Leveringen - 255938-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Zweden-Stockholm: Structuren en materialen voor de bouw; ondersteunende producten voor de bouw (uitgezonderd elektrische apparatuur)

2020/S 106-255938

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Försvarsmakten
Nationaal identificatienummer: 202100-4615
Postadres: Banergatan 62
Plaats: Stockholm
NUTS-code: SE SVERIGE
Postcode: 115 88
Land: Zweden
E-mail: david.granbom@mil.se
Telefoon: +46 732419749

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.forsvarsmakten.se/sv/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.e-avrop.com/mil/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=51635
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.e-avrop.com/mil/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=51635
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Nationaal of federaal agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Förpackningsmateriel

Referentienummer: FM2019-26311
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44000000 Structuren en materialen voor de bouw; ondersteunende producten voor de bouw (uitgezonderd elektrische apparatuur)
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Försvarsmakten inbjuder Er att inkomma med anbud enligt nedan.

Upphandlingsdokumentationen innehåller samtliga förutsättningar och krav som gäller för upphandlingen och lämnande av anbud. Upphandlingsdokumentationen omfattas av följande delar och bilagor:

1. Anbudsinfordran 2. Administrativa förutsättningar och krav 3. Leverantörsprövning 4. Anbudsprövning och tilldelning

Bilaga 1 – Anbud Bilaga 2 – Undertecknande av anbud Bilaga 3 – Kravspecifikation för Anbudsområde 1 Bilaga 4 – Kravspecifikation för Anbudsområde 2 Bilaga 5 – Kravspecifikation för Anbudsområde 3 Bilaga 6 – Kravspecifikation för Anbudsområde 4 Bilaga 7 – Ramavtalsutkast Bilaga 8 – Försvarsmaktens allmänna villkor för vara

Med vänlig hälsning

David Granbom

Strategisk inköpare

FM HRC, Inköpsenheten

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44000000 Structuren en materialen voor de bouw; ondersteunende producten voor de bouw (uitgezonderd elektrische apparatuur)
30170000 Labelmachines
30190000 Diverse machines, uitrusting en benodigdheden voor kantoor
44191100 Multiplex
44191300 Spaanplaat
44400000 Diverse fabrikaten en aanverwante producten
44423330 Pallets voor goederenvervoer
44617000 Dozen
44617100 Kartons
44617300 Prefabkasten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE SVERIGE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lastpallar & Pallkragar

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/10/2020
Einde: 30/09/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Försvarsmakten äger rätt, men är inte skyldiga, att förlänga ramavtalets löptid under oförändrade villkor upp till trettiosex (36) månader, det vill säga som längst till och med 31.9.2024. Sådan förlängning av ramavtalet får ske vid ett flera tillfällen under förutsättning att ramavtalets löptid inklusive optioner inte överskrider fyrtioåtta (48) månader.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 28/08/2020
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 24/06/2021
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 31/08/2020
Plaatselijke tijd: 00:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Förvaltningsrätten i Stockholm och migrationsdomstol
Plaats: Stockholm
Postcode: 115 76
Land: Zweden
E-mail: forvaltningsrattenistockholm@dom.se
Telefoon: +46 8-56168000
Fax: +46 8-56168001

Internetadres: http://www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020