Leveringen - 255932-2020

Submission deadline has been amended by:  289295-2020
03/06/2020    S106

Polen-Piaseczno: Elektriciteit

2020/S 106-255932

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Postadres: ul. Kościuszki 5
Plaats: Piaseczno
NUTS-code: PL913 Warszawski zachodni
Postcode: 05-500
Land: Polen
E-mail: rzp@piaseczno.eu
Telefoon: +22 7017654
Fax: +22 7017692

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.piaseczno.eu

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.piaseczno.eu
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://e-PUAP:/umigpiaseczno/SkrytkaESP
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zakup energii elektrycznej na lata 2021–2022.

Referentienummer: Spr. 46/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000 Elektriciteit
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów gminnych i oświetlenia ulicznego na terenie gm. Piaseczno w okresie 24 miesięcy począwszy od 1.1.2021. Przedmiot Zamówienia obejmuje: 346 szt. dla zasilania oświetlenia ulicznego i sygnalizacji drogowej, dla których płatnikiem jest Gmina Piaseczno; 118 szt. dla zasilania budynków, dla których płatnikiem są Gmina Piaseczno, C.K. w Piasecznie, B. P. w Piasecznie, GOSiR w Piasecznie, Przedszkole nr 1 w Piasecznie, Przedsz. nr 2 w Piasecznie, Przedsz. nr 3 w Piasecznie, Przedsz. nr 4 w Piasecznie, Przedsz. nr 5 w Piasecznie, Przedsz. nr 6 w Głoskowie, Przedsz. nr 7 w Zalesiu Górnym, Przedsz. nr 8 w Piasecznie, Przedsz. nr 9 w Piasecznie, Przedsz. nr 10 w Piasecznie, Przedsz. nr 11 w Piasecznie, SP nr 1 w Piasecznie, SP nr 2 w Piasecznie, SP nr 3 w Piasecznie, SP nr 5 w Piasecznie, SP w Głoskowie, SP w Zalesiu Górnym, SP w w Chylicach, SP w Jazgarzewie, SP w Józefosławiu, SP w Złotokłosie.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gmina Piaseczno, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów gminnych i oświetlenia ulicznego na terenie gminy Piaseczno w okresie 24 miesięcy począwszy od 1.1.2021. Szacowany wolumen energii 13 256 212 kWh zał. nr 1.

Szacowany wolumen energii 8 106 200 kWh zał. nr 2.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2021
Einde: 31/12/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. W zakres zamówienia może wejść zakup energii do nowo wybudowanych punktów odbioru energii w ilości 20 % stanu podstawowego.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Wykonawca musi udokumentować posiadanie aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa URE oraz obowiązującej umowy na sprzedaż energii za pośrednictwem sieci PGE Dystrybucja S.A.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy tj. przedstawią część sprawozdania finansowego, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanej części sprawozdania, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, inne dokumenty określające średnie roczne obroty z bieżącej działalności (na podstawie rachunków zysku i strat pozycja przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi) za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres w wysokości nie mniejszej niż 5 500 000,00 PLN.

— aktualne, opłacone ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 5 500 000,00 PLN.

Eventuele minimumeisen:

Przedstawią część sprawozdania finansowego, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanej części sprawozdania, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, inne dokumenty określające średnie roczne obroty z bieżącej działalności (na podstawie rachunków zysku i strat pozycja przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi) za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- za ten okres w wysokości nie mniejszej niż 5 500 000,00 PLN.

Przedstawią aktualne, opłacone ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 5 500 000,00 PLN.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

O zamówienie publiczne mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają zdolność techniczną i zawodową niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonywał lub w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje dostawę energii elektrycznej w rozmiarze co najmniej 10 GWh w skali roku.

Eventuele minimumeisen:

W celu potwierdzenia spełnienia ww. warunku Wykonawca musi przedstawić potwierdzony wykaz wykonanych lub wykonywanych usług dla co najmniej 5 odbiorców, oraz załączy dowody potwierdzające, że wykazane usługi zostały wykonane w sposób należyty, oraz terminowo. Zrealizowane Zamówienia należy wykazać według załączonego wzoru, który stanowi załącznik nr B do SIWZ.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 06/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 06/07/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, siedziba Referatu zamówień publicznych, ul. Warszawska 1, 05-500 Piaseczno, POLSKA, parter, pok. 012.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających brak podstaw wykluczenia:

1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy – zgodnie z pkt 6.1 SIWZ.

2. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (...) – zgodnie z pkt 6.2 SIWZ.

3. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument (...), wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (...) – zgodnie z pkt 6.3 SIWZ.

4. Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z 12.1.1991 o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716) – zgodnie z pkt 6.4 SIWZ.

5. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (...); w tym aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa URE oraz obowiązującej umowy na sprzedaż energii za pośrednictwem sieci PGE Dystrybucja S.A. – zgodnie z pkt 6.5 SIWZ.

6. Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – zgodnie z pkt 6.6 SIWZ.

7. Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków (...) – zgodnie z pkt 6.7 SIWZ.

8. Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp – zgodnie z pkt 5.5 SIWZ.

9. Zamawiający żąda przesłania dokumentu JEDZ, zgodnie z zasadami pkt 6.10 SIWZ.

10. Dokumenty, które Wykonawcy muszą złożyć w ofercie zostały określone w pkt 6.16 SIWZ.

11. Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości: 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100). Formy składania wadium zostały określone w pkt 8 SIWZ.

12. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Prawa zamówień publicznych, Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Prawa zamówień publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia – Załącznik nr C do specyfikacji.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Postadres: ul. Postępu 17 A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Postadres: ul. Postępu 17 A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych – „Środki ochrony prawnej”

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Postadres: ul. Postępu 17 A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020