Leveringen - 255968-2020

Submission deadline has been amended by:  316302-2020
03/06/2020    S106

Nederland-Rotterdam: Bewakings- en beveiligingssystemen en –apparatuur

2020/S 106-255968

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stichting Albeda
Nationaal identificatienummer: 221543670
Postadres: Rosestraat 1101
Plaats: Rotterdam
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 3071 AL
Land: Nederland
Contactpersoon: Jeroen Hulhoven
E-mail: aanbesteden@albeda.nl
Telefoon: +10 4973737
Fax: +10 4973700

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.albeda.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/de1c4246f8fd7070243dcfd80d00c6f4
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/de1c4246f8fd7070243dcfd80d00c6f4
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

CCTV en inbraakalarmsysteem

Referentienummer: 2019-JH-3
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
35120000 Bewakings- en beveiligingssystemen en –apparatuur
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Installeren en onderhouden van CCTV en inbraakalarmsysteem.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 300 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45312200 Installeren van inbraakalarmsystemen
31625300 Inbraakalarmsystemen
35125300 Veiligheidscamera's
32235000 Bewakingssysteem met gesloten circuit
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

Rotterdam.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

300 000 EUR.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 300 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 96
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Vier maal een jaar mogelijke verlenging.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Verlenging.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— Inschrijving in nationale beroeps-/handelsregister,

— Geen crimineel verleden,

— Geen ernstige beroepsfout,

— Betalingen belastingen en premies,

— Geen valse verklaringen,

— Geen gerechtelijke uitspraak beroepsgedragsregel,

— Geen faillissement of surseance van betaling,

— Geen crimineel verleden,

— Geen ernstige beroepsfout,

— Geen surseance van betaling,

— Geen faillissement,

— Betalingen belastingen,

— Betalingen premies,

— Inschrijving in nationale beroeps-/handelsregister,

— Geen schending milieu-, sociaal en arbeidsrecht.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

De aanbestedende dienst wenst een overeenkomst aan te gaan met een partij die voor langere tijd het onderhoud en de installatie van eventuele nieuwe Apparatuur op zich kan nemen waarbij geldt dat op den duur op al de locaties van de aanbestedende dienst geünificeerde beveiligingsplatformen aanwezig zijn die aansluiten bij de IP-bewakingssystemen binnen één intuïtieve interface.

IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 09/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 09/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank van Rotterdam
Postadres: Wilhelminaplein 100-125
Plaats: Rotterdam
Postcode: 3072 AK
Land: Nederland
E-mail: aanbesteden@albeda.nl
Telefoon: +31 883626000

Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Rotterdam

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020