Leveringen - 255993-2020

03/06/2020    S106

България-Велико Търново: Облекло, обувни изделия, пътни артикули и аксесоари

2020/S 106-255993

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Национален военен университет „Васил Левски“
Национален регистрационен номер: 129009094
Пощенски адрес: бул. „България“ № 76
Град: Велико Търново
код NUTS: BG321 Велико Търново
Пощенски код: 5000
Държава: България
Лице за контакт: Марияна Станчева Нешева
Електронна поща: pur@nvu.bg
Телефон: +359 62-618851
Факс: +359 62-618899
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.nvu.bg
Адрес на профила на купувача: https://www.nvu.bg/node/2459
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://www.nvu.bg/node/2459
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени до следния адрес:
Официално наименование: Национален военен университет „Васил Левски“
Национален регистрационен номер: 129009094
Пощенски адрес: бул. „България“ № 76
Град: Велико Търново
Пощенски код: 5000
Държава: България
Лице за контакт: Анелия Джурова; Анелия Колев
Телефон: +359 62-615524
Електронна поща: pur@nvu.bg
Факс: +359 62-618899
код NUTS: BG321 Велико Търново
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.nvu.bg
Адрес на профила на купувача: https://www.nvu.bg/node/2459
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Образование

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на вещево имущество за НВУ „Васил Левски“ по 9 обособени позиции

II.1.2)Основен CPV код
18000000 Облекло, обувни изделия, пътни артикули и аксесоари
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка на вещево имущество за НВУ „Васил Левски“ по 9 обособени позиции:

1. Обособена позиция № 1 „Отличителни знаци за парадно и всекидневно облекло.

2. Обособена позиция № 2 „Отличителни знаци за всекидневно облекло от камуфлажен плат“.

3. Обособена позиция № 3 „Полеви обувки“.

4. Обособена позиция № 4 „Обувки за парадно и всекидневно облекло“.

5. Обособена позиция № 5 „Спортни обувки“.

6. Обособена позиция № 6 „Фланелки, полеви“.

7. Обособена позиция № 7 „Фланелки с яка и къс ръкав“.

8. Обособена позиция № 8 „Спортно облекло“.

9. Обособена позиция № 9 „Кортици“.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 374 939.57 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Обувки за парадно и всекидневно облекло.

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
18800000 Обувни изделия
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG321 Велико Търново
Основно място на изпълнение:

НВУ „Васил Левски“, гр. Велико Търново

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обувки, половинки, черни, мъжки, чф. 224

Обувки, половинки, черни, дамски, чф. 43

Обувки, зимни/боти, за мъже, чф. 414

Обувки, зимни/боти, за жени, чф. 98

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 49 458.33 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Крайна дата: 10/12/2020
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Договорът се сключва под условие при условията на чл. 114 от ЗОП, тъй като към момента на откриване на процедурата възложителят не е осигурил финансиране. При липса на финансиране всяка от страните може да поиска прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Полеви обувки

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
18800000 Обувни изделия
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG321 Велико Търново
Основно място на изпълнение:

НВУ „Васил Левски“, гр. Велико Търново

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обувки полеви зимни, чф. 833

Обувки полеви летни, чф. 756

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 165 468.33 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Крайна дата: 10/12/2020
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Договорът се сключва под условие при условията на чл. 114 от ЗОП, тъй като към момента на откриване на процедурата възложителят не е осигурил финансиране. При липса на финансиране всяка от страните може да поиска прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Спортни обувки

Обособена позиция №: 5
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
18800000 Обувни изделия
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG321 Велико Търново
Основно място на изпълнение:

НВУ „Васил Левски“, гр. Велико Търново

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обувки спортни (маратонки) за мъже, чф. 652

Обувки спортни (маратонки) за жени, чф. 105

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 28 387.50 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Крайна дата: 10/12/2020
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Договорът се сключва под условие при условията на чл. 114 от ЗОП, тъй като към момента на откриване на процедурата възложителят не е осигурил финансиране. При липса на финансиране всяка от страните може да поиска прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Отличителни знаци за парадно и всекидневно облекло

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
18420000 Аксесоари, свързани с облеклото
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG321 Велико Търново
Основно място на изпълнение:

НВУ „Васил Левски“, гр. Велико Търново

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Пагони тунел твърди ОВ за старши офицери, чф. 450

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 5 268.75 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Крайна дата: 10/12/2020
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Договорът се сключва под условие при условията на чл. 114 от ЗОП, тъй като към момента на откриване на процедурата възложителят не е осигурил финансиране. При липса на финансиране всяка от страните може да поиска прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Отличителни знаци за всекидневно облекло от камуфлажен плат

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
18420000 Аксесоари, свързани с облеклото
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG321 Велико Търново
Основно място на изпълнение:

НВУ „Васил Левски“, гр. Велико Търново

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Пагони за камуфлажно облекло ОВ, чф. 1464

Пагони за камуфлажно облекло ВВС, чф. 120

Пагони за шапка (общо от ефрейтор до старшина) ОВ, бр. 1424

Пагони за шапка (общо от ефрейтор до старшина) ВВС, бр. 110

Именна табелка за всекидневно облекло ОВ, бр. 531

Именна табелка за всекидневно облекло ВВС, бр. 65

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 11 637.42 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Крайна дата: 10/12/2020
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Договорът се сключва под условие при условията на чл. 114 от ЗОП, тъй като към момента на откриване на процедурата възложителят не е осигурил финансиране. При липса на финансиране всяка от страните може да поиска прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Спортно облекло

Обособена позиция №: 8
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
18412000 Спортни дрехи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG321 Велико Търново
Основно място на изпълнение:

НВУ „Васил Левски“, гр. Велико Търново

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Фланелка, спортна бяла, с яка и копчета, бр. 1 484

Гащета, спортни, червени, бр. 720

Анцуг за мъже, к-т 652

Анцуг за жени, к-т 105

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 73 798.33 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Крайна дата: 10/12/2020
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Договорът се сключва под условие при условията на чл. 114 от ЗОП, тъй като към момента на откриване на процедурата възложителят не е осигурил финансиране. При липса на финансиране всяка от страните може да поиска прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Фланелки полеви

Обособена позиция №: 6
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
18318400 Фланелки
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG321 Велико Търново
Основно място на изпълнение:

НВУ „Васил Левски“, гр. Велико Търново

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Фланелка с къс ръкав ОВ, бр. 1540

Фланелка с къс ръкав ВВС, бр. 126

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 9 718.33 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Крайна дата: 10/12/2020
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Договорът се сключва под условие при условията на чл. 114 от ЗОП, тъй като към момента на откриване на процедурата възложителят не е осигурил финансиране. При липса на финансиране всяка от страните може да поиска прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Кортици

Обособена позиция №: 9
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
18420000 Аксесоари, свързани с облеклото
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG321 Велико Търново
Основно място на изпълнение:

НВУ „Васил Левски“, гр. Велико Търново

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Кортик ОВ без кутия за награди, бр. 73

Кортик ОВ с кутия за награди, бр. 20

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 26 265.08 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Крайна дата: 10/12/2020
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Договорът се сключва под условие при условията на чл. 114 от ЗОП, тъй като към момента на откриване на процедурата възложителят не е осигурил финансиране. При липса на финансиране всяка от страните може да поиска прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Фланелки с яка и къс ръкав.

Обособена позиция №: 7
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
18318400 Фланелки
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG321 Велико Търново
Основно място на изпълнение:

НВУ „Васил Левски“, гр. Велико Търново

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Фланелка с яка и къс ръкав ОВ, бр. 224

Фланелка с яка и къс ръкав ВВС, бр. 13

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 4 937.50 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Крайна дата: 10/12/2020
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Договорът се сключва под условие при условията на чл. 114 от ЗОП, тъй като към момента на откриване на процедурата възложителят не е осигурил финансиране. При липса на финансиране всяка от страните може да поиска прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Не се изисква.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят няма изисквания по отношение на икономическото и финансово състояние на участниците.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

За доказване на техническите и професионалните способности участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 3 години от датата на подаване на офертата. Поставеното изискване се доказва с документи по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП — списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документите, които доказват извършената доставка. Участникът, определен за изпълнител, представя преди сключване на договор за обществената поръчка документите, които доказват извършените доставки или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информацията за доставките. Доказателството за извършени доставки следва да съдържа информация за предмет, стойност, начална и крайна дата на изпълнение и получател на извършената доставка. При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий за подбор само като попълват съответния раздел в еЕЕДОП — част IV, б.В. Под „сходни“ се разбира доставка на облекла (за позиции № 6, 7 и 8), обувни изделия (за позиции № 3, 4 и 5), доставка на отличителни знаци (за позиции № 1 и 2), доставка на кортици (за позиция № 9). Документите могат да бъдат изискани и при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП. Ако участникът е посочил и подизпълнители, те трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, която ще изпълняват.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът следва да е изпълнил за последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, поне 1 доставка, идентична или сходна с предмета на обществената поръчка за обособената позиция, за която подава оферта.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

В откритата процедура може да участва участник, който отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискванията на възложителя. Описанието на предмета на поръчката и изискванията на възложителя към изделията са подробно описани в документацията и техническите спецификации. Условията, при които ще се реализира предметът на поръчката, правата и задълженията на страните, финансовите условия и начинът на плащане са подробно описани в приложение № 8 от документацията — образец на договор. Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер на 5 % от стойността му без включен ДДС. Задържането и освобождаването на гаранцията се урежда в договора. Всички банкови разходи, включително за нейното възстановяване, са за сметка на участника. Участникът избира форма на гаранцията съгласно предвидените такива в чл. 111, ал. 5 от ЗОП — парична сума, банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 08/07/2020
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: 06/11/2020
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 09/07/2020
Местно време: 10:00
Място:

гр. Велико Търново, НВУ „Васил Левски“, бул. „България“ № 76, сграда Дом на културата, ет. 2

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Упълномощените представители на участниците следва да представят пълномощно оригинал или копие, заверено „вярно с оригинала“ от участника.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, за когото са налице основания за отстраняване, както следва:

1. При наличие на основание по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Отсъствието на тези обстоятелства, както и описание на предприетите мерки за надеждност (когато е приложимо за участника) се декларира в част 3 от еЕЕДОП. Участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 и по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, има право да предприеме мерки за доказване на надеждност съгласно чл. 56, ал. 1 от ЗОП. Като доказателства за предприетите мерки за надеждност на участника се представят документите по чл. 45, ал. 2 от ППЗОП.

2. При наличие на основание по чл. 107 от ЗОП.

3. При наличие на основание по чл. 3, т. 8 във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС). В случай че процедурата е приключила със сключен договор с такова лице, последиците са съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3, буква „б“ и буква „в“ и ал. 2 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС. Тези обстоятелства се декларират в част 3, раздел „Г“ от ЕЕДОП.

4. При наличие на основание по чл. 327б от Закона за отбраната и въоръжените сили на Р БЪЛГАРИЯ (ЗОВСРБ) и при липса на декларация по чл. 327, ал. 1 от ЗОВСРБ.

Отсъствието на обстоятелствата по чл. 327б от ЗОВСРБ се декларира в част 3, раздел „Г“ от еЕЕДОП, а за отсъствието на обстоятелствата по чл. 327, ал. 1 от ЗОВСРБ се представя декларация към еЕЕДОП образец — приложение № 3.

5. При наличие на свързаност по смисъла на §2, т. 45 от допълнителните разпоредби на ЗОП.

В част 3, раздел „Г“ от ЕЕДОП се декларира отсъствието на обстоятелствата по чл. 101, ал. 11 от ЗОП

6. Отстраняване участник, който е представил мостра, която не отговаря на обявените изисквания или не е представил мостра към техническото си предложение.

7. Подлежи на отстраняване участник, който е предоставил информация за цената по какъвто и да е начин извън плика „Предлагани ценови параметри“ и е допуснал аритметична грешка в ценовото предложение.

8. Подлежи на отстраняване участник при наличие на обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество.

9. Подлежи на отстраняване участник при наличие на обстоятелства по чл. 42, ал. 2, т. 2, чл. 59, ал. 1, т. 3 и чл. 66 от ЗМИП.

Обстоятелствата по т. 8 и т. 9 се декларират в част III, раздел „Г“ от еЕЕДОП.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, следва да предостави копие от документа за създаване на обединението, разпределение на отговорностите м/у членовете на обединението.

Участниците в процедурата представят офертите в запечатана непрозрачна опаковка съгласно изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. Опаковката съдържа документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на документите и отделен запечатан, непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители посочва вида и дела от поръчката, която ще им възложи. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, която изпълняват.

Когато участникът предвижда участие на трети лица при изпълнение на поръчката, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от трети лица задължения. При използване на трети лица за изпълнение на поръчката те трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участника се позовава на техния капацитет.

За подизпълнителите и третите лица не трябва да са налице основания за отстраняване. За всеки подизпълнител и трето лице следва да се представи отделен еЕЕДОП.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалбите се подават до Комисията за защита на конкуренция и с копие до възложителя в 10-дневен срок от настъпване на обстоятелството по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
29/05/2020