Leveringen - 255954-2020

Submission deadline has been amended by:  295661-2020
03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Constanța: Vlees

2020/S 106-255954

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța
Nationaal identificatienummer: 16762887
Postadres: Str. Decebal nr. 22
Plaats: Constanța
NUTS-code: RO223 Constanţa
Postcode: 900665
Land: Roemenië
Contactpersoon: Biroul achiziții urmărire contracte
E-mail: achizitii@dgaspc-ct.ro
Telefoon: +40 241480851
Fax: +40 241694137

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.dgaspc-ct.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100096638
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Sociale bescherming

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Furnizare carne

Referentienummer: 16762887_2020_PAAPD1113244
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15110000 Vlees
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Obiectivul prezentei achiziții este reprezentat de furnizarea de carne, respectiv carne de pasare, carne de curcan si carne de vita, în vederea asigurării alimentelor la centrele din subordinea DGASPC Constanța.

In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, termenul-limită până la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informatii suplimentare in legătură cu documentaţia de atribuire este de maximum 10 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor. In conformitate cu dispoziţiile art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitărilor de clarficare/informatii suplimentare, cu șase zile înainte de termenul-limită stabilit pentru depunerea ofertelor.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 116 621.48 RON
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 3
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 3
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Carne de curcan

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15110000 Vlees
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO223 Constanţa
Voornaamste plaats van uitvoering:

Centrele aferente DGASPC Constanța situate atât în municipiul cât și în jud. Constanța

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Furnizarea de carne de curcan în vederea asigurării alimentelor la centrele din subordinea D.G.A.S.P.C. Constanța, conform caiet de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Timpul de inlocuire produselor neconforme: Pof = (Vmin/Vof)*5 / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Garantia produselor: Pof = (Vof/Vmax)*5 / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Termenul de livrare: Pentru timpul de livrare: Pof = (Vmin/Vof)*10 / Weging: 10
Prijs - Weging: 80
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 274 755.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea estimată minimă a intervalului, respectiv 182.336,50 RON fara TVA reprezintă valoarea estimată până la 31 decembrie 2020 valori în funcție de care se vor elabora și evalua ofertele, iar valoarea maximă respectiv 274.755,00 RON fara TVA reprezintă valoarea estimată globală ce cuprinde și valoarea suplimentărilor aferente primelor 4 luni ale anului 2021. D... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Carne de pasare

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15110000 Vlees
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO223 Constanţa
Voornaamste plaats van uitvoering:

Centrele aferente DGASPC Constanța situate atât în municipiul cât și în jud. Constanța

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Furnizarea de produse din carne de pasare, în vederea asigurării alimentelor la centrele din subordinea D.G.A.S.P.C. Constanța, conform caiet de sarcini

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Timpul de inlocuire produselor neconforme: Pof = (Vmin/Vof)*5 / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Garantia produselor: Pof = (Vof/Vmax)*5 / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Pentru timpul de livrare: Pof = (Vmin/Vof)*10 / Weging: 10
Prijs - Weging: 80
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 639 217.80 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea estimată minimă a intervalului, respectiv 423.266,70 RON fara TVA reprezintă valoarea estimată până la 31 decembrie 2020 valori în funcție de care se vor elabora și evalua ofertele, iar valoarea maximă respectiv 639.217,80 RON fara TVA reprezintă valoarea estimată globală ce cuprinde și valoarea suplimentărilor aferente primelor 4 luni ale anului 2021. D... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Carne de vita

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15110000 Vlees
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO223 Constanţa
Voornaamste plaats van uitvoering:

Centrele aferente DGASPC Constanța situate atât în municipiul cât și în jud. Constanța

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Furnizarea de carne de vită în vederea asigurării alimentelor la centrele din subordinea D.G.A.S.P.C. Constanța.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Timpul de inlocuire produselor neconforme: Pof = (Vmin/Vof)*5 / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Garantia produselor: Pof = (Vof/Vmax)*5 / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Pentru timpul de livrare: Pof = (Vmin/Vof)*10 / Weging: 10
Prijs - Weging: 80
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 202 648.68 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea estimată minimă a intervalului, respectiv 134.820,22 RON fara TVA reprezintă valoarea estimată până la 31 decembrie 2020 valori în funcție de care se vor elabora și evalua ofertele, iar valoarea maximă respectiv 202.648,68 RON fara TVA reprezintă valoarea estimată globală ce cuprinde și valoarea suplimentărilor aferente primelor 4 luni ale anului 2021. D... detalii pe www.e-licitatie.ro

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Cerinţa 1. Operatorii economici (ofertanţii/ofertanţii asociaţi/terţi susţinători/subcontractanţii) care depun ofertă, nu trebuie să se afle în niciuna din situaţiile de excludere menţionate la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire inclusiv eventualii asociaţi, terţi susţinători și subcontractanţi, prin care confirmă că acesta/aceştia nu se află în niciuna din situaţiile de excludere menţionate la 164, 165 şi 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice conform prevederilor art. 183, 170 alin. (3) şi 193-195 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Documentele justificative, actualizate, care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc, în urma aplicării criteriului de atribuire. Aceste documente pot fi:

• certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.) la momentul prezentării;

• cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

• după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, actualizată;

• alte documente edificatoare, dacă este cazul.

Informaţii pentru persoanele juridice străine: Persoanele juridice străine vor prezenta orice documente edificatoare privind dovedirea situaţiei personale. Pentru ofertanţii nerezidenți se vor aplica prevederile art. 168 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, actualizată.

Se vor depune documente eliberate de autoritățile competente din țara în care ofertantul este rezident, copii lizibile semnate și ștampilate pentru "conformitate cu originalul" de către reprezentantul legal al ofertantului și, după caz, însoțite de traducerea autorizată a acestora în limba română.

Note:

1. În cazul în care mai mulţi operatori economici participă în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea cerinţei se demonstrează de fiecare operator economic în parte.

2. Se va solicita, ca odată cu depunerea DUAE să prezinte dacă este cazul si angajamentul ferm al terţului susţinător (împreună cu documente anexe la angajament, transmise acestora de către terţ sustinător, din care rezultă modul efectiv in care se va materializa susținerea acestuia/acestora), acordul de asociere si acordul de subcontractare, după caz.

Cerinta 2. Evitarea conflictului de interese. Operatorii economici (ofertanţii/ofertanţii asociaţi/terţ susţinători/subcontractanţii), nu trebuie să se afle într-o situaţie de conflict de interese şi/sau concurenţa neloială respectiv situaţiile prevăzute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. Încadrarea în situaţia prevăzută la art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, actualizată, atrage excluderea ofertantului din procedura de atribuirea contractului.

Se va prezenta odată cu DUAE, o declaraţie pe propria răspundere a operatorului economic (ofertantul/ofertantul asociat/terţul susţinător/subcontractantul) privind evitarea conflictului de interes, asa cum sunt acestea definite la art. 60 din Legea nr. 98/2016. Se va completa Formularul existent din Secţiunea Formulare, pus la dispoziţie de către autoritatea contractantă. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: Director General - Dinică Petre; Director General Adjunct - Roman Ana-Maria; Director General Adjunct Protecție Socială – Silviu Mihai Marcoșanu; Director Executiv Asistență Socială – Anca Ghițulescu; Director Executiv Protecția Copilului - Mihaela Ristea; Biroul Achiziții Urmărire Contracte: Apetroaei Elena Loredana, Gâlea Laura Alexandra, Popa Alexandru Iulian, Enache Dafina, Constantin Dana Antonela, Sotir Anișoara; Serviciul Administrativ Patrimoniu Tehnic: Țuțuianu Cătălin, Tudoran Corina, Stamate Ionela, Ciuceanu Mariana, Liviu Andrei, Meroșneac Cătălin Cristin; Biroul Juridic Contencios: Enache Mihai Gabriel, Albu Cristina, Guță Titiana, Petre Lavinia Marina, Larie Petre; Serviciul Contabilitate, Buget: Stamule Zoica, Geamalingă Tanța, Chilă Carmen, Marcu Sorina, Neculaev Alina, Cosma Felicia Iuliana, Serbinuc Iuliana Claudia, Erimia Marius.

Cerința 1: Operatorii economici (ofertanţii/ofertanţii asociaţi/terţ susţinători/subcontractanţii) care depun ofertă, trebuie să dovedească o formă de înregistrare în conditiile legii din ţara de rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitătile care fac obiectul contractului.

Modalitatea de îndeplinire: Se va completa DUAE de către operatorii economici (ofertantul/ofertant asociat/terţul susţinător/ subcontractantul) participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor - informatii referitoare la îndeplinirea cerinţelor privind capacitatea de exercitare a activităţii profesionale.

Documentele justificative, actualizate, care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmează a fi prezentate la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în urma aplicării criteriului de atribuire, care să cuprindă informaţii reale/actuale la momentul prezentării, respectiv:

 Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teritorial în integralitate, din care să rezulte ca activitatea principală/secundară pe care o desfășoară conform codificării CAEN corespunde obiectului contractului.

Pentru persoanele juridice străine: Se vor prezenta documente edificatoare care dovedesc o formă de înregistrare in conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit, din care să reiasă informaţiile solicitate de către Autoritatea Contractantă.

Documentele se vor depune în copii lizibile semnate și ștampilate pentru "conformitate cu originalul" de către reprezentantul legal al ofertantului și, după caz, însoțite de traducerea autorizată a acestora în limba română.

Note:

1. În cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii. Pentru îndeplinirea cerintei este suficient ca obiectul de activitate al fiecarui membru sa fie in concordanţă cu partea din contract pe care o va realiza.

2: In situatia in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unor terti sau in situatia in care subcontracteaza parti din contract, acesta va prezenta Certificatul Constatator si pentru tertii sustinatori/subcontractantii declarati în DUAE.

Cerința 2: Autorizație sanitar-veterinară pentru mijlocul de transport a produselor de origine animală cu care se face livrarea produselor, conform ordin A.N.S.V.S.A. NR. 57/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităţilor care produc, procesează, depozitează, transportă şi/sau distribuie produse de origine animală.

Modalitate de îndeplinire: completare DUAE. Autorizatia solicitata se va depune în oricare dintre formele: original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, semnată și stampilată de beneficiarul acesteia. Ofertantii care nu dispun de mijloc propriu pentru transportul produselor ofertate vor prezenta un contract de inchieriere/alta forma de punere la dispozitie al mijlocului de transport insotit de autorizatia sanitara ce va fi emisa pe numarul de inmatriculare al mijlocului de transport respectiv. Transportul trebuie sa se faca cu vehicule autorizate, destinate exclusiv transportului alimentelor, curate, în conditii care sa asigure integritatea ambalajelor si a produselor. Ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor vor prezenta documentele solicitate pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței. Ofertantii straini vor depune documente echivalente emise in tara de rezidenta; Cerința se va aplica pentru toate loturile.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Loturile: 1,2,3 Specificati cifra de afaceri medie anuala INFORMAȚII PRIVIND MEDIA CIFREI DE AFACERI PE ULTIMII 3 ANI FINANCIARI DIN DOMENIUL AFERENT OBIECTULUI CONTRACTULUI, care să fie de minim: 840.000 RON pentru lot 1, 260.000 RON pentru lot 2 și 360.000 RON pentru lot 3. În situația în care cifra de afaceri este prezentată în altă valuta, pentru calculul echivalenței se vor utiliza cursurile medii de schimb pentru ultimii 3 ani comunicați de BNR (2019, 2018, 2017). Valoarea medie EUR (exprimată în lei) pentru întreg anul 2019 este 4.7452 RON, pentru întreg anul 2018 este 4.6535 RON, pentru întreg anul 2017 este 4.5681 lei

Eventuele minimumeisen:

Modalitatea de îndeplinire: se va completa DUAE. Notă: a) Operatorii economici clasati pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor vor prezenta documentele justificative la solicitarea AC (exemplu: bilanț contabil, extras de bilanț, cont de rezultat patrimonial, raport de audit de performanță al firmei, raport al cenzorilor, etc.), respectiv orice situatie financiara din care rezulta cifra de afaceri 2019, 2018, 2017. Pentru determinarea valorii echivalente în alta valuta, a cifrei de afaceri, globale se va utiliza cursul mediu anual de schimb lei/alta valuta, comunicat de BNR, pentru anul 2019, 2018, 2017 (Valoarea medie EUR (exprimată în lei) pentru întreg anul 2019 este 4.7452 RON, pentru întreg anul 2018 este 4.6535 RON, pentru întreg anul 2017 este 4.5681 RON). b) Documentele emise de către ofertanti (declarațiile) se vor prezenta în forma originală; certificatele/documentele emise de autorități/terți se vor depune în oricare din formele: original, copie legalizată, copie lizibilă cu mențiunea “conform cu originalul.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Loturile: 1,2,3 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Cerinta 1. Experienţă similară din ultimii 3 ani. Conform art.179 lit.b) din Legea nr. 98/2016, ofertantul va depune declarația cu lista principalelor livrări de produse efectuate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor şi a beneficiarilor publici sau privaţi. Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii de operatori economici, împreună) trebuie să facă dovada că a mai furnizat la nivelul unuia sau mai multor contracte produse similare în valoare cumulată de minim: 420.000 RON (pentru lotul 1), 130.000 RON (pentru lotul 2) și 180.000,00 RON (pentru lotul 3)

Loturile: 1,2,3 Proportia de subcontractare Informaţii privind subcontractarea (dacă este cazul). Orice ofertant are dreptul de a subcontracta o parte din contract, acesta având obligaţia de a completa DUAE, partea II "Informatii referitoare la operatorul economic", sectiunea D "Informatii privind subcontractanţii ale căror capacităţi operatorul economic nu se bazează, şi partea IV „Criterii de selecţie” – secţiunea C ”Capacitatea tehnică şi profesională”, cu indicarea explicită a procentului de subcontractare aferent fiecărui subcontractant declarat şi datele de identificare ale subcontractantilor propuşi. Fiecare subcontractant va completa un formular DUAE separat care să cuprinda informatiile solicitate in: - partea II "Informatii referitoare la operatorul economic" - sectiunea A " Informatii privind operatorul economic" si B "Informatii privind reprezentantii operatorului economic", - partea III "Motive de excludere".

Eventuele minimumeisen:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la lucrările executate în trecut, corespunzător cerințelor autorității contractante. Ofertantul va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala", indicând în mod explicit, pentru fiecare contract prezentat, cel putin urmatoarele informatii necesare pentru a verifica modul de indeplinire a criteriului: a) numărul și data contractului invocat drept experiență similară, b) obiectul contractului astfel încât să fie furnizate toate informațiile solicitate și necesare pentru a se verifica îndeplinirea cerinței privind experiența similară, c) beneficiarul contractului invocat, indiferent dacă acestia sunt autorități contractante sau clienți privați, d) valoarea în lei fără TVA, e) perioada, mai exact intervalul periodic (data de început și data de finalizare) în care s-a executat contractul, f) locul furnizării produselor, g) data şi numărul documentului/documentelor de receptie (procese verbale)/recomandări/ale documentelor constatatoare/ale certificarilor de buna executie, fără a se limita la acestea. h) in cazul in care contractul a fost executat intr-o forma de asociere, ponderea şi/sau activităţile pentru care a fost responsabil, împreună cu valoarea acestora, fără TVA. Se vor prezenta documentele justificative, care probează/atestă îndeplinirea cerinţei cu privire la experienţa similară in lucrari, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc in urma aplicării criteriului de atribuire, fără a se limita la: Copii ale partilor relevante ale contractelor/Procese verbale de receptie la terminarea lucrarilor/Procese verbale de receptie pe obiect/Procese verbale de receptie finala/Certificari de buna executie/recomandări/documente constatatoare emise de autoritatile contractate sau alte documente echivalente in masura in care acestea sunt emise sau contrasemnate de beneficiar si furnizeaza toate informatiile solicitate pentru demonstrarea indeplinirii cerintei de calificare privind experienta similara. Aceste documente vor fi prezentate şi de către ofertantul asociat, în situația în care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei. Note: 1. Dacă un grup de operatori economici depune o ofertă comună, cerința se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala". Acordul de asociere se va posta in SEAP odata cu DUAE. Nedepunerea acordului de asociere odata cu DUAE constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventuale inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului, cat si ale ofertantului asociat, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire. 2. În vederea îndeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. În acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016. 3. Tertul sustinator va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala".

Autoritatea contractantă are obligaţia de a verifica inexistenţa unei situaţii de excludere prevăzute la art. 164, 165 şi 167 în legătură cu subcontractanţii propuşi conform art. 170 din Legea nr. 98/2016. În cazul în care este identificată o situatie de excludere, cu aplicarea în mod corespunzător a dispozitiilor art. 170 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractantă va solicita ofertantului/candidatului o singură dată să înlocuiască un subcontractant în legătură cu care a rezultat, în urma verificării, că se află în această situatie. Ofertantii vor incarca in mod obligatoriu in SEAP, impreuna cu DUAE si cu oferta, acordul/acordurile de subcontractare incheiate intre contractant si subcontractantul/subcontractantii nominalizat/ nominalizati in oferta, astfel incat activitatile ce revin acestuia/acestora, precum si sumele aferente prestatiilor, sa poata fi cuprinse in contractul de achizitie publica. Acordul/acordurile de subcontractare va/vor fi semnat/e cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii si trebuie sa fie in concordanta cu oferta. Acestea trebuie să contina cel putin urmatoarele elemente: numele, datele de contact, reprezentantii legali ai subcontractantului; activitatile ce urmeaza a fi subcontractate; optiunea privind realizarea platilor direct catre subcontractant. De asemenea, in conformitate cu prevederile art. 174, alin (1) din Legea 98/2016 ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, la solicitarea autoritatii contractante, va prezenta, daca este cazul, documente relevante referitoare la capacitatea tehnica a subcontractantilor propusi cu privire la partea/partile din contract pe care acestia urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv. Răspunderea contractantului în ceea ce privește modul de îndeplinire a contractului nu este diminuata in cazul in care o parte/parti din acesta sunt indeplinite de subcontractanti. In cazul in care din informatiile si documentele prezentate potrivit solicitarii de mai sus nu rezulta ca subcontractantul propus are capacitatea tehnica si/sau profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv, in conformitate cu art. 174, alin (2) din Legea nr. 98/ 2016, autoritatea contractanta respinge subcontractantul propus si solicita ofertantului o singura data inlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant care sa aiba capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv. Nedepunerea acordului de subcontractare odată cu DUAE constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventuale inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului, cat si ale subcontractantului, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 02/07/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 02/01/2021
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 02/07/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

In SEAP

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Comisia de analiza si evaluare a ofertelor

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Informații detaliate privind modul de prezentare a Propunerii Tehnice sunt prezentate în cadrul SECȚIUNII A – Instrucțiuni către Ofertanți, paragraful IV.4.1) MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE.

2. Informații detaliate privind modul de prezentare a Propunerii Financiare sunt prezentate în cadrul SECȚIUNII A – Instrucțiuni către Ofertanți, paragraful IV.4.2) MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII FINANCIARE.

3. Informații detaliate privind modul de prezentare a Ofertei sunt prezentate în cadrul SECȚIUNII A – Instrucțiuni către Ofertanți, paragraful IV.4.3) MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI.

4. Comisia de evaluare va stabili oferta castigatoare in urma aplicarii criteriului de atribuire „Cel mai bun raport calitate-pret”. Modul de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale: în cazul în care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul S.E.A.P., în vederea încarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi. In cazul in care si in urma reofertarii preturile ofertate sunt egale, atunci autoritatea contractanta va solicita o noua oferta de pret, pana cand departajarea va putea fi posibila.

5. DUAE se poate accesa in vederea completarii la adresa https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter, iar depunerea acestuia odata cu oferta este obligatorie, sub sanctiunea respingerii acesteia din urma ca inacceptabila conform art. 137 alin (2) lit. b) din H.G. nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. Operatorul economic interesat de procedura de achizitie solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire aferenta acesteia, va transmite solicitarea prin intermediul SICAP, pana la data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor prin intermediul platformei SICAP.

6. Operatorul economic trebuie sa ia toate masurile astfel incat toate documentele, propunerea tehnica si propunerea financiara sa fie transmise in SEAP, numai in format electronic si cu semnatura electronica pe baza de certifcat digital valid, dupa ce acestea au fost semnate si stampilate in prealabil de catre operatorul economic. Documentele eliberate de alte institutii se vor prezenta scanate si semnate electronic de catre ofertant, pe proprie raspundere. Riscurile trasmiterii ofertei cad in sarcina operatorului economic.

7. Necompletarea campului corespunzator propunerii financiare din SEAP duce la imposibilitatea de a fi luata in considerare la evaluarea ofertelor. Inainte de atribuirea contractului, Autoritatea Contractanta solicita ofertantului clasat pe primul loc documentele justificative care demonstreaza indeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie, conform cu informatiile cuprinse in DUAE. In cazul in care exista incertitudini sau neclaritati cu privire la anumite documente prezentate, Autoritatea Contractanta isi rezeva dreptul de a cere detalii sau confirmari suplimentare ofertantului sau institutiilor emitente.

8. Oferta care va fi depusa in SICAP va contine: - DUAE; - Propunerea tehnica; - Propunerea financiara completata in campul corespunzator. - Formularul de oferta financiara si anexele acestuia din sectiunea Formulare; - declarația cu privire la neîncadrarea în dispozițiile art. 60 din Legea nr.98/2016; - garanția de participare. Neprezentarea documentelor mai sus amintite are ca efect respingerea ofertei.

9. Clauză suspensivă: “Procedura de atribuire a contractului de achiziție publică este inițiată sub incidența prezentei clauze suspensive, în sensul că încheierea contractului de achiziție publică este condiționată de alocarea creditelor bugetare cu această destinație, semnarea contractului făcându-se cu respectarea dispozițiilor referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intră sub incidența legislației privind finanțele publice. Având în vedere dispozițiile Legii 98/2016 privind achizițiile publ... detalii pe www.e-licitatie.ro

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

În termen de 10 zile începând cu ziua următoare luării la cunoștință despre actul autorității contractante considerat nelegal – conform dispozițiilor art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea 101/2016 – privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, cu modificarile ulterioare.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020