Leveringen - 255940-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Żyrardów: Voertuigen voor werkzaamheden in verband met vast afval

2020/S 106-255940

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” sp. z o.o.
Nationaal identificatienummer: 8380007201
Postadres: ul. Czysta 5
Plaats: Żyrardów
NUTS-code: PL926 Żyrardowski
Postcode: 96-300
Land: Polen
Contactpersoon: Paweł Prusik, Paulina Sapińska-Szwed
E-mail: zamowienia@pgk.zyrardow.pl
Telefoon: +48 468554041
Fax: +48 468553280

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://pgk.zyrardow.pl/

Adres van het kopersprofiel: https://platformazakupowa.pl/pn/pgk_zyrardow

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platformazakupowa.pl/pn/pgk_zyrardow
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://platformazakupowa.pl/pn/pgk_zyrardow
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: spółka prawa handlowego
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa w formie leasingu operacyjnego samochodów ciężarowych do transportu odpadów

Referentienummer: ZP.26.TZ.21.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144510 Voertuigen voor werkzaamheden in verband met vast afval
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Część 1 – dostawa dwóch samochodów ciężarowych do transportu odpadów, zgodnie ze specyfikacją techniczną, stanowiącą załącznik nr 2.1 oraz warunkami leasingu opisanymi w załączniku nr 3 do SIWZ.

Część 2 – dostawa jednego samochodu ciężarowego do transportu odpadów, zgodnie ze specyfikacją techniczną, stanowiącą załącznik nr 2.2 oraz warunkami leasingu opisanymi w załączniku nr 3 do SIWZ.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa w formie leasingu operacyjnego 2 samochodów ciężarowych do transportu odpadów, zgodnie ze specyfikacją techniczną – załącznik nr 2.1 oraz warunkami leasingu opisanymi w załączniku nr 3 do SIWZ

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144510 Voertuigen voor werkzaamheden in verband met vast afval
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL92 Mazowiecki regionalny
NUTS-code: PL926 Żyrardowski
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa w formie leasingu operacyjnego:

— dwóch samochodów ciężarowych do transportu odpadów, zgodnie ze specyfikacją techniczną, stanowiącą załącznik nr 2.1 oraz warunkami leasingu opisanymi w załączniku nr 3 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 90
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa w formie leasingu 1 samochodu ciężarowego do transportu odpadów, zgodnie ze specyfikacją techniczną, stanowiącą załącznik nr 2.2 oraz warunkami leasingu opisanymi w załączniku nr 3 do SIWZ

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144510 Voertuigen voor werkzaamheden in verband met vast afval
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL926 Żyrardowski
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa w formie leasingu operacyjnego:

— część 2 – jednego samochodu ciężarowego do transportu odpadów, zgodnie ze specyfikacją techniczną, stanowiącą załącznik nr 2.2 oraz warunkami leasingu opisanymi w załączniku nr 3 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 90
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Dostawa w formie leasingu operacyjnego:

— część 1 – dwóch samochodów ciężarowych do transportu odpadów, zgodnie ze specyfikacją techniczną, stanowiącą załącznik nr 2.1 oraz warunkami leasingu opisanymi w załączniku nr 3 do SIWZ,

— część 2 – jednego samochodu ciężarowego do transportu odpadów, zgodnie ze specyfikacją techniczną, stanowiącą załącznik nr 2.2 oraz warunkami leasingu opisanymi w załączniku nr 3 do SIWZ.

Przygotowanie umowy, zgodnej z zapisami niniejszej SIWZ, leży po tronie Wykonawcy.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 06/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 03/09/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 06/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:30
Plaats:

PGK „Żyrardów” sp. z o.o., ul. Czysta 5, 96-300 Żyrardów, POLSKA, pok. 201 (https://platformazakupowa.pl/pn/pgk_zyrardow)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

1) Wykonawca złoży ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ poprzez wypełnienie i podpisanie:

a) formularz oferty wraz z specyfikacją techniczną (wg wzoru Zamawiającego);

b) jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ);

c) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik;

d) dokument potwierdzającego wniesienie wadium;

e) zobowiązanie podmiotu trzeciego (w formie oryginału dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym) do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia oraz dowody, że osoba podpisująca takie zobowiązanie, była uprawniona do działania w imieniu podmiotu trzeciego – w przypadku powoływania się przez Wykonawcę na zasoby podmiotu trzeciego.

Wykaz dokumentów i oświadczeń, do złożenia których Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę (wraz z kpl. wzorów załączników i oświadczeń), którego oferta została najwyżej oceniona, w wyznaczonym nie krótszym niż 10 dni terminie i aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, 21 Pzp wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

c) zaświadczenie właściwego naczelnika skarbowego urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, doręczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

e) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie bieżącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ;

f) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ;

g) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1445, z późn. zm.), stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ.

Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości:

1.1. część 1 – 10 000,00 PLN (dziesięć tysięcy złotych);

1.2. część 2 – 5 000 PLN (pięć tysięcy złotych).

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020