Leveringen - 255975-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Rzeszów: Simulatoren

2020/S 106-255975

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Uniwersytet Rzeszowski
Nationaal identificatienummer: PL823
Postadres: ul. Rejtana 16c
Plaats: Rzeszów
NUTS-code: PL823 Rzeszowski
Postcode: 35-959
Land: Polen
Contactpersoon: Magdalena Ochab
E-mail: mochab@ur.edu.pl
Telefoon: +48 178721468

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.ur.edu.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: https://ur-edu.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://ur-edu.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: uczelnia publiczna
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Sprzedaż i dostawa, symulatora USG i symulatora ginekologiczno-położniczego w ramach projektu WCSM – edukacja medyczna z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej – program rozwojowy Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego

Referentienummer: ZP/UR/93/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34150000 Simulatoren
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Sprzedaż i dostawa, symulatora USG i symulatora ginekologiczno-położniczego w ramach projektu WCSM – edukacja medyczna z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej – program rozwojowy Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 827 400.00 PLN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34152000 Opleidingssimulatoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL823 Rzeszowski
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sprzedaż i dostawa, symulatora USG i symulatora ginekologiczno-położniczego w ramach projektu WCSM – edukacja medyczna z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej – program rozwojowy Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego –szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1.1 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Dodatkowe funkcje i elementy wyposażenia / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin realizacji / Weging: 10
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 04/12/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „WCSM – edukacja medyczna z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej – program rozwojowy Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego” realizowany w ramach Programu operacyjnego wiedza edukacja rozwój 2014–2020.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert, a przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium określone w walucie – polski złoty (PLN) w wysokości: 15 000,00 PLN (piętnaście tysięcy złotych)

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Projekt umowy stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 07/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 07/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:15
Plaats:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy przetargowej poprzez odszyfrowanie ofert przez Zamawiającego.

Publiczne otwarcie nastąpi w siedzibie Zamawiającego pod adresem: Uniwersytet Rzeszowski, Dział Zamówień Publicznych, 35-959 Rzeszów, ul. S. Pigonia 6, POLSKA, (budynek A4, pok. 3).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 60 dni.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3. Wykonawca jest zobowiązany złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej przed terminem składania ofert wypełnione i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby/osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, następujące dokumenty:

a) formularz oferty;

b) wypełniony Załącznik nr 1.1 – opis oferowanego przedmiotu zamówienia;

c) oświadczenie JEDZ;

d) dokument pełnomocnictwa (jeśli jest wymagany);

e) dokument wadium (dla wadium wniesionego w formie innej niż w pieniądzu, w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego).

Dokumenty składane przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu z udziału w postępowaniu:

a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 u. Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;

c) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

W przypadku, gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, dokumenty składa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.).

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 49, POLSKA, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041441, REGON: 017282436, NIP: 526-25-35-153, jako właściciel platformy zakupowej, na której Uniwersytet Rzeszowski prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działająca pod adresem: (https://ur-edu.logintrade.net)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Uniwersytet Rzeszowski; 35-959 Rzeszów, al. Rejtana 16c, POLSKA, reprezentowany przez rektora, tel. +48 178721000.

Inspektorem Ochrony Danych w Uniwersytecie Rzeszowskim jest Krystian Antochów, adres email: antochow@ur.edu.pl, tel. +48 178723439.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (ZP/UR/93/2020) prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Pozostałe szczegółowe informacje dotyczące administrowania danych osobowych (RODO) dostępne są w dokumentacji SIWZ.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 67-672
Land: Polen
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

a) Przepisy rozdz.2 art.180 – art.198 u. Pzp – regulują sprawy związane z odwołaniem.

b) Przepisy rozdz.3 art.198a – art.198g u. Pzp – regulują sprawy związane ze skargą do sądu.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późni. zm.), przepisy wykonawcze z nią związane oraz przepisy Kodeksu cywilnego. W przypadku sprzeczności zapisów SIWZ z ustawą Prawo zamówień publicznych – zastosowanie mają przepisy wynikające z ustawy.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Urząd Zamówien Publicznych
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587701
Fax: +48 224587700

Internetadres: http://uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020