Leveringen - 255955-2020

03/06/2020    S106

Roemenië-Iași: Draagbare computers

2020/S 106-255955

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași
Nationaal identificatienummer: 4701126
Postadres: Bulevardul Carol I nr. 11
Plaats: Iași
NUTS-code: RO213 Iaşi
Postcode: 700506
Land: Roemenië
Contactpersoon: Cosmin Ungureanu
E-mail: serviciulachizitii@uaic.ro
Telefoon: +40 232201139
Fax: +40 232201148
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.uaic.ro
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Furnizare computere, laptopuri, tablete și software

Referentienummer: 2814/AP/26.05.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30213100 Draagbare computers
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 314 878.00 RON
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Laptop 14

Perceel nr.: 14
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213100 Draagbare computers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 14 286.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Computere 5

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213300 Desktop computers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 10 084.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Computer cu monitor 7

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213300 Desktop computers
32323100 Kleurenmonitoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 5 840.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Computere 11

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213300 Desktop computers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 6 891.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Laptop 2

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213100 Draagbare computers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 15 126.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Laptop 3

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213100 Draagbare computers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 12 100.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Computer cu office 6

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213300 Desktop computers
48311000 Software voor documentenbeheer
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 4 008.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Computer 8

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213300 Desktop computers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 3 782.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Computere 12

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213300 Desktop computers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 50 420.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Laptop 13

Perceel nr.: 13
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213100 Draagbare computers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 7 815.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Laptop 16

Perceel nr.: 16
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213100 Draagbare computers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 3 782.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Tableta PC 17

Perceel nr.: 17
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213200 Tablet-pc's
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 5 882.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Computere 4

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213300 Desktop computers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 12 101.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Computer 9

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213300 Desktop computers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 941.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Computer 10

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213300 Desktop computers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 12 605.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Laptop 15

Perceel nr.: 15
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213100 Draagbare computers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 7 143.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Tableta PC 18

Perceel nr.: 18
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213200 Tablet-pc's
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 534.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Laptop 1

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213100 Draagbare computers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 139 538.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/06/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020