Leveringen - 255965-2020

03/06/2020    S106

Frankrijk-Marseille: Onderdelen van aanhangwagens, opleggers en andere voertuigen

2020/S 106-255965

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Métropole Aix-Marseille-Provence
Postadres: 58 boulevard Charles Livon
Plaats: Marseille
NUTS-code: FRL04 Bouches-du-Rhône
Postcode: 13007
Land: Frankrijk
Contactpersoon: Direction de la commande publique — service des marchés
E-mail: marches.marseilleprovence@ampmetropole.fr
Telefoon: +33 491999900
Fax: +33 491997196
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://ampmetropole.fr/
Adres van het kopersprofiel: https://marchespublics.ampmetropole.fr
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture de pièces détachées pour les tamiseuses de plage de marque Beach tech et leurs équipements

Referentienummer: 71200151
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34224000 Onderdelen van aanhangwagens, opleggers en andere voertuigen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34224000 Onderdelen van aanhangwagens, opleggers en andere voertuigen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL04 Bouches-du-Rhône
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

3 fois un an par tacite reconduction sans que sa durée totale ne puisse excéder 4 ans.

En cas de non-reconduction, le titulaire sera prévenu par lettre recommandée, 2 mois avant la fin de l'accord-cadre.

Le titulaire ne peut refuser la reconduction.

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/07/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020