Leveringen - 255993-2020

03/06/2020    S106

Bulgarije-Veliko Tarnovo: Kleding, schoeisel, bagageartikelen en accessoires

2020/S 106-255993

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Natsionalen voenen universitet „Vasil Levski“
Nationaal identificatienummer: 129009094
Postadres: bul. „Balgariya“ No. 76
Plaats: Veliko Tarnovo
NUTS-code: BG321 Велико Търново
Postcode: 5000
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Mariyana Stancheva Nesheva
E-mail: pur@nvu.bg
Telefoon: +359 62-618851
Fax: +359 62-618899
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.nvu.bg
Adres van het kopersprofiel: https://www.nvu.bg/node/2459
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.nvu.bg/node/2459
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Officiële benaming: Национален военен университет „Васил Левски“
Nationaal identificatienummer: 129009094
Postadres: бул. „България“ № 76
Plaats: Велико Търново
Postcode: 5000
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Анелия Джурова; Анелия Колев
Telefoon: +359 62-615524
E-mail: pur@nvu.bg
Fax: +359 62-618899
NUTS-code: BG321 Велико Търново
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.nvu.bg
Adres van het kopersprofiel: https://www.nvu.bg/node/2459
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на вещево имущество за НВУ „Васил Левски“ по 9 обособени позиции

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
18000000 Kleding, schoeisel, bagageartikelen en accessoires
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Доставка на вещево имущество за НВУ „Васил Левски“ по 9 обособени позиции:

1. Обособена позиция № 1 „Отличителни знаци за парадно и всекидневно облекло.

2. Обособена позиция № 2 „Отличителни знаци за всекидневно облекло от камуфлажен плат“.

3. Обособена позиция № 3 „Полеви обувки“.

4. Обособена позиция № 4 „Обувки за парадно и всекидневно облекло“.

5. Обособена позиция № 5 „Спортни обувки“.

6. Обособена позиция № 6 „Фланелки, полеви“.

7. Обособена позиция № 7 „Фланелки с яка и къс ръкав“.

8. Обособена позиция № 8 „Спортно облекло“.

9. Обособена позиция № 9 „Кортици“.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 374 939.57 BGN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Обувки за парадно и всекидневно облекло.

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18800000 Schoeisel
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG321 Велико Търново
Voornaamste plaats van uitvoering:

НВУ „Васил Левски“, гр. Велико Търново

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Обувки, половинки, черни, мъжки, чф. 224

Обувки, половинки, черни, дамски, чф. 43

Обувки, зимни/боти, за мъже, чф. 414

Обувки, зимни/боти, за жени, чф. 98

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 49 458.33 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 10/12/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Договорът се сключва под условие при условията на чл. 114 от ЗОП, тъй като към момента на откриване на процедурата възложителят не е осигурил финансиране. При липса на финансиране всяка от страните може да поиска прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Полеви обувки

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18800000 Schoeisel
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG321 Велико Търново
Voornaamste plaats van uitvoering:

НВУ „Васил Левски“, гр. Велико Търново

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Обувки полеви зимни, чф. 833

Обувки полеви летни, чф. 756

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 165 468.33 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 10/12/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Договорът се сключва под условие при условията на чл. 114 от ЗОП, тъй като към момента на откриване на процедурата възложителят не е осигурил финансиране. При липса на финансиране всяка от страните може да поиска прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Спортни обувки

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18800000 Schoeisel
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG321 Велико Търново
Voornaamste plaats van uitvoering:

НВУ „Васил Левски“, гр. Велико Търново

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Обувки спортни (маратонки) за мъже, чф. 652

Обувки спортни (маратонки) за жени, чф. 105

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 28 387.50 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 10/12/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Договорът се сключва под условие при условията на чл. 114 от ЗОП, тъй като към момента на откриване на процедурата възложителят не е осигурил финансиране. При липса на финансиране всяка от страните може да поиска прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Отличителни знаци за парадно и всекидневно облекло

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18420000 Kledingaccessoires
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG321 Велико Търново
Voornaamste plaats van uitvoering:

НВУ „Васил Левски“, гр. Велико Търново

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Пагони тунел твърди ОВ за старши офицери, чф. 450

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 5 268.75 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 10/12/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Договорът се сключва под условие при условията на чл. 114 от ЗОП, тъй като към момента на откриване на процедурата възложителят не е осигурил финансиране. При липса на финансиране всяка от страните може да поиска прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Отличителни знаци за всекидневно облекло от камуфлажен плат

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18420000 Kledingaccessoires
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG321 Велико Търново
Voornaamste plaats van uitvoering:

НВУ „Васил Левски“, гр. Велико Търново

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Пагони за камуфлажно облекло ОВ, чф. 1464

Пагони за камуфлажно облекло ВВС, чф. 120

Пагони за шапка (общо от ефрейтор до старшина) ОВ, бр. 1424

Пагони за шапка (общо от ефрейтор до старшина) ВВС, бр. 110

Именна табелка за всекидневно облекло ОВ, бр. 531

Именна табелка за всекидневно облекло ВВС, бр. 65

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 11 637.42 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 10/12/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Договорът се сключва под условие при условията на чл. 114 от ЗОП, тъй като към момента на откриване на процедурата възложителят не е осигурил финансиране. При липса на финансиране всяка от страните може да поиска прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Спортно облекло

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18412000 Sportkleding
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG321 Велико Търново
Voornaamste plaats van uitvoering:

НВУ „Васил Левски“, гр. Велико Търново

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Фланелка, спортна бяла, с яка и копчета, бр. 1 484

Гащета, спортни, червени, бр. 720

Анцуг за мъже, к-т 652

Анцуг за жени, к-т 105

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 73 798.33 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 10/12/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Договорът се сключва под условие при условията на чл. 114 от ЗОП, тъй като към момента на откриване на процедурата възложителят не е осигурил финансиране. При липса на финансиране всяка от страните може да поиска прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Фланелки полеви

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18318400 Hemden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG321 Велико Търново
Voornaamste plaats van uitvoering:

НВУ „Васил Левски“, гр. Велико Търново

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Фланелка с къс ръкав ОВ, бр. 1540

Фланелка с къс ръкав ВВС, бр. 126

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 9 718.33 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 10/12/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Договорът се сключва под условие при условията на чл. 114 от ЗОП, тъй като към момента на откриване на процедурата възложителят не е осигурил финансиране. При липса на финансиране всяка от страните може да поиска прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Кортици

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18420000 Kledingaccessoires
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG321 Велико Търново
Voornaamste plaats van uitvoering:

НВУ „Васил Левски“, гр. Велико Търново

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Кортик ОВ без кутия за награди, бр. 73

Кортик ОВ с кутия за награди, бр. 20

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 26 265.08 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 10/12/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Договорът се сключва под условие при условията на чл. 114 от ЗОП, тъй като към момента на откриване на процедурата възложителят не е осигурил финансиране. При липса на финансиране всяка от страните може да поиска прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Фланелки с яка и къс ръкав.

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18318400 Hemden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG321 Велико Търново
Voornaamste plaats van uitvoering:

НВУ „Васил Левски“, гр. Велико Търново

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Фланелка с яка и къс ръкав ОВ, бр. 224

Фланелка с яка и къс ръкав ВВС, бр. 13

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 4 937.50 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 10/12/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Договорът се сключва под условие при условията на чл. 114 от ЗОП, тъй като към момента на откриване на процедурата възложителят не е осигурил финансиране. При липса на финансиране всяка от страните може да поиска прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Не се изисква.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Възложителят няма изисквания по отношение на икономическото и финансово състояние на участниците.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

За доказване на техническите и професионалните способности участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 3 години от датата на подаване на офертата. Поставеното изискване се доказва с документи по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП — списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документите, които доказват извършената доставка. Участникът, определен за изпълнител, представя преди сключване на договор за обществената поръчка документите, които доказват извършените доставки или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информацията за доставките. Доказателството за извършени доставки следва да съдържа информация за предмет, стойност, начална и крайна дата на изпълнение и получател на извършената доставка. При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий за подбор само като попълват съответния раздел в еЕЕДОП — част IV, б.В. Под „сходни“ се разбира доставка на облекла (за позиции № 6, 7 и 8), обувни изделия (за позиции № 3, 4 и 5), доставка на отличителни знаци (за позиции № 1 и 2), доставка на кортици (за позиция № 9). Документите могат да бъдат изискани и при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП. Ако участникът е посочил и подизпълнители, те трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, която ще изпълняват.

Eventuele minimumeisen:

Участникът следва да е изпълнил за последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, поне 1 доставка, идентична или сходна с предмета на обществената поръчка за обособената позиция, за която подава оферта.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

В откритата процедура може да участва участник, който отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискванията на възложителя. Описанието на предмета на поръчката и изискванията на възложителя към изделията са подробно описани в документацията и техническите спецификации. Условията, при които ще се реализира предметът на поръчката, правата и задълженията на страните, финансовите условия и начинът на плащане са подробно описани в приложение № 8 от документацията — образец на договор. Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер на 5 % от стойността му без включен ДДС. Задържането и освобождаването на гаранцията се урежда в договора. Всички банкови разходи, включително за нейното възстановяване, са за сметка на участника. Участникът избира форма на гаранцията съгласно предвидените такива в чл. 111, ал. 5 от ЗОП — парична сума, банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 08/07/2020
Plaatselijke tijd: 17:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 06/11/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 09/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

гр. Велико Търново, НВУ „Васил Левски“, бул. „България“ № 76, сграда Дом на културата, ет. 2

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Упълномощените представители на участниците следва да представят пълномощно оригинал или копие, заверено „вярно с оригинала“ от участника.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, за когото са налице основания за отстраняване, както следва:

1. При наличие на основание по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Отсъствието на тези обстоятелства, както и описание на предприетите мерки за надеждност (когато е приложимо за участника) се декларира в част 3 от еЕЕДОП. Участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 и по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, има право да предприеме мерки за доказване на надеждност съгласно чл. 56, ал. 1 от ЗОП. Като доказателства за предприетите мерки за надеждност на участника се представят документите по чл. 45, ал. 2 от ППЗОП.

2. При наличие на основание по чл. 107 от ЗОП.

3. При наличие на основание по чл. 3, т. 8 във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС). В случай че процедурата е приключила със сключен договор с такова лице, последиците са съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3, буква „б“ и буква „в“ и ал. 2 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС. Тези обстоятелства се декларират в част 3, раздел „Г“ от ЕЕДОП.

4. При наличие на основание по чл. 327б от Закона за отбраната и въоръжените сили на Р БЪЛГАРИЯ (ЗОВСРБ) и при липса на декларация по чл. 327, ал. 1 от ЗОВСРБ.

Отсъствието на обстоятелствата по чл. 327б от ЗОВСРБ се декларира в част 3, раздел „Г“ от еЕЕДОП, а за отсъствието на обстоятелствата по чл. 327, ал. 1 от ЗОВСРБ се представя декларация към еЕЕДОП образец — приложение № 3.

5. При наличие на свързаност по смисъла на §2, т. 45 от допълнителните разпоредби на ЗОП.

В част 3, раздел „Г“ от ЕЕДОП се декларира отсъствието на обстоятелствата по чл. 101, ал. 11 от ЗОП

6. Отстраняване участник, който е представил мостра, която не отговаря на обявените изисквания или не е представил мостра към техническото си предложение.

7. Подлежи на отстраняване участник, който е предоставил информация за цената по какъвто и да е начин извън плика „Предлагани ценови параметри“ и е допуснал аритметична грешка в ценовото предложение.

8. Подлежи на отстраняване участник при наличие на обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество.

9. Подлежи на отстраняване участник при наличие на обстоятелства по чл. 42, ал. 2, т. 2, чл. 59, ал. 1, т. 3 и чл. 66 от ЗМИП.

Обстоятелствата по т. 8 и т. 9 се декларират в част III, раздел „Г“ от еЕЕДОП.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, следва да предостави копие от документа за създаване на обединението, разпределение на отговорностите м/у членовете на обединението.

Участниците в процедурата представят офертите в запечатана непрозрачна опаковка съгласно изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. Опаковката съдържа документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на документите и отделен запечатан, непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители посочва вида и дела от поръчката, която ще им възложи. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, която изпълняват.

Когато участникът предвижда участие на трети лица при изпълнение на поръчката, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от трети лица задължения. При използване на трети лица за изпълнение на поръчката те трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участника се позовава на техния капацитет.

За подизпълнителите и третите лица не трябва да са налице основания за отстраняване. За всеки подизпълнител и трето лице следва да се представи отделен еЕЕДОП.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Комисия за защита на конкуренцията
Postadres: бул. „Витоша“ № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefoon: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Internetadres: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Жалбите се подават до Комисията за защита на конкуренция и с копие до възложителя в 10-дневен срок от настъпване на обстоятелството по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020