Leveringen - 255988-2020

03/06/2020    S106

Tsjechië-Praag: Beschermende en veiligheidskleding

2020/S 106-255988

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Nemocnice Středočeského kraje, a.s.
Nationaal identificatienummer: 07992106
Postadres: Zborovská 81/11, Smíchov
Plaats: Praha
NUTS-code: CZ010 Hlavní město Praha
Postcode: 150 00
Land: Tsjechië
Contactpersoon: Bc. Jaroslav Vebr
E-mail: vebr@nemsk.cz

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.kr-stredocesky.cz/web/20931/33

Adres van het kopersprofiel: https://www.tenderarena.cz/profily/NEMSK

I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Nákup osobních ochranných prostředků - centralizované zadávání - ochranný oblek jednorázový, ochranný plášť jednorázový

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
35113400 Beschermende en veiligheidskleding
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 16 129 150.20 CZK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Nákup osobních ochranných prostředků - centralizované zadávání - ochranný oblek jednorázový

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
35113400 Beschermende en veiligheidskleding
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ020 Středočeský kraj
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 12 006 300.00 CZK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/08/2020
Einde: 31/12/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Nákup osobních ochranných prostředků - centralizované zadávání - ochranný plášť jednorázový

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
35113400 Beschermende en veiligheidskleding
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ020 Středočeský kraj
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 4 122 850.20 CZK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/08/2020
Einde: 31/12/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 02/07/2020
Plaatselijke tijd: 13:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Tsjechisch

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020