Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Службата за публикации на ЕС актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Услуги - 255956-2019

03/06/2019    S105    Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-Чирпан: Услуги по техническо обслужване и ремонт на превозни средства и свързаното с тях оборудване

2019/S 105-255956

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: „ЮИДП“ ДП, ТП „ДГС Чирпан“
Национален регистрационен номер: 2016176540187
Пощенски адрес: ул. „Пейо К. Яворов“ № 18
Град: Чирпан
код NUTS: BG344
Пощенски код: 6200
Държава: България
Лице за контакт: инж. Петко Игнатов — зам. директор
Електронна поща: dgs_chirpan@abv.bg
Телефон: +359 41693072
Факс: +359 41696119

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://dgstchirpan.uidp-sliven.com/nachalo

Адрес на профила на купувача: http://www.uidp-sliven.com/procedures/3146

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://www.uidp-sliven.com/procedures/3146
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: Стопанисване и управление на горски територии държавна собственост

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Техническо и сервизно обслужване, профилактика, диагностика, основен и текущ ремонт, включително доставка и монтаж на резервни части и консумативи за МПС по заявка на ТП „ДГС Чирпан“ за срок от 12 месеца

II.1.2)Основен CPV код
50100000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Цялостна диагностика на МПС; извършване на услуги по техн. обслужване на автомобилите, което вкл: основен и текущ ремонт, сервизно обслужване на автомобилите в пълен обем и периодичност, съгл. предписанията на производителя на съответната марка МПС, профилактика, диагностика, тенекеджийско-бояджийски дейности; техническо обслужване и ремонт на двигателя, съединителя, скоростната кутия, ръчна спирачка, карданно предаване; техн. обслужв. ремонт на преден мост, кормилно управление, заден мост, спирачна система, окачване на автомобила; техн. обслужв. ремонт на системата на ел. на автомобила, горивната с-ма, клим. с-ма; техн. обслужв., ремонт на ходовата част, реглаж на преден мост; доставка и монтаж на резервни части и консумативи за МПС по цени съгласно ценовата оферта на изпълнителя, без нач. надценка, частите да са фабрично нови и оригинални за съответната марка и модел МПС и да отг. на изискванията за качество на Р. БЪЛГАРИЯ. Гаранц. срок на рез. части и ремонт не по малко от 6 месеца.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 25 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
50100000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG344
Основно място на изпълнение:

Място на изпълнение на поръчката: на територията на Община Чирпан в сервизна/и база/и, собствена/и или наета/и от изпълнителя. Сервизът следва да е оборудван с необходимата техника и персонал.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

— Цялостна диагностика на МПС,

— Извършване на услуги по техническо обслужване на автомобилите, което включва: основен и текущ ремонт на автомобилите стопанисвани от ТП „ДГС Чирпан“, сервизно обслужване на автомобилите в пълен обем и периодичност, съгласно предписанията на производителя на съответната марка МПС, профилактика, диагностика, тенекеджийско-бояджийски дейности,

— Техническо обслужване и ремонт на двигателя, съединителя, скоростната кутия, ръчна спирачка, карданно предаване,

— Техническо обслужване и ремонт на преден мост, кормилно управление, заден мост, спирачна система, окачване на автомобила,

— Техническо обслужване и ремонт на системата на електрооборудване на автомобила, горивната система и климатичната система,

— Техническо обслужване и ремонт на ходовата част на автомобила и реглаж на преден мост,

— Доставка и монтаж на резервни части и консумативи за МПС по цени съгласно ценовата оферта на изпълнителя, без начислена надценка, като доставените резервни части и консумативи трябва да са фабрично нови и оригинални за съответната марка и модел МПС и да отговарят на изискванията за качество в Република БЪЛГАРИЯ,

— Гаранционният срок на доставените резервни части и консумативи е съобразно гаранцията на производителя им и и започва да тече от датата на фактурата за извършената доставка,

— Гаранционен срок на извършените ремонти дейности — по предложение на участника, но не по-малко от 6 месеца от датата на подписване на документа, удостоверяващ изпълнението.

При изпълнението на настоящата обществена поръчка избраният изпълнител следва да извършва регулярно техническо обслужване на МПС в зависимост от пробега на автомобила и техническите изисквания на производителя. Извършване на диагностика на автомобил по заявка на възложителя на:

Двигател, горивна уредба, запалителна уредба, ел. инсталация, съединител, предавателна кутия, ходова част, кормилно управление, спирачна уредба, хидравлична система. Ремонт на аварирали автомобили.

Подмяна на части, тенекеджийски и бояджийски услуги, изправяне на джанти, регулиране на ходова част.

Моторните превозни средства, по които ще се извършва техническото обслужване и ремонтът — предмет на поръчката са подробно описани, със съответните марка/модел, рег. №., в техническата спецификация, представляваща неразделна част от договора.

Изпълнителят се задължава да извършва и техническо обслужване и ремонт и на ново придобити автомобили от възложителя през срока на действие на сключения договор.

Обхватът, обемът и изискванията към изпълнението на обществената поръчка са подробно описани и регламентирани в техническата спецификация, неразделна част към настоящата

документация. Гаранция за изпълнение съгласно чл. 111, ал. 2 от ЗОП е определена в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 25 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участниците следва да бъдат вписани в Търговският регистър на Агенция по вписванията, а за чуждестранни лица — в аналогични регистри, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени. При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за регистрация се доказва от всеки участник в обединението, който ще извършва дейностите по предмета на поръчката съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изискване за икономическо и финансово състояние на кандидатите.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

3.3.1. Участникът през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил услуги с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка, поне 1 услуга. Обстоятелствата, удостоверяващи изискването, се описват в еЕЕДОП. Под услуги, сходни с предмета на поръчката, следва да се разбира — техническо поддържане, основни и текущи ремонти на автомобили, както и доставка на резервни части, необходими за техническото обслужване.

3.3.2. Участникът следва да разполага с технически лица за изпълнение предмета на поръчката (минимум двама), които имат професионален опит за изпълнението на предмета на поръчката. Обстоятелствата, удостоверяващи изискването, се описват в еЕЕДОП.

3.3.3. Участникът трябва да разполага със сервиз на територията на община Чирпан, в който ще бъде извършвано техническо обслужване и ремонта на автомобилите. Обстоятелствата, удостоверяващи изискването, се описват в еЕЕДОП.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 05/07/2019
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 3 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 08/07/2019
Местно време: 14:00
Място:

Административна сграда в гр. Чирпан, ул. „П. К. Яворов“ №18.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Инж. Петко Игнатов — зам директор, съгл. чл. 54, ал. 2 от ППЗОП, получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

чл. 197 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
29/05/2019