Leveringen - 255932-2020

Submission deadline has been amended by:  289295-2020
03/06/2020    S106

Polska-Piaseczno: Elektryczność

2020/S 106-255932

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Adres pocztowy: ul. Kościuszki 5
Miejscowość: Piaseczno
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Kod pocztowy: 05-500
Państwo: Polska
E-mail: rzp@piaseczno.eu
Tel.: +22 7017654
Faks: +22 7017692
Adresy internetowe:
Główny adres: www.piaseczno.eu
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.piaseczno.eu
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: http://e-PUAP:/umigpiaseczno/SkrytkaESP
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup energii elektrycznej na lata 2021–2022.

Numer referencyjny: Spr. 46/2020
II.1.2)Główny kod CPV
09310000 Elektryczność
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów gminnych i oświetlenia ulicznego na terenie gm. Piaseczno w okresie 24 miesięcy począwszy od 1.1.2021. Przedmiot Zamówienia obejmuje: 346 szt. dla zasilania oświetlenia ulicznego i sygnalizacji drogowej, dla których płatnikiem jest Gmina Piaseczno; 118 szt. dla zasilania budynków, dla których płatnikiem są Gmina Piaseczno, C.K. w Piasecznie, B. P. w Piasecznie, GOSiR w Piasecznie, Przedszkole nr 1 w Piasecznie, Przedsz. nr 2 w Piasecznie, Przedsz. nr 3 w Piasecznie, Przedsz. nr 4 w Piasecznie, Przedsz. nr 5 w Piasecznie, Przedsz. nr 6 w Głoskowie, Przedsz. nr 7 w Zalesiu Górnym, Przedsz. nr 8 w Piasecznie, Przedsz. nr 9 w Piasecznie, Przedsz. nr 10 w Piasecznie, Przedsz. nr 11 w Piasecznie, SP nr 1 w Piasecznie, SP nr 2 w Piasecznie, SP nr 3 w Piasecznie, SP nr 5 w Piasecznie, SP w Głoskowie, SP w Zalesiu Górnym, SP w w Chylicach, SP w Jazgarzewie, SP w Józefosławiu, SP w Złotokłosie.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Piaseczno, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów gminnych i oświetlenia ulicznego na terenie gminy Piaseczno w okresie 24 miesięcy począwszy od 1.1.2021. Szacowany wolumen energii 13 256 212 kWh zał. nr 1.

Szacowany wolumen energii 8 106 200 kWh zał. nr 2.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. W zakres zamówienia może wejść zakup energii do nowo wybudowanych punktów odbioru energii w ilości 20 % stanu podstawowego.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Wykonawca musi udokumentować posiadanie aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa URE oraz obowiązującej umowy na sprzedaż energii za pośrednictwem sieci PGE Dystrybucja S.A.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy tj. przedstawią część sprawozdania finansowego, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanej części sprawozdania, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, inne dokumenty określające średnie roczne obroty z bieżącej działalności (na podstawie rachunków zysku i strat pozycja przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi) za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres w wysokości nie mniejszej niż 5 500 000,00 PLN.

— aktualne, opłacone ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 5 500 000,00 PLN.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Przedstawią część sprawozdania finansowego, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanej części sprawozdania, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, inne dokumenty określające średnie roczne obroty z bieżącej działalności (na podstawie rachunków zysku i strat pozycja przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi) za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- za ten okres w wysokości nie mniejszej niż 5 500 000,00 PLN.

Przedstawią aktualne, opłacone ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 5 500 000,00 PLN.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O zamówienie publiczne mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają zdolność techniczną i zawodową niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonywał lub w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje dostawę energii elektrycznej w rozmiarze co najmniej 10 GWh w skali roku.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W celu potwierdzenia spełnienia ww. warunku Wykonawca musi przedstawić potwierdzony wykaz wykonanych lub wykonywanych usług dla co najmniej 5 odbiorców, oraz załączy dowody potwierdzające, że wykazane usługi zostały wykonane w sposób należyty, oraz terminowo. Zrealizowane Zamówienia należy wykazać według załączonego wzoru, który stanowi załącznik nr B do SIWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 06/07/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 06/07/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, siedziba Referatu zamówień publicznych, ul. Warszawska 1, 05-500 Piaseczno, POLSKA, parter, pok. 012.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających brak podstaw wykluczenia:

1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy – zgodnie z pkt 6.1 SIWZ.

2. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (...) – zgodnie z pkt 6.2 SIWZ.

3. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument (...), wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (...) – zgodnie z pkt 6.3 SIWZ.

4. Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z 12.1.1991 o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716) – zgodnie z pkt 6.4 SIWZ.

5. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (...); w tym aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa URE oraz obowiązującej umowy na sprzedaż energii za pośrednictwem sieci PGE Dystrybucja S.A. – zgodnie z pkt 6.5 SIWZ.

6. Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – zgodnie z pkt 6.6 SIWZ.

7. Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków (...) – zgodnie z pkt 6.7 SIWZ.

8. Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp – zgodnie z pkt 5.5 SIWZ.

9. Zamawiający żąda przesłania dokumentu JEDZ, zgodnie z zasadami pkt 6.10 SIWZ.

10. Dokumenty, które Wykonawcy muszą złożyć w ofercie zostały określone w pkt 6.16 SIWZ.

11. Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości: 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100). Formy składania wadium zostały określone w pkt 8 SIWZ.

12. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Prawa zamówień publicznych, Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Prawa zamówień publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia – Załącznik nr C do specyfikacji.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych – „Środki ochrony prawnej”

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/05/2020