Leveringen - 255923-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Finland-Rovaniemi: Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten

2020/S 106-255923

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Nationaal identificatienummer: 0819616-7
Postadres: Ounasrinteentie 22
Plaats: Rovaniemi
NUTS-code: FI1D7 Lappi
Postcode: FI-96400
Land: Finland
Contactpersoon: Paula Ruuth
E-mail: paula.ruuth@lshp.fi
Telefoon: +358 406578021

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.lshp.fi

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Kemijärven kaupunki
Nationaal identificatienummer: 0191717-9
Plaats: Kemijärvi
NUTS-code: FI1D7 Lappi
Postcode: FI-98100
Land: Finland
E-mail: etunimi.sukunimi@kemijarvi.fi

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.kemijarvi.fi

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Pellon kunta
Nationaal identificatienummer: 2658604-6
Plaats: Pello
NUTS-code: FI1D7 Lappi
Postcode: FI-95700
Land: Finland
E-mail: etunimi.sukunimi@pello.fi

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.pello.fi

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Kittilän kunta
Nationaal identificatienummer: 0191406-6
Plaats: Kittilä
NUTS-code: FI1D7 Lappi
Postcode: FI-99100
Land: Finland
E-mail: etunimi.sukunimi@kittila.fi

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.kittila.fi

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Enontekiön kunta
Nationaal identificatienummer: 0190662-1
Postadres: Ounastie 165
Plaats: Enontekiö
NUTS-code: FI1D7 Lappi
Postcode: FI-99400
Land: Finland
E-mail: etunimi.sukunimi@enontekio.fi

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.enontekio.fi

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Inarin kunta
Nationaal identificatienummer: 0190758-7
Plaats: Ivalo
NUTS-code: FI1D7 Lappi
Postcode: FI-99800
Land: Finland
E-mail: etunimi.sukunimi@inari.fi

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.inari.fi

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Kolarin kunta
Nationaal identificatienummer: 0191528-8
Plaats: Kolari
NUTS-code: FI1D7 Lappi
Postcode: FI-95900
Land: Finland
E-mail: etunimi.sukunimi@kolari.fi

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.kolari.fi

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön ky
Nationaal identificatienummer: 0210526-0
Plaats: Pelkosenniemi
NUTS-code: FI1D7 Lappi
Postcode: FI-98500
Land: Finland
E-mail: etunimi.sukunimi@pelsavu.fi

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.pelkosenniemi.fi

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Utsjoen kunta
Nationaal identificatienummer: 9129466-4
Plaats: Utsjoki
NUTS-code: FI1D7 Lappi
Postcode: FI-99980
Land: Finland
E-mail: etunimi.sukunimi@utsjoki.fi

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.utsjoki.fi

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ranuan kunta
Nationaal identificatienummer: 0191974-8
Plaats: Ranua
NUTS-code: FI1D7 Lappi
Postcode: FI-97700
Land: Finland
E-mail: etunimi.sukunimi@ranua.fi

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ranua.fi

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Pelkosenniemen kunta
Nationaal identificatienummer: 0191866-5
Postadres: Sodankyläntie 1 A
Plaats: Pelkosenniemi
NUTS-code: FI1D7 Lappi
Postcode: FI-98500
Land: Finland
E-mail: etunimi.sukunimi@pelkosenniemi.fi

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.pelkosenniemi.fi

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://tarjouspalvelu.fi/lapinsairaanhoitopiiri?id=295655&tpk=4598aad9-6bcb-48ac-a172-64898df49a95
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://tarjouspalvelu.fi/lapinsairaanhoitopiiri?id=295655&tpk=4598aad9-6bcb-48ac-a172-64898df49a95
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Elintarvikkeet

Referentienummer: HANK:19/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15000000 Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (jäljempänä myös hankintayksikkö) pyytää tarjousta keittiöiden käyttämistä elintarvikkeista, joita toimitetaan täysinä myyntierinä Lapin sairaanhoitopiirin alueen hankintarenkaalle.

Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vastaa kilpailuttamisesta ja hankintaprosessista kokonaisuudessaan sekä tekee mukana olevien kuntien puolesta hankintaa koskevan päätöksen, huolehtii päätöksen ilmoitusvelvollisuuden ja laatii ja allekirjoittaa hankintasopimukset valittujen toimittajien kanssa. Jokainen jäsenkunta on erillinen tilaaja, joka tekee hankinnat itsenäisesti ja vastaa sopimuksen noudattamisesta.

Hankinnan arvioitu kokonaisarvo on 16–18 milj. EUR (4–4,5 milj. EUR per vuosi). Luku on sitoumukseton arvio. Arvio perustuu historiatietoihin.

Tilaajien mahdolliset toiminnanmuutokset, kuten organisaatiomuutokset tai toimenpiteet hävikin vähentämiseksi, voivat vaikuttaa hankinnan laajuuteen.

Hankinta on jaettu 19 tuoteryhmään (1–19). Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin tuoteryhmäkohtaisissa liitteissä 1–19.

Osatarjoukset hyväksytään, eli tarjoaja voi jättää tarjouksen yhteen, useaan tai kaikkiin tuoteryhmiin.

Tuoteryhmistä 8–19 (liitteet 8–19) muodostetaan yksi (1) kokonaisuus ja tälle kokonaisuudelle valitaan yksi (1) toimittaja.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:

Tuoteryhmistä 8–19 (liitteet 8–19) muodostetaan yksi (1) kokonaisuus ja tälle kokonaisuudelle valitaan yksi (1) toimittaja. Tullakseen valituksi toimittajaksi ko. kokonaisuudelle, tarjoajan tulee tarjota kaikkiin tuoteryhmiin 8–19, eikä yksittäisen tuoteryhmän tuotteiden, joita tarjoaja ei tarjoa, määrä saa ylittää kullekin tuoteryhmälle määriteltyä maksimiprosenttia tyhjien rivien osalta.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kypsät lihat

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15110000 Vlees
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1D7 Lappi
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Hankinnan kohteena on keittiöiden käyttämät kypsät lihat.

Ilmoitetut kulutusmäärät ovat arvoita eivätkä siten ole hankintayksikköä sitovia.

Niiden tuotteiden osalta, joita tarjoaja ei tarjoa, vertailussa kyseiselle tuotteelle käytetään tässä tarjouskilpailussa tarjottua kalleinta yksikköhintaa, joka kerrotaan arvioidulla kulutusmäärällä. Näin saadaan vertailukelpoinen kokonaishinta.

Jokaiselle tuoteryhmälle on määritelty maksimiprosentti tyhjien rivien osalta. (ks. Hankinnan kohteen kriteerit). Tuoteryhmän 1 osalta tuotteita, joita tarjoaja ei tarjoa (tyhjien rivien lukumäärä), saa olla maksimissaan 20 prosenttia (5 riviä).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/11/2020
Einde: 31/10/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Hankintayksikkö varaa oikeuden kahteen (2) yhden (1) vuoden mittaiseen optioon ajanjaksolle 1.11.2022–31.10.2024. Option käyttö on ainoastaan hankintayksikön harkinnassa.

Optiosta päätetään erikseen viimeistään neljä (4) kuukautta ennen kulloinkin edeltävän sopimuskauden päättymistä.

Optioista ei tehdä erillistä sopimusta. Optioon sovelletaan tarjouspyynnön ja sopimuksen ehtoja.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Raaka liha

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15110000 Vlees
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1D7 Lappi
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Hankinnan kohteena on keittiöiden käyttämät raa'at lihat.

Ilmoitetut kulutusmäärät ovat arvoita eivätkä siten ole hankintayksikköä sitovia.

Niiden tuotteiden osalta, joita tarjoaja ei tarjoa, vertailussa kyseiselle tuotteelle käytetään tässä tarjouskilpailussa tarjottua kalleinta yksikköhintaa, joka kerrotaan arvioidulla kulutusmäärällä. Näin saadaan vertailukelpoinen kokonaishinta.

Jokaiselle tuoteryhmälle on määritelty maksimiprosentti tyhjien rivien osalta. (ks. Hankinnan kohteen kriteerit). Tuoteryhmän 2 osalta tuotteita, joita tarjoaja ei tarjoa (tyhjien rivien lukumäärä), saa olla maksimissaan 15 prosenttia (3 riviä).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/11/2020
Einde: 31/10/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Hankintayksikkö varaa oikeuden kahteen (2) yhden (1) vuoden mittaiseen optioon ajanjaksolle 1.11.2022–31.10.2024. Option käyttö on ainoastaan hankintayksikön harkinnassa.

Optiosta päätetään erikseen viimeistään neljä (4) kuukautta ennen kulloinkin edeltävän sopimuskauden päättymistä.

Optioista ei tehdä erillistä sopimusta. Optioon sovelletaan tarjouspyynnön ja sopimuksen ehtoja.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lihavalmisteet

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15131000 Vleesconserven en -producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1D7 Lappi
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Hankinnan kohteena on keittiöiden käyttämät lihavalmisteet.

Ilmoitetut kulutusmäärät ovat arvoita eivätkä siten ole hankintayksikköä sitovia.

Niiden tuotteiden osalta, joita tarjoaja ei tarjoa, vertailussa kyseiselle tuotteelle käytetään tässä tarjouskilpailussa tarjottua kalleinta yksikköhintaa, joka kerrotaan arvioidulla kulutusmäärällä. Näin saadaan vertailukelpoinen kokonaishinta.

Jokaiselle tuoteryhmälle on määritelty maksimiprosentti tyhjien rivien osalta. (ks. Hankinnan kohteen kriteerit). Tuoteryhmän 3 osalta tuotteita, joita tarjoaja ei tarjoa (tyhjien rivien lukumäärä), saa olla maksimissaan 10 prosenttia (4 riviä).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/11/2020
Einde: 31/10/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Hankintayksikkö varaa oikeuden kahteen (2) yhden (1) vuoden mittaiseen optioon ajanjaksolle 1.11.2022–31.10.2024. Option käyttö on ainoastaan hankintayksikön harkinnassa.

Optiosta päätetään erikseen viimeistään neljä (4) kuukautta ennen kulloinkin edeltävän sopimuskauden päättymistä.

Optioista ei tehdä erillistä sopimusta. Optioon sovelletaan tarjouspyynnön ja sopimuksen ehtoja.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Puolivalmisteet ja valmisruoat

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15894300 Bereide gerechten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1D7 Lappi
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Hankinnan kohteena on keittiöiden käyttämät puolivalmisteet ja valmisruoat.

Ilmoitetut kulutusmäärät ovat arvoita eivätkä siten ole hankintayksikköä sitovia.

Niiden tuotteiden osalta, joita tarjoaja ei tarjoa, vertailussa kyseiselle tuotteelle käytetään tässä tarjouskilpailussa tarjottua kalleinta yksikköhintaa, joka kerrotaan arvioidulla kulutusmäärällä. Näin saadaan vertailukelpoinen kokonaishinta.

Jokaiselle tuoteryhmälle on määritelty maksimiprosentti tyhjien rivien osalta. (ks. Hankinnan kohteen kriteerit). Tuoteryhmän 4 osalta tuotteita, joita tarjoaja ei tarjoa (tyhjien rivien lukumäärä), saa olla maksimissaan 15 prosenttia (6 riviä).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/11/2020
Einde: 31/10/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Hankintayksikkö varaa oikeuden kahteen (2) yhden (1) vuoden mittaiseen optioon ajanjaksolle 1.11.2022–31.10.2024. Option käyttö on ainoastaan hankintayksikön harkinnassa.

Optiosta päätetään erikseen viimeistään neljä (4) kuukautta ennen kulloinkin edeltävän sopimuskauden päättymistä.

Optioista ei tehdä erillistä sopimusta. Optioon sovelletaan tarjouspyynnön ja sopimuksen ehtoja.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Valmissalaatit

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15894300 Bereide gerechten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1D7 Lappi
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Hankinnan kohteena on keittiöiden käyttämät valmissalaatit.

Ilmoitetut kulutusmäärät ovat arvoita eivätkä siten ole hankintayksikköä sitovia.

Niiden tuotteiden osalta, joita tarjoaja ei tarjoa, vertailussa kyseiselle tuotteelle käytetään tässä tarjouskilpailussa tarjottua kalleinta yksikköhintaa, joka kerrotaan arvioidulla kulutusmäärällä. Näin saadaan vertailukelpoinen kokonaishinta.

Jokaiselle tuoteryhmälle on määritelty maksimiprosentti tyhjien rivien osalta. (ks. Hankinnan kohteen kriteerit). Tuoteryhmän 5 osalta tuotteita, joita tarjoaja ei tarjoa (tyhjien rivien lukumäärä), saa olla maksimissaan 0 prosenttia (0 riviä).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/11/2020
Einde: 31/10/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Hankintayksikkö varaa oikeuden kahteen (2) yhden (1) vuoden mittaiseen optioon ajanjaksolle 1.11.2022–31.10.2024. Option käyttö on ainoastaan hankintayksikön harkinnassa.

Optiosta päätetään erikseen viimeistään neljä (4) kuukautta ennen kulloinkin edeltävän sopimuskauden päättymistä.

Optioista ei tehdä erillistä sopimusta. Optioon sovelletaan tarjouspyynnön ja sopimuksen ehtoja.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Meijerituotteet

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15500000 Zuivelproducten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1D7 Lappi
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Hankinnan kohteena on keittiöiden käyttämät maidot, kermat, jogurtit, piimät, viilit, tuokavalmistustuotteet ja juustot.

Ilmoitetut kulutusmäärät ovat arvoita eivätkä siten ole hankintayksikköä sitovia.

Niiden tuotteiden osalta, joita tarjoaja ei tarjoa, vertailussa kyseiselle tuotteelle käytetään tässä tarjouskilpailussa tarjottua kalleinta yksikköhintaa, joka kerrotaan arvioidulla kulutusmäärällä. Näin saadaan vertailukelpoinen kokonaishinta.

Jokaiselle tuoteryhmälle on määritelty maksimiprosentti tyhjien rivien osalta. (ks. Hankinnan kohteen kriteerit). Tuoteryhmän 6 osalta tuotteita, joita tarjoaja ei tarjoa (tyhjien rivien lukumäärä), saa olla maksimissaan 5 prosenttia (4 riviä).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/11/2020
Einde: 31/10/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Hankintayksikkö varaa oikeuden kahteen (2) yhden (1) vuoden mittaiseen optioon ajanjaksolle 1.11.2022–31.10.2024. Option käyttö on ainoastaan hankintayksikön harkinnassa.

Optiosta päätetään erikseen viimeistään neljä (4) kuukautta ennen kulloinkin edeltävän sopimuskauden päättymistä.

Optioista ei tehdä erillistä sopimusta. Optioon sovelletaan tarjouspyynnön ja sopimuksen ehtoja.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Jäätelöt

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15555000 Roomijs en aanverwante producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1D7 Lappi
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Hankinnan kohteena on keittiöiden käyttämät jäätelöt.

Ilmoitetut kulutusmäärät ovat arvoita eivätkä siten ole hankintayksikköä sitovia.

Niiden tuotteiden osalta, joita tarjoaja ei tarjoa, vertailussa kyseiselle tuotteelle käytetään tässä tarjouskilpailussa tarjottua kalleinta yksikköhintaa, joka kerrotaan arvioidulla kulutusmäärällä. Näin saadaan vertailukelpoinen kokonaishinta.

Jokaiselle tuoteryhmälle on määritelty maksimiprosentti tyhjien rivien osalta. (ks. Hankinnan kohteen kriteerit). Tuoteryhmän 7 osalta tuotteita, joita tarjoaja ei tarjoa (tyhjien rivien lukumäärä), saa olla maksimissaan 10 prosenttia (1 riviä).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/11/2020
Einde: 31/10/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Hankintayksikkö varaa oikeuden kahteen (2) yhden (1) vuoden mittaiseen optioon ajanjaksolle 1.11.2022–31.10.2024. Option käyttö on ainoastaan hankintayksikön harkinnassa.

Optiosta päätetään erikseen viimeistään neljä (4) kuukautta ennen kulloinkin edeltävän sopimuskauden päättymistä.

Optioista ei tehdä erillistä sopimusta. Optioon sovelletaan tarjouspyynnön ja sopimuksen ehtoja.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Maidon / kerman kaltaiset tuotteet, margariini, öljyt ja kananmunat

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15400000 Dierlijke of plantaardige oliën en vetten
03142500 Eieren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1D7 Lappi
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Hankinnan kohteena on keittiöiden käyttämät maidon / kerman kaltaiset tuotteet, margariini, öljyt sekä kananmunat.

Ilmoitetut kulutusmäärät ovat arvoita eivätkä siten ole hankintayksikköä sitovia.

Niiden tuotteiden osalta, joita tarjoaja ei tarjoa, vertailussa kyseiselle tuotteelle käytetään tässä tarjouskilpailussa tarjottua kalleinta yksikköhintaa, joka kerrotaan arvioidulla kulutusmäärällä. Näin saadaan vertailukelpoinen kokonaishinta.

Jokaiselle tuoteryhmälle on määritelty maksimiprosentti tyhjien rivien osalta. (ks. Hankinnan kohteen kriteerit). Tuoteryhmän 8 osalta tuotteita, joita tarjoaja ei tarjoa (tyhjien rivien lukumäärä), saa olla maksimissaan 10 prosenttia (4 riviä).

Tuoteryhmistä 8–19 (liitteet 8–19) muodostetaan yksi (1) kokonaisuus ja tälle kokonaisuudelle valitaan yksi (1) toimittaja. Tullakseen valituksi toimittajaksi ko. kokonaisuudelle, tarjoajan tulee tarjota kaikkiin tuoteryhmiin 8–19 eikä yksittäisen tuoteryhmän tuotteiden, joita tarjoaja ei tarjoa, määrä saa ylittää kullekin tuoteryhmälle määriteltyä maksimiprosenttia tyhjien rivien osalta.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/11/2020
Einde: 31/10/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Hankintayksikkö varaa oikeuden kahteen (2) yhden (1) vuoden mittaiseen optioon ajanjaksolle 1.11.2022–31.10.2024. Option käyttö on ainoastaan hankintayksikön harkinnassa.

Optiosta päätetään erikseen viimeistään neljä (4) kuukautta ennen kulloinkin edeltävän sopimuskauden päättymistä.

Optioista ei tehdä erillistä sopimusta. Optioon sovelletaan tarjouspyynnön ja sopimuksen ehtoja.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Jauhot, hiutaleet, suurimot, mureat leivät, keksit sekä sokerit ja makeutusaineet

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15612000 Bloem van granen of plantaardige bloem en aanverwante producten
15613380 Havermout
15625000 Griesmeel
15821130 Knäckebröd
15821150 Beschuit
15821200 Zoete koekjes
15613300 Ontbijtgranen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1D7 Lappi
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Hankinnan kohteena on keittiöiden käyttämät jauhot, hiutaleet, suurimot, mureat leivät, keksit, sokerit ja makeutusaineet.

Ilmoitetut kulutusmäärät ovat arvoita eivätkä siten ole hankintayksikköä sitovia.

Niiden tuotteiden osalta, joita tarjoaja ei tarjoa, vertailussa kyseiselle tuotteelle käytetään tässä tarjouskilpailussa tarjottua kalleinta yksikköhintaa, joka kerrotaan arvioidulla kulutusmäärällä. Näin saadaan vertailukelpoinen kokonaishinta.

Jokaiselle tuoteryhmälle on määritelty maksimiprosentti tyhjien rivien osalta. (ks. Hankinnan kohteen kriteerit). Tuoteryhmän 9 osalta tuotteita, joita tarjoaja ei tarjoa (tyhjien rivien lukumäärä), saa olla maksimissaan 10 prosenttia (10 riviä).

Tuoteryhmistä 8–19 (liitteet 8–19) muodostetaan yksi (1) kokonaisuus ja tälle kokonaisuudelle valitaan yksi (1) toimittaja. Tullakseen valituksi toimittajaksi ko. kokonaisuudelle, tarjoajan tulee tarjota kaikkiin tuoteryhmiin 8–19 eikä yksittäisen tuoteryhmän tuotteiden, joita tarjoaja ei tarjoa, määrä saa ylittää kullekin tuoteryhmälle määriteltyä maksimiprosenttia tyhjien rivien osalta.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/11/2020
Einde: 31/10/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Hankintayksikkö varaa oikeuden kahteen (2) yhden (1) vuoden mittaiseen optioon ajanjaksolle 1.11.2022–31.10.2024. Option käyttö on ainoastaan hankintayksikön harkinnassa.

Optiosta päätetään erikseen viimeistään neljä (4) kuukautta ennen kulloinkin edeltävän sopimuskauden päättymistä.

Optioista ei tehdä erillistä sopimusta. Optioon sovelletaan tarjouspyynnön ja sopimuksen ehtoja.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pastat ja perunatuotteet

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15851100 Ongekookte pasta
15312100 Instantaardappelpuree
15313000 Verwerkte aardappelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1D7 Lappi
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Hankinnan kohteena on keittiöiden käyttämät pastat ja perunatuotteet.

Ilmoitetut kulutusmäärät ovat arvoita eivätkä siten ole hankintayksikköä sitovia.

Niiden tuotteiden osalta, joita tarjoaja ei tarjoa, vertailussa kyseiselle tuotteelle käytetään tässä tarjouskilpailussa tarjottua kalleinta yksikköhintaa, joka kerrotaan arvioidulla kulutusmäärällä. Näin saadaan vertailukelpoinen kokonaishinta.

Jokaiselle tuoteryhmälle on määritelty maksimiprosentti tyhjien rivien osalta. (ks. Hankinnan kohteen kriteerit). Tuoteryhmän 10 osalta tuotteita, joita tarjoaja ei tarjoa (tyhjien rivien lukumäärä), saa olla maksimissaan 10 prosenttia (3 riviä).

Tuoteryhmistä 8–19 (liitteet 8–19) muodostetaan yksi (1) kokonaisuus ja tälle kokonaisuudelle valitaan yksi (1) toimittaja. Tullakseen valituksi toimittajaksi ko. kokonaisuudelle, tarjoajan tulee tarjota kaikkiin tuoteryhmiin 8–19 eikä yksittäisen tuoteryhmän tuotteiden, joita tarjoaja ei tarjoa, määrä saa ylittää kullekin tuoteryhmälle määriteltyä maksimiprosenttia tyhjien rivien osalta.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/11/2020
Einde: 31/10/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Hankintayksikkö varaa oikeuden kahteen (2) yhden (1) vuoden mittaiseen optioon ajanjaksolle 1.11.2022–31.10.2024. Option käyttö on ainoastaan hankintayksikön harkinnassa.

Optiosta päätetään erikseen viimeistään neljä (4) kuukautta ennen kulloinkin edeltävän sopimuskauden päättymistä.

Optioista ei tehdä erillistä sopimusta. Optioon sovelletaan tarjouspyynnön ja sopimuksen ehtoja.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Hillot, soseet ja kuivahedelmät

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15332200 Jams en marmelades; vruchtengelei; vruchten- of notenmoes en -pasta
15332410 Gedroogde vruchten
15332300 Verwerkte noten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1D7 Lappi
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Hankinnan kohteena on keittiöiden käyttämät hillot, marmeladit, hyytelöt, soseet, kuivahedelmät ja pähkinät.

Ilmoitetut kulutusmäärät ovat arvoita eivätkä siten ole hankintayksikköä sitovia.

Niiden tuotteiden osalta, joita tarjoaja ei tarjoa, vertailussa kyseiselle tuotteelle käytetään tässä tarjouskilpailussa tarjottua kalleinta yksikköhintaa, joka kerrotaan arvioidulla kulutusmäärällä. Näin saadaan vertailukelpoinen kokonaishinta.

Jokaiselle tuoteryhmälle on määritelty maksimiprosentti tyhjien rivien osalta. (ks. Hankinnan kohteen kriteerit). Tuoteryhmän 11 osalta tuotteita, joita tarjoaja ei tarjoa (tyhjien rivien lukumäärä), saa olla maksimissaan 10 prosenttia (4 riviä).

Tuoteryhmistä 8–19 (liitteet 8–19) muodostetaan yksi (1) kokonaisuus ja tälle kokonaisuudelle valitaan yksi (1) toimittaja. Tullakseen valituksi toimittajaksi ko. kokonaisuudelle, tarjoajan tulee tarjota kaikkiin tuoteryhmiin 8–19 eikä yksittäisen tuoteryhmän tuotteiden, joita tarjoaja ei tarjoa, määrä saa ylittää kullekin tuoteryhmälle määriteltyä maksimiprosenttia tyhjien rivien osalta.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/11/2020
Einde: 31/10/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Hankintayksikkö varaa oikeuden kahteen (2) yhden (1) vuoden mittaiseen optioon ajanjaksolle 1.11.2022–31.10.2024. Option käyttö on ainoastaan hankintayksikön harkinnassa.

Optiosta päätetään erikseen viimeistään neljä (4) kuukautta ennen kulloinkin edeltävän sopimuskauden päättymistä.

Optioista ei tehdä erillistä sopimusta. Optioon sovelletaan tarjouspyynnön ja sopimuksen ehtoja.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Säilykkeet ja salaatinkastikkeet

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15240000 Ingeblikte en andere bereide of geconserveerde vis
15332100 Verwerkte vruchten
15331000 Verwerkte groenten
15871260 Sauzen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1D7 Lappi
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Hankinnan kohteena on keittiöiden käyttämät kala-, hedelmä-, marja-, vihannes- ja juuressäilykkeet sekä salaatinkastikkeet ym. kastikkeet.

Ilmoitetut kulutusmäärät ovat arvoita eivätkä siten ole hankintayksikköä sitovia.

Niiden tuotteiden osalta, joita tarjoaja ei tarjoa, vertailussa kyseiselle tuotteelle käytetään tässä tarjouskilpailussa tarjottua kalleinta yksikköhintaa, joka kerrotaan arvioidulla kulutusmäärällä. Näin saadaan vertailukelpoinen kokonaishinta.

Jokaiselle tuoteryhmälle on määritelty maksimiprosentti tyhjien rivien osalta. (kts. hankinnan kohteen kriteerit). Tuoteryhmän 12 osalta tuotteita, joita tarjoaja ei tarjoa (tyhjien rivien lukumäärä), saa olla maksimissaan 10 prosenttia (9 riviä).

Tuoteryhmistä 8–19 (liitteet 8–19) muodostetaan yksi (1) kokonaisuus ja tälle kokonaisuudelle valitaan yksi (1) toimittaja. Tullakseen valituksi toimittajaksi ko. kokonaisuudelle, tarjoajan tulee tarjota kaikkiin tuoteryhmiin 8–19 eikä yksittäisen tuoteryhmän tuotteiden, joita tarjoaja ei tarjoa, määrä saa ylittää kullekin tuoteryhmälle määriteltyä maksimiprosenttia tyhjien rivien osalta.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/11/2020
Einde: 31/10/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Hankintayksikkö varaa oikeuden kahteen (2) yhden (1) vuoden mittaiseen optioon ajanjaksolle 1.11.2022–31.10.2024. Option käyttö on ainoastaan hankintayksikön harkinnassa.

Optiosta päätetään erikseen viimeistään neljä (4) kuukautta ennen kulloinkin edeltävän sopimuskauden päättymistä.

Optioista ei tehdä erillistä sopimusta. Optioon sovelletaan tarjouspyynnön ja sopimuksen ehtoja.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Liemivalmisteet, keitto-, kastike- ja jälkiruoka-ainekset

Perceel nr.: 13
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15891600 Geconcentreerde bouillon
15891400 Soep
15893300 Vleessausmixen
15893200 Dessertmixen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1D7 Lappi
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Hankinnan kohteena on keittiöiden käyttämät liemivalmisteet, keitto- ja kastikeainekset sekä jälkiruoka-ainekset.

Ilmoitetut kulutusmäärät ovat arvoita eivätkä siten ole hankintayksikköä sitovia.

Niiden tuotteiden osalta, joita tarjoaja ei tarjoa, vertailussa kyseiselle tuotteelle käytetään tässä tarjouskilpailussa tarjottua kalleinta yksikköhintaa, joka kerrotaan arvioidulla kulutusmäärällä. Näin saadaan vertailukelpoinen kokonaishinta.

Jokaiselle tuoteryhmälle on määritelty maksimiprosentti tyhjien rivien osalta. (ks. Hankinnan kohteen kriteerit). Tuoteryhmän 13 osalta tuotteita, joita tarjoaja ei tarjoa (tyhjien rivien lukumäärä), saa olla maksimissaan 10 prosenttia (4 riviä).

Tuoteryhmistä 8–19 (liitteet 8–19) muodostetaan yksi (1) kokonaisuus ja tälle kokonaisuudelle valitaan yksi (1) toimittaja. Tullakseen valituksi toimittajaksi ko. kokonaisuudelle, tarjoajan tulee tarjota kaikkiin tuoteryhmiin 8–19 eikä yksittäisen tuoteryhmän tuotteiden, joita tarjoaja ei tarjoa, määrä saa ylittää kullekin tuoteryhmälle määriteltyä maksimiprosenttia tyhjien rivien osalta.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/11/2020
Einde: 31/10/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Hankintayksikkö varaa oikeuden kahteen (2) yhden (1) vuoden mittaiseen optioon ajanjaksolle 1.11.2022–31.10.2024. Option käyttö on ainoastaan hankintayksikön harkinnassa.

Optiosta päätetään erikseen viimeistään neljä (4) kuukautta ennen kulloinkin edeltävän sopimuskauden päättymistä.

Optioista ei tehdä erillistä sopimusta. Optioon sovelletaan tarjouspyynnön ja sopimuksen ehtoja.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Mausteet ja leivonta

Perceel nr.: 14
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15871000 Azijn; sauzen; samengestelde kruiderijen; mosterdmeel; bereide mosterd
15872200 Specerijen
15890000 Diverse voedingsmiddelen en droge waren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1D7 Lappi
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Hankinnan kohteena on keittiöiden käyttämät mausteet ja leivontamausteet.

Ilmoitetut kulutusmäärät ovat arvoita, eivätkä siten ole hankintayksikköä sitovia.

Niiden tuotteiden osalta, joita tarjoaja ei tarjoa, vertailussa kyseiselle tuotteelle käytetään tässä tarjouskilpailussa tarjottua kalleinta yksikköhintaa, joka kerrotaan arvioidulla kulutusmäärällä. Näin saadaan vertailukelpoinen kokonaishinta.

Jokaiselle tuoteryhmälle on määritelty maksimiprosentti tyhjien rivien osalta. (ks. Hankinnan kohteen kriteerit). Tuoteryhmän 14 osalta tuotteita, joita tarjoaja ei tarjoa (tyhjien rivien lukumäärä), saa olla maksimissaan 10 prosenttia (3 riviä).

Tuoteryhmistä 8–19 (liitteet 8–19) muodostetaan yksi (1) kokonaisuus ja tälle kokonaisuudelle valitaan yksi (1) toimittaja. Tullakseen valituksi toimittajaksi ko. kokonaisuudelle, tarjoajan tulee tarjota kaikkiin tuoteryhmiin 8–19 eikä yksittäisen tuoteryhmän tuotteiden, joita tarjoaja ei tarjoa, määrä saa ylittää kullekin tuoteryhmälle määriteltyä maksimiprosenttia tyhjien rivien osalta.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/11/2020
Einde: 31/10/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Hankintayksikkö varaa oikeuden kahteen (2) yhden (1) vuoden mittaiseen optioon ajanjaksolle 1.11.2022–31.10.2024. Option käyttö on ainoastaan hankintayksikön harkinnassa.

Optiosta päätetään erikseen viimeistään neljä (4) kuukautta ennen kulloinkin edeltävän sopimuskauden päättymistä.

Optioista ei tehdä erillistä sopimusta. Optioon sovelletaan tarjouspyynnön ja sopimuksen ehtoja.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Mehut, juomat ja valmiskiisselit

Perceel nr.: 15
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15321800 Geconcentreerde sappen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1D7 Lappi
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Hankinnan kohteena on keittiöiden käyttämät mehut, mehujuomat ja valmiskiisselit.

Ilmoitetut kulutusmäärät ovat arvoita eivätkä siten ole hankintayksikköä sitovia.

Niiden tuotteiden osalta, joita tarjoaja ei tarjoa, vertailussa kyseiselle tuotteelle käytetään tässä tarjouskilpailussa tarjottua kalleinta yksikköhintaa, joka kerrotaan arvioidulla kulutusmäärällä. Näin saadaan vertailukelpoinen kokonaishinta.

Jokaiselle tuoteryhmälle on määritelty maksimiprosentti tyhjien rivien osalta. (ks. Hankinnan kohteen kriteerit). Tuoteryhmän 15 osalta tuotteita, joita tarjoaja ei tarjoa (tyhjien rivien lukumäärä), saa olla maksimissaan 10 prosenttia (5 riviä).

Tuoteryhmistä 8–19 (liitteet 8–19) muodostetaan yksi (1) kokonaisuus ja tälle kokonaisuudelle valitaan yksi (1) toimittaja. Tullakseen valituksi toimittajaksi ko. kokonaisuudelle, tarjoajan tulee tarjota kaikkiin tuoteryhmiin 8–19 eikä yksittäisen tuoteryhmän tuotteiden, joita tarjoaja ei tarjoa, määrä saa ylittää kullekin tuoteryhmälle määriteltyä maksimiprosenttia tyhjien rivien osalta.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/11/2020
Einde: 31/10/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Hankintayksikkö varaa oikeuden kahteen (2) yhden (1) vuoden mittaiseen optioon ajanjaksolle 1.11.2022–31.10.2024. Option käyttö on ainoastaan hankintayksikön harkinnassa.

Optiosta päätetään erikseen viimeistään neljä (4) kuukautta ennen kulloinkin edeltävän sopimuskauden päättymistä.

Optioista ei tehdä erillistä sopimusta. Optioon sovelletaan tarjouspyynnön ja sopimuksen ehtoja.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Virvoitusjuomat

Perceel nr.: 16
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15981000 Mineraalwater
15982000 Frisdranken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1D7 Lappi
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Hankinnan kohteena on keittiöiden käyttämät virvoitusjuomat.

Ilmoitetut kulutusmäärät ovat arvoita eivätkä siten ole hankintayksikköä sitovia.

Niiden tuotteiden osalta, joita tarjoaja ei tarjoa, vertailussa kyseiselle tuotteelle käytetään tässä tarjouskilpailussa tarjottua kalleinta yksikköhintaa, joka kerrotaan arvioidulla kulutusmäärällä. Näin saadaan vertailukelpoinen kokonaishinta.

Jokaiselle tuoteryhmälle on määritelty maksimiprosentti tyhjien rivien osalta. (ks. Hankinnan kohteen kriteerit). Tuoteryhmän 16 osalta tuotteita, joita tarjoaja ei tarjoa (tyhjien rivien lukumäärä), saa olla maksimissaan 0 prosenttia (0 riviä).

Tuoteryhmistä 8–19 (liitteet 8–19) muodostetaan yksi (1) kokonaisuus ja tälle kokonaisuudelle valitaan yksi (1) toimittaja. Tullakseen valituksi toimittajaksi ko. kokonaisuudelle, tarjoajan tulee tarjota kaikkiin tuoteryhmiin 8–19 eikä yksittäisen tuoteryhmän tuotteiden, joita tarjoaja ei tarjoa, määrä saa ylittää kullekin tuoteryhmälle määriteltyä maksimiprosenttia tyhjien rivien osalta.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/11/2020
Einde: 31/10/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Hankintayksikkö varaa oikeuden kahteen (2) yhden (1) vuoden mittaiseen optioon ajanjaksolle 1.11.2022–31.10.2024. Option käyttö on ainoastaan hankintayksikön harkinnassa.

Optiosta päätetään erikseen viimeistään neljä (4) kuukautta ennen kulloinkin edeltävän sopimuskauden päättymistä.

Optioista ei tehdä erillistä sopimusta. Optioon sovelletaan tarjouspyynnön ja sopimuksen ehtoja.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kahvi, tee ja kaakao

Perceel nr.: 17
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15860000 Koffie, thee en aanverwante producten
15841000 Cacao
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1D7 Lappi
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Hankinnan kohteena on keittiöiden käyttämä kahvi, tee ja kaakao.

Ilmoitetut kulutusmäärät ovat arvoita eivätkä siten ole hankintayksikköä sitovia.

Niiden tuotteiden osalta, joita tarjoaja ei tarjoa, vertailussa kyseiselle tuotteelle käytetään tässä tarjouskilpailussa tarjottua kalleinta yksikköhintaa, joka kerrotaan arvioidulla kulutusmäärällä. Näin saadaan vertailukelpoinen kokonaishinta.

Jokaiselle tuoteryhmälle on määritelty maksimiprosentti tyhjien rivien osalta. (ks. Hankinnan kohteen kriteerit). Tuoteryhmän 17 osalta tuotteita, joita tarjoaja ei tarjoa (tyhjien rivien lukumäärä), saa olla maksimissaan 30 prosenttia (6 riviä).

Tuoteryhmistä 8–19 (liitteet 8–19) muodostetaan yksi (1) kokonaisuus ja tälle kokonaisuudelle valitaan yksi (1) toimittaja. Tullakseen valituksi toimittajaksi ko. kokonaisuudelle, tarjoajan tulee tarjota kaikkiin tuoteryhmiin 8–19 eikä yksittäisen tuoteryhmän tuotteiden, joita tarjoaja ei tarjoa, määrä saa ylittää kullekin tuoteryhmälle määriteltyä maksimiprosenttia tyhjien rivien osalta.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/11/2020
Einde: 31/10/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Hankintayksikkö varaa oikeuden kahteen (2) yhden (1) vuoden mittaiseen optioon ajanjaksolle 1.11.2022–31.10.2024. Option käyttö on ainoastaan hankintayksikön harkinnassa.

Optiosta päätetään erikseen viimeistään neljä (4) kuukautta ennen kulloinkin edeltävän sopimuskauden päättymistä.

Optioista ei tehdä erillistä sopimusta. Optioon sovelletaan tarjouspyynnön ja sopimuksen ehtoja.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakasteet

Perceel nr.: 18
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15896000 Diepvriesproducten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1D7 Lappi
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Hankinnan kohteena on keittiöiden käyttämät kala-, liha-, kasvis-, marja-, hedelmä- ja leivontapakasteet.

Ilmoitetut kulutusmäärät ovat arvoita eivätkä siten ole hankintayksikköä sitovia.

Niiden tuotteiden osalta, joita tarjoaja ei tarjoa, vertailussa kyseiselle tuotteelle käytetään tässä tarjouskilpailussa tarjottua kalleinta yksikköhintaa, joka kerrotaan arvioidulla kulutusmäärällä. Näin saadaan vertailukelpoinen kokonaishinta.

Jokaiselle tuoteryhmälle on määritelty maksimiprosentti tyhjien rivien osalta. (ks. Hankinnan kohteen kriteerit). Tuoteryhmän 18 osalta tuotteita, joita tarjoaja ei tarjoa (tyhjien rivien lukumäärä), saa olla maksimissaan 10 prosenttia (17 riviä).

Tuoteryhmistä 8–19 (liitteet 8–19) muodostetaan yksi (1) kokonaisuus ja tälle kokonaisuudelle valitaan yksi (1) toimittaja. Tullakseen valituksi toimittajaksi ko. kokonaisuudelle, tarjoajan tulee tarjota kaikkiin tuoteryhmiin 8–19 eikä yksittäisen tuoteryhmän tuotteiden, joita tarjoaja ei tarjoa, määrä saa ylittää kullekin tuoteryhmälle määriteltyä maksimiprosenttia tyhjien rivien osalta.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/11/2020
Einde: 31/10/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Hankintayksikkö varaa oikeuden kahteen (2) yhden (1) vuoden mittaiseen optioon ajanjaksolle 1.11.2022–31.10.2024. Option käyttö on ainoastaan hankintayksikön harkinnassa.

Optiosta päätetään erikseen viimeistään neljä (4) kuukautta ennen kulloinkin edeltävän sopimuskauden päättymistä.

Optioista ei tehdä erillistä sopimusta. Optioon sovelletaan tarjouspyynnön ja sopimuksen ehtoja.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Gluteenittomat tuotteet

Perceel nr.: 19
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15890000 Diverse voedingsmiddelen en droge waren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1D7 Lappi
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Hankinnan kohteena on keittiöiden käyttämät gluteenittomat tuotteet.

Ilmoitetut kulutusmäärät ovat arvoita eivätkä siten ole hankintayksikköä sitovia.

Niiden tuotteiden osalta, joita tarjoaja ei tarjoa, vertailussa kyseiselle tuotteelle käytetään tässä tarjouskilpailussa tarjottua kalleinta yksikköhintaa, joka kerrotaan arvioidulla kulutusmäärällä. Näin saadaan vertailukelpoinen kokonaishinta.

Jokaiselle tuoteryhmälle on määritelty maksimiprosentti tyhjien rivien osalta. (ks. Hankinnan kohteen kriteerit). Tuoteryhmän 19 osalta tuotteita, joita tarjoaja ei tarjoa (tyhjien rivien lukumäärä), saa olla maksimissaan 30 prosenttia (17 riviä).

Tuoteryhmistä 8–19 (liitteet 8–19) muodostetaan yksi (1) kokonaisuus ja tälle kokonaisuudelle valitaan yksi (1) toimittaja. Tullakseen valituksi toimittajaksi ko. kokonaisuudelle, tarjoajan tulee tarjota kaikkiin tuoteryhmiin 8–19 eikä yksittäisen tuoteryhmän tuotteiden, joita tarjoaja ei tarjoa, määrä saa ylittää kullekin tuoteryhmälle määriteltyä maksimiprosenttia tyhjien rivien osalta.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/11/2020
Einde: 31/10/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Hankintayksikkö varaa oikeuden kahteen (2) yhden (1) vuoden mittaiseen optioon ajanjaksolle 1.11.2022–31.10.2024. Option käyttö on ainoastaan hankintayksikön harkinnassa.

Optiosta päätetään erikseen viimeistään neljä (4) kuukautta ennen kulloinkin edeltävän sopimuskauden päättymistä.

Optioista ei tehdä erillistä sopimusta. Optioon sovelletaan tarjouspyynnön ja sopimuksen ehtoja.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Kelpoisuusvaatimukset määritetään hankintailmoituksessa.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 07/08/2020
Plaatselijke tijd: 13:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Fins
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 07/08/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
Plaats:

Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hankinta- ja logistiikkapalvelut

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Markkinaoikeus
Postadres: Radanrakentajantie 5
Plaats: Helsinki
Postcode: FI-00520
Land: Finland
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefoon: +358 295643300

Internetadres: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020