Leveringen - 255945-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Gostyń: Aardolieproducten, brandstof, elektriciteit en andere energiebronnen

2020/S 106-255945

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Powiat Gostyński
Postadres: ul. Wrocławska 256
Plaats: Gostyń
NUTS-code: PL41 Wielkopolskie
Postcode: 63-800
Land: Polen
Contactpersoon: Starostwo Powiatowe w Gostyniu, 63-800 Gostyń, ul. Wrocławska 256
E-mail: przetargi@powiat.gostyn.pl
Telefoon: +48 655722552

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.powiat.gostyn.pl

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Czernica
Postadres: ul. Kolejowa 3
Plaats: Czernica
NUTS-code: PL51 Dolnośląskie
Postcode: 55-003
Land: Polen
Contactpersoon: Michał Trębacz
E-mail: m.trebacz@czernica.pl
Telefoon: +48 717265700

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://bip.czernica.pl/pl

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Zakład Gospodarki Komunalnej Czernica Sp. z o.o.
Postadres: Ratowice, ul. Wrocławska 111
Plaats: Czernica
NUTS-code: PL51 Dolnośląskie
Postcode: 55-003
Land: Polen
Contactpersoon: Adam Drzazga
E-mail: a.drzazga@zgkczernica.pl
Telefoon: +48 713180173

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.zgkczernica.pl/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Gostyń
Postadres: ul. Rynek 2
Plaats: Gostyń
NUTS-code: PL41 Wielkopolskie
Postcode: 63-800
Land: Polen
Contactpersoon: Paweł Grzempowski
E-mail: pgrzempowski@um.gostyn.pl
Telefoon: +48 655752138

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://gostyn.pl/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Gromadka
Postadres: ul. Gen Wł. Sikorskiego 9
Plaats: Gromadka
NUTS-code: PL51 Dolnośląskie
Postcode: 59-706
Land: Polen
Contactpersoon: Marzena Kwiatkowska
E-mail: m.kwiatkowska@gromadka.pl
Telefoon: +48 757382452

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.gromadka.pl/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Janowice Wielkie
Postadres: ul. Kolejowa 2
Plaats: Janowice Wielkie
NUTS-code: PL51 Dolnośląskie
Postcode: 58-520
Land: Polen
Contactpersoon: Tadeusz Chrząstowski
E-mail: gospodarka1@janowicewielkie.eu
Telefoon: +48 757515124

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.janowicewielkie.pl/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Miejska Kowary
Postadres: ul. 1 Maja 1 a
Plaats: Kowary
NUTS-code: PL51 Dolnośląskie
Postcode: 58-530
Land: Polen
Contactpersoon: Stanisław Krasuski
E-mail: stanislaw.krasuski@kowary.pl
Telefoon: +48 756439225

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://kowary.pl/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina i Miasto Krajenka
Postadres: ul. Szkolna 17
Plaats: Krajenka
NUTS-code: PL41 Wielkopolskie
Postcode: 77-430
Land: Polen
Contactpersoon: Barbara Kloska
E-mail: barbarak@krajenka.pl
Telefoon: +48 672639204

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.krajenka.pl/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Krobia
Postadres: ul. Rynek 1
Plaats: Krobia
NUTS-code: PL41 Wielkopolskie
Postcode: 63-840
Land: Polen
Contactpersoon: Angelika Wenderska
E-mail: zm@krobia.pl
Telefoon: +48 655712805

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.krobia.pl/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Koźmińskie Usługi Komunalne Sp. z o.o.
Postadres: ul. Floriańska 21
Plaats: Koźmin Wielkopolski
NUTS-code: PL41 Wielkopolskie
Postcode: 63-720
Land: Polen
Contactpersoon: Dariusz Olejnik
E-mail: olejnik.dariusz@wp.pl
Telefoon: +48 503121786

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.kuk.kozmin.pl/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Łazy
Postadres: ul. Traugutta 15
Plaats: Łazy
NUTS-code: PL22 Śląskie
Postcode: 42-560
Land: Polen
Contactpersoon: Joanna Popczyk
E-mail: j.popczyk@lazy.pl
Telefoon: +48 326729422

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://nowe.lazy.pl/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Mysłakowice
Postadres: ul. Szkolna 5
Plaats: Mysłakowice
NUTS-code: PL51 Dolnośląskie
Postcode: 58-533
Land: Polen
Contactpersoon: Marek Marczewski
E-mail: techniczny@myslakowice.pl
Telefoon: +48 756439963

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.myslakowice.eu/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Miedzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich
Postadres: Strzelce Wielkie 84
Plaats: Piaski
NUTS-code: PL41 Wielkopolskie
Postcode: 63-820
Land: Polen
Contactpersoon: Krzysztof Surma
E-mail: krzysztof.surma@mzwik.com
Telefoon: +48 66348866

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://mzwik.com/l

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Pępowo
Postadres: ul. Nadstawek 6
Plaats: Pępowo
NUTS-code: PL41 Wielkopolskie
Postcode: 63-830
Land: Polen
Contactpersoon: Małgorzata Waleńska
E-mail: przetargi@pepowo.pl
Telefoon: +48 655758982

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.pepowo.pl/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Pogorzela
Postadres: Rynek 1
Plaats: Pogorzela
NUTS-code: PL41 Wielkopolskie
Postcode: 63-860
Land: Polen
Contactpersoon: Adam Wierzbicki
E-mail: budownictwo@pogorzela.pl
Telefoon: +48 655734620

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.pogorzela.pl/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Poniec
Postadres: ul. Rynek 24
Plaats: Poniec
NUTS-code: PL41 Wielkopolskie
Postcode: 64-125
Land: Polen
Contactpersoon: Jakub Boguszyński
E-mail: inwestycje@poniec.pl
Telefoon: +48 655731433

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.poniec.pl/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Przemęckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
Postadres: ul. Powstańców Wielkopolskich 9
Plaats: Przemęt
NUTS-code: PL41 Wielkopolskie
Postcode: 64-234
Land: Polen
Contactpersoon: Błażej Wróblewski
E-mail: blazej.wroblewski@ppk-przemet.pl
Telefoon: +48 656190112

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://ppk-przemet.pl/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Przemęt
Postadres: ul. Jagiellońska 8
Plaats: Przemęt
NUTS-code: PL41 Wielkopolskie
Postcode: 64-234
Land: Polen
Contactpersoon: Joanna Skrzypczak
E-mail: joanna.skrzypaczak@przemet.pl
Telefoon: +48 656156954

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://przemet.pl/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Stare Bogaczowice
Postadres: ul. Głowna 132
Plaats: Stare Bogaczowice
NUTS-code: PL51 Dolnośląskie
Postcode: 58-312
Land: Polen
Contactpersoon: Katarzyna Barecka
E-mail: zgkstbogaczowice@gazeta.pl
Telefoon: +48 748452719

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.starebogaczowice.ug.gov.pl/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://bip.powiat.gostyn.pl/?c=479
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Organ władzy regionalnej lub lokalnej, Podmiot prawa publicznego
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Dostawa energii elektrycznej dla Gostyńskiej Grupy Zakupowej energii elektrycznej w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2022 r.

Referentienummer: WZI.OT.272.2.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09000000 Aardolieproducten, brandstof, elektriciteit en andere energiebronnen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów wymienionych w Załączniku nr 1A, 1B do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia w podziale na dwie części zamówienia. Zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r. w poszczególnych częściach wynosi:

1.1. I część zamówienia - oświetlenie uliczne: 15 832 716 kWh (zamówienie podstawowe) 20 582 532 kWh (z prawem opcji 30 %) – zgodnie z Załącznikiem nr 1A do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia,

1.2. II część zamówienia - pozostałe obiekty: 34 662 092 kWh (zamówienie podstawowe) 45 060 718 kWh (z prawem opcji 30 %) – zgodnie z Załącznikiem nr 1B do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

I część zamówienia - oświetlenie uliczne

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09300000 Elektriciteit, verwarming, zonne- en kernenergie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL41 Wielkopolskie
NUTS-code: PL51 Dolnośląskie
NUTS-code: PL22 Śląskie
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gminy: Czernica, Gostyń, Gromadka, Janowice Wielkie, Kowary, Krajenka, Krobia, Łazy, Mysłakowice, Pępowo, Pogorzela, Poniec, Przemęt, Stare Bogaczowice

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów wymienionych w Załączniku nr 1A do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia. Zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r. wynosi:

1.1. I część zamówienia - oświetlenie uliczne: 15 832 716 kWh (zamówienie podstawowe) 20 582 532 kWh (z prawem opcji 30 %) – zgodnie z Załącznikiem nr 1A do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia,

2. Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na dowolną ilość części zamówienia, przy czym dla jednej części może być złożona tylko jedna oferta.

3. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w Załączniku nr 1A do SIWZ, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia określone zostały w projekcie umowy sprzedaży energii elektrycznej – Załącznik nr 2A do SIWZ.

4. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi w szczególności ze standardami jakości obsługi odbiorców określonymi w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną. Parametry jakościowe energii elektrycznej w części dystrybucyjnej reguluje Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

5. Usługi dystrybucyjne będą świadczone na podstawie odrębnej umowy zawartej przez Zamawiającego z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (zwany OSD) – dane OSD zawarte są w Załączniku nr 2A do SIWZ. Sprzedawcą rezerwowym jest Enea S.A., Energa Obrót S.A., Tauron Sprzedaż Sp. z o.o.

6. Wymagania stawiane Wykonawcy, opisane zostały w projekcie umowy sprzedaży stanowiący Załącznik nr 2A do SIWZ. Wykonanie czynności wynikających z pełnomocnictwa, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy sprzedaży energii elektrycznej, zwanej dalej Umową.

7. Obowiązujące umowy sprzedaży energii elektrycznej z dotychczasowymi sprzedawcami energii elektrycznej dla punktów poboru energii elektrycznej zawartych w Załączniku nr 1A do SIWZ zawarte są na czas określony i nieokreślony, a dokładny opis dla każdego z punktów PPE znajduje się w kolumnie o nazwie „Okres obowiązywania umowy/ okres wypowiedzenia”.

8. W Załączniku nr 1A do SIWZ informacyjnie wskazano parametry (grupa taryfowa), które różnić się mogą od aktualnie obowiązujących lub mogą podlegać zmianie w trakcie trwania umowy energii elektrycznej.

9. W toku realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia łącznej ilości zakupionej energii, w zakresie do ± 30 % zamówienia podstawowego określonej w Załączniku nr 1A do SIWZ. Zaistnienie okoliczności, o której mowa powyżej, spowoduje odpowiednio zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy. Zwiększenie lub zmniejszenie ilości energii elektrycznej nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2021
Einde: 31/12/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zwiększenie ilości zakupionej energii i tym samym wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić wyłącznie z zastosowaniem prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust 5 ustawy Pzp. Prawem opcji jest możliwość zwiększenia dostaw energii elektrycznej na warunkach określonych w umowie o nie więcej niż 30 % ilości zamówienia podstawowego. Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od dodania nowych punktów poboru energii. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Prawo opcji realizowane będzie w ramach zawartej umowy. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 90 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na poniżej wskazany rachunek bankowy Zamawiającego: 25 1090 1258 0000 0000 2505 6139 w banku SANTANDER Bank Polska.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

II część zamówienia - pozostałe obiekty

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09300000 Elektriciteit, verwarming, zonne- en kernenergie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL41 Wielkopolskie
NUTS-code: PL51 Dolnośląskie
NUTS-code: PL22 Śląskie
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gminy: Czernica, Gostyń, Gromadka, Janowice Wielkie, Kowary, Krajenka, Krobia, Łazy, Mysłakowice, Pępowo, Pogorzela, Poniec, Przemęt, Stare Bogaczowice, Koźmin Wielkopolski, Piaski.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów wymienionych w Załączniku nr 1B o SIWZ – opis przedmiotu zamówienia. Zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r. wynosi:

1.1. II część zamówienia - pozostałe obiekty: 34 662 092 kWh (zamówienie podstawowe) 45 060 718 kWh (z prawem opcji 30 %) – zgodnie z Załącznikiem nr 1B do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia.

2. Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na dowolną ilość części zamówienia, przy czym dla jednej części może być złożona tylko jedna oferta.

3. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w Załączniku nr 1B do SIWZ, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia określone zostały w projekcie umowy sprzedaży energii elektrycznej – Załącznik nr 2B do SIWZ.

4. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi w szczególności ze standardami jakości obsługi odbiorców określonymi w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną. Parametry jakościowe energii elektrycznej w części dystrybucyjnej reguluje Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

5. Usługi dystrybucyjne będą świadczone na podstawie odrębnej umowy zawartej przez Zamawiającego z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (zwany OSD) – dane OSD zawarte są w Załączniku nr 2B do SIWZ. Sprzedawcą rezerwowym jest Enea S.A., Energa Obrót S.A., Tauron Sprzedaż Sp. z o.o.

6. Wymagania stawiane Wykonawcy, opisane zostały w projekcie umowy sprzedaży stanowiący Załącznik nr 2B do SIWZ. Wykonanie czynności wynikających z pełnomocnictwa, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy sprzedaży energii elektrycznej, zwanej dalej Umową.

7. Obowiązujące umowy sprzedaży energii elektrycznej z dotychczasowymi sprzedawcami energii elektrycznej dla punktów poboru energii elektrycznej zawartych w Załączniku nr 1B do SIWZ zawarte są na czas określony i nieokreślony, a dokładny opis dla każdego z punktów PPE znajduje się w kolumnie o nazwie „Okres obowiązywania umowy/ okres wypowiedzenia”.

8. W Załączniku nr 1B do SIWZ informacyjnie wskazano parametry (grupa taryfowa), które różnić się mogą od aktualnie obowiązujących lub mogą podlegać zmianie w trakcie trwania umowy energii elektrycznej.

9. W toku realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia łącznej ilości zakupionej energii, w zakresie do ± 30 % zamówienia podstawowego określonej w Załączniku nr 1B do SIWZ. Zaistnienie okoliczności, o której mowa powyżej, spowoduje odpowiednio zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy. Zwiększenie lub zmniejszenie ilości energii elektrycznej nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2021
Einde: 31/12/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zwiększenie ilości zakupionej energii i tym samym wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić wyłącznie z zastosowaniem prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust 5 ustawy Pzp. Prawem opcji jest możliwość zwiększenia dostaw energii elektrycznej na warunkach określonych w umowie o nie więcej niż 30 % ilości zamówienia podstawowego. Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od dodania nowych punktów poboru energii. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Prawo opcji realizowane będzie w ramach zawartej umowy. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100).). 2. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na poniżej wskazany rachunek bankowy Zamawiającego: 25 1090 1258 0000 0000 2505 6139 w banku SANTANDER Bank Polska.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie obrotu energią elektryczną, na podstawie aktualnej koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne.

PROCEDURA:

1. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 Pzp, co oznacza, że Zamawiający o najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentu, oświadczenia na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu, z którego będą wynikać kwoty wyrażone w innej walucie niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli dniem publikacji ogłoszenia będzie sobota lub dzień wolny od pracy, wówczas jako kurs przeliczeniowy waluty Zamawiający przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego z pierwszego dnia roboczego po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

3. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Wykonawca:

Posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę równą lub co najmniej:

a) Dla części I zamówienia: 1 000 000,00 zł,

b) Dla części II zamówienia: 3 000 000,00 zł.

Jeżeli Wykonawca składa ofertę na poszczególne części zamówienia, musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, których łączna wartość stanowić będzie sumę wartości dla tych poszczególnych części.

3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

3.3. Poleganie na zasobach innych podmiotów:

3.1.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych,

3.1.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia,

3.1.3.Zamawiający oceni, czy zasoby udostępniane Wykonawcy przez inne podmiot zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22) i ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp,

3.1.4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy,

3.1.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna, o której mowa w ppkt 3.1.2 i 3.1.3. SIWZ (OGŁOSZENIE III 1.2.-1.3.), nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami,

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa ppkt 3.1.2. i 3.1.3. SIWZ.(OGŁOSZENIE III 1.2.-1.3.).

3.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

3.4.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia,

3.4.2. W przypadku, o którym mowa w ppkt 3.4.1. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

3.4.3. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w ppkt 3.4.1.,

3.4.4. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w ppkt 3.4.1. została wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców,

3.4.5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i wspólników spółek cywilnych, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp. Warunki udziału w postępowaniu określone w oparciu o art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, muszą spełniać łącznie, z jednoczesnym zastrzeżeniem warunku opisanego w ppkt 3.1.1. SIWZ, który to winni spełniać wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

4. 4. WYKAZ OŚWIADCZEŃ ORAZ DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Eventuele minimumeisen:

4.1. W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca do oferty dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie.Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, dalej zwanego: „JEDZ”, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ, sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

4.2. W ramach prowadzonego postępowania JEDZ składają podmioty:

4.2.1. Wykonawcy:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia formularz JEDZ składa każdy z Wykonawców (w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu),

4.2.2. Podmioty trzecie:

a) JEDZ podmiotu trzeciego składa Wykonawca, jeżeli powołuje się na jego zasoby w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu;

b) JEDZ powinien być wypełniony w zakresie, w jakim Wykonawca korzysta z zasobów podmiotu trzeciego;

c) JEDZ powinien dotyczyć także weryfikacji podstaw wykluczenia podmiotu trzeciego;

d) dotyczy zarówno sytuacji, gdy podmiot trzeci nie będzie podwykonawcą w trakcie realizacji zamówienia, jak i sytuacji, gdy takim podwykonawcą będzie,

4.2.3. Podwykonawcy:

Dotyczy podwykonawców wskazanych przez Wykonawcę, którym Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia.

4.3. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1bustawy Pzp, Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów:

4.3.1. Koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne,

4.3.2. Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1miesiąc przed upływem terminu składania ofert na kwotę równą lub co najmniej:

a) dla I części zamówienia – 1 000 000 zł,

b) dla II części zamówienia – 3 000 000 zł.

4.3.3. Wykaz dostaw wykonanych (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 8A, 8B do SIWZ), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów– oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu.

4.3.4. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących zdolności lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Wykonawca składając ofertę wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 dostawę energii elektrycznej u jednego odbiorcy, której wartość roczna nie była niższa niż:

a) Dla części I zamówienia: 3 000 000 kWh,

b) Dla części II zamówienia: 5 000 000 kWh.

Zamawiający w przypadku, gdy przedmiotem zamówienia są świadczenia okresowe lub ciągłe, dopuszcza nie tylko zamówienia wykonane (zakończone), lecz także wykonywane. W takim przypadku część zamówienia już faktycznie wykonana musi spełniać wymogi określone przez Zamawiającego powyżej w warunku w III.1.3.

Jeżeli Wykonawca składa ofertę na obie części zamówienia, musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 dostawy energii elektrycznej na rzecz dwóch różnych odbiorców, których łączna wartość stanowić będzie sumę wartości dla poszczególnych części.

Zamawiający ocenia, czy udostępniana Wykonawcy przez inne podmioty ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa wart. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.

4.4. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp, Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych nadzień złożenia dokumentów:

4.4.1. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczeni aa podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp,

4.4.2. Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo –

W przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ,

4.4.3. Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ,

4.4.4. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13),14) i 21) ustawy Pzp wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4.5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4.4.:

4.5.1. ppkt 4.4.4. - składa informację z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13),14),21) ustawy Pzp,

4.5.2. ppkt 4.4.1. – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

Nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Dokumenty, o których mowa w ppkt 4.5.1. oraz 4.5.2. powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Eventuele minimumeisen:

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4.5., zastępując je dokumentami zawierającymi odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym lub organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

4.6. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mające j miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ppkt4.4.4. składa dokument, o którym mowa w ppkt 4.5.1., w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14) i 21)ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty, o których mowa w ppkt4.5.1. oraz 4.5.2. powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania.

4.4. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający będzie żądać dokumentów, które określają w szczególności:

4.4.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

4.4.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

4.4.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego - oświadczenie wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7A, 7B do SIWZ.

Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt 4.4.

Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt 4.4., dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp.

4.5. Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych Wykonawców lub Wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym Wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt 4.3., 4.4.

4.6.Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej:

4.6.1. Wykonawca oraz Wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o złożonych ofertach, przekazuje Zamawiający

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5A i/lub 5B do SIWZ.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

1. Z Wykonawcą, którego oferta została uznana jako oferta najkorzystniejsza w rozumieniu ustawy Pzp zostanązawarte umowy zgodnie ze wzorem umowy – Załącznik nr 2A, 2B do SIWZ.

2. Zamawiający przewiduje wprowadzanie zmian w zawartej umowie - informacja podana w SIWZ Dział 14.

3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 06/07/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 06/07/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

Siedziba Pełnomocnika Zamawiającego: Enmedia Aleksandra Adamska, ul. Hetmańska 26/3, 60-252 Poznań.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Aleksandra Adamska Enmedia Aleksandra Adamska. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w sposób określony na miniPortalu przez użycie dostępnej na miniPortalu aplikacji do szyfrowania ofert oraz przez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego pobranego z miniPortalu.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4.5. SIWZ, zastępując je dokumentami zawierającymi odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym lub organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13) i 14) oraz 16-20) lub ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Zapisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia.

3.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3.2. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oddzielnie złoży formularz„JEDZ” oraz dokumenty i oświadczenia wymagane w pkt 4.3, 4.4., 4.5. SIWZ

3.3. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, została wybrana,Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

4.Kompletna oferta musi zawierać:

4.1. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz oferty – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3A i/lub3B do SIWZ,

4.2. Wypełniony i podpisany (zgodnie z zapisami w Rozdziale 5, 9 SIWZ) przez Wykonawcę formularz „JEDZ” –wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ,

4.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów (art. 22a), w celu wykazania braku podstaw wykluczenia tego podmiotu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ-JEDZ) oraz składa zobowiązanie tego podmiotu do udostępnienia zasobów na podstawie art. 22a ust. 2 ustawy Pzp (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7A i/lub 7B do SIWZ),

4.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,

4.5. W przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonych w ofercie dokumentów – pełnomocnictwo.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza - Urząd Zamówień Publicznych
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

19.1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, zgodnie z Rozdziałem 2, Dział VI ustawy Pzp, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

19.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5) ustawy Pzp.

19.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

19.4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

19.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

19.6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

19.7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

19.8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

19.9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 19.7. i 19.8. wnosi się w przypadku zamówień,których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

— w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

19.10. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

19.10.1. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

19.10.2. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

19.11. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

Pełna informacja o składaniu odwołań jest zawarta w SIWZ w Dziale 19.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza – Urząd Zamówień Publicznych
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020