Dienstleistungen - 255966-2022

13/05/2022    S93

Polen-Wleń: Abwasser- und Abfallbeseitigungs-, Reinigungs- und Umweltschutzdienste

2022/S 093-255966

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Wleń reprezentowana przez Artura Zycha Burmistrza Miasta i Gminy Wleń
Nationale Identifikationsnummer: 230821724
Postanschrift: Plac Bohaterów Nysy
Ort: Wleń
NUTS-Code: PL515 Jeleniogórski
Postleitzahl: 59-610
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Katarzyna Kamieńska
E-Mail: przetargi@wlen.pl
Telefon: +48 757136438
Fax: +48 757136438
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.wlen.pl/
Adresse des Beschafferprofils: https://bip.wlen.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Wleń

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP.271.2.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90000000 Abwasser- und Abfallbeseitigungs-, Reinigungs- und Umweltschutzdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na realizacji zadania pod nazwą:

„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Wleń w 2022 roku”

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Wleń i ich zagospodarowanie przez okres 12 miesięcy oraz prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców Miasta i Gminy Wleń.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Niedrigstes Angebot: 1 166 400.00 PLN / höchstes Angebot: 1 166 400.00 PLN das berücksichtigt wurde
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90511000 Abholung von Siedlungsabfällen
90511200 Einsammeln von Hausmüll
90513100 Hausmüllbeseitigung
90514000 Recycling von Siedlungsabfällen
90533000 Verwaltung von Müllhalden
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL515 Jeleniogórski
Hauptort der Ausführung:

Teren miasta i gminy Wleń

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Usługa odbierania i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Wleń, obejmuje:

1) selektywne odbieranie odpadów komunalnych (zgodnie z obowiązującym w czasie trwania umowy Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Wleń – stanowiącym zał. nr 3 do SWZ) następujących frakcji odpadów:

a) zmieszanych, niesegregowane odpady komunalne w tym odpady pozostałe

po segregowaniu przez mieszkańca,

b) papieru,

c) metali i tworzyw sztucznych,

d) szkła,

e) odpadów ulegających biodegradacji,

2) odbiór ww. odpadów komunalnych z odpowiednich pojemników na odpady komunalne,

o pojemności określonej w obowiązującym Regulaminie utrzymania czystości i porządku

na terenie miasta i gminy Wleń, zgodnie z częstotliwością określoną w załączonym harmonogramie,

3) zagospodarowanie zebranych odpadów komunalnych.

4) organizację i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, zwanego dalej

PSZOK.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Opisie Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Przeprowadzenie akcji promującej selektywną zbiórkę odpadów w placówkach oświatowych na terenie miasta i gminy / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 016-038364
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2022/S 016-038364
Bezeichnung des Auftrags:

„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Wleń

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
02/03/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Firma ZUOK „Izery” Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 6161510821
Postanschrift: Kargula i Pawlaka 16
Ort: Lubomierz
NUTS-Code: PL515 Jeleniogórski
Postleitzahl: 59-623
Land: Polen
Telefon: +48 757833160
Fax: +48 757833160
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 139 896.72 PLN
Niedrigstes Angebot: 1 166 400.00 PLN / höchstes Angebot: 1 166 400.00 PLN das berücksichtigt wurde
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587700
Fax: +48 224587702
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl/
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł

lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

1.Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz

dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15

p.z.p. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzieleniu zamówienia,

w tym na projektowane postępowania umowy,

2) zaniechane czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był obowiązany na

podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie

elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie

pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego

treścią przed upływem tego terminu.

4. Na orzeczenie Izby oraz postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 u.p.z.p stronom oraz

uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego

w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale XXIII „Środki ochrony prawnej” u.p.z.p

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587700
Fax: +48 224587702
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl/
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/05/2022