Leveringen - 255956-2020

Submission deadline has been amended by:  308244-2020
03/06/2020    S106

Spanje-Mijas: Verf en wandbekleding

2020/S 106-255956

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Concejalía Delegada de Contratación del Ayuntamiento de Mijas
Nationaal identificatienummer: P2907000J
Postadres: Avenida Virgen de la Peña, 2
Plaats: Mijas
NUTS-code: ES617 Málaga
Postcode: 29650
Land: Spanje
Contactpersoon: Concejalía Delegada de Contratación del Ayuntamiento de Mijas
E-mail: contratacion@mijas.es
Telefoon: +34 952589036
Fax: +34 952589037

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.mijas.es

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=yxmPg9KTzBMQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=XMnNbGytAgtvYnTkQN0%2FZA%3D%3D
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=yxmPg9KTzBMQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministro de material de pintura y accesorios para el Excelentísimo Ayuntamiento de Mijas

Referentienummer: 0259 C.Sm.
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44111400 Verf en wandbekleding
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Suministro de material de pintura y accesorios para el Excelentísimo Ayuntamiento de Mijas.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 439 659.09 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 2
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lote 1 — Suministro de pinturas

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44111400 Verf en wandbekleding
44800000 Verf, vernis en mastiek
44810000 Verf
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES617 Málaga
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lote 1 — Suministro de pinturas.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Plazo de entrega / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Oferta económica / Weging: 80
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 275 027.46 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Prórroga de una anualidad adicional.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lote 2 — Accesorios de pintura

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44111400 Verf en wandbekleding
44800000 Verf, vernis en mastiek
44810000 Verf
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES617 Málaga
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lote 2 — Accesorios de pintura.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Plazo de entrega / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Oferta económica / Weging: 80
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 24 740.10 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Prórroga de una anualidad adicional.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Capacidad de obrar.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Cifra anual de negocio. Descripción: apartado 6 cuadro de características del contrato, solamente en el caso de resultar adjudicatario.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— trabajos realizados. Descripción: apartado 6 cuadro de características del contrato, solamente en el caso de resultar adjudicatario,

— muestras, descripciones y fotografías de los productos a suministrar. Descripción: apartado 6 cuadro de características del contrato, solamente en el caso de resultar adjudicatario,

— Certificados de control de calidad expedidos por los institutos o servicios oficiales. Descripción: apartado 6 cuadro de características del contrato, solamente en el caso de resultar adjudicatario.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/06/2020
Plaatselijke tijd: 19:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Spaans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 10/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Sala de Juntas Ayuntamiento de Mijas.

Datos de dirección:

— calle: Avenida Virgen de la Peña, 2,

— código postal: 29651,

— población: Mijas,

— país: ESPAÑA.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal de Recursos Contractuales del Ayuntamiento de Mijas
Postadres: Avenida Virgen de la Peña, 2
Plaats: Mijas
Postcode: 29651
Land: Spanje

Internetadres: https://sede.mijas.es/portal/sede/se_contenedor1.jsp?seccion=s_ltra_d12_v1.jsp&codbusqueda=90&language=es&codResi=1&codMenuPN=22&codMenu=49&layout=se_

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020