preparat Neodisher Mediclean - 5 l 10

2. Preparat Neodisher MediKlar - 5 l 10

3. Preparat Neodisher Z - 5 l 10

4. Preparat Orotor Plus - 2,5l 10

5. Preparat MD555 Cleaner - 2,5l 10

6. Preparat Prosept Sonic - 1l 10

Razem

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Cena / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Termin dostaw / Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji zgodnie z postanowieniami projektu umowy w tym zakresie. Niewykonanie przez niego umowy w zakresie do 50 % wartości umowy brutto nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 17

Perceel nr.: 17
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33631600 Antiseptica en desinfecteermiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
Voornaamste plaats van uitvoering:

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków, POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lp Opis preparatu spektrum działania Wielkość opakowania Ilość Cena netto Wartość netto Podatek VAT Wartość brutto nazwa handlowa / numer katalogowy

1. Płyn do myjki Wassenburg Endohigh Detergent(wyłącznie) - 5 litr 80

2. Płyn do myjki Wassenburg PAA Endohigh (wyłącznie) - 4,75 litr 170

Razem

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Cena / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Termin dostaw / Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji zgodnie z postanowieniami projektu umowy w tym zakresie. Niewykonanie przez niego umowy w zakresie do 50 % wartości umowy brutto nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 18

Perceel nr.: 18
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33631600 Antiseptica en desinfecteermiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
Voornaamste plaats van uitvoering:

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków, POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lp Opis preparatu spektrum działania Wielkość opakowania Ilość Cena netto Wartość netto Podatek VAT Wartość brutto nazwa handlowa / numer katalogowy

1. Chusteczki Mikrozide Sensitive a 200 szt box- wyłącznie - 1 op 50

2. Chusteczki Mikrozid Sensitive a 200 szt wkład- wyłącznie - 1 op 350

Razem

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Cena / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Termin dostaw / Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji zgodnie z postanowieniami projektu umowy w tym zakresie. Niewykonanie przez niego umowy w zakresie do 50 % wartości umowy brutto nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Wzór umowy stanowi załącznik do SIWZ.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

W związku z wcześniejszym nieprzewidzianym wykorzystaniem posiadanych umów z powodu panującej pandemii COVID 19 konieczne jest niezwłoczne wszczęcie postępowanie i zabezpieczenie placówki Zamawiającego w przedmiot zamówienia.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 17/06/2020
Plaatselijke tijd: 08:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 17/06/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
Plaats:

Siedziba Sekcji Zamówień publicznych (pokój 2 budynek 52), 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką,

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Wrocławska 1-3, POLSKA.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane

Jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Wykonawcy i innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 (Dz.U.2019.0.1843),przysługują środki ochrony prawnej w postaci odwołania i skargi do sądu, na zasadach określonych w Dziale VI tej ustawy (art. 179 – 198g).

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020