Leveringen - 255993-2020

03/06/2020    S106

Bulgarije-Veliko Tarnovo: Kleding, schoeisel, bagageartikelen en accessoires

2020/S 106-255993

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Natsionalen voenen universitet „Vasil Levski“
Nationaal identificatienummer: 129009094
Postadres: bul. „Balgariya“ No. 76
Plaats: Veliko Tarnovo
NUTS-code: BG321 Велико Търново
Postcode: 5000
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Mariyana Stancheva Nesheva
E-mail: pur@nvu.bg
Telefoon: +359 62-618851
Fax: +359 62-618899
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.nvu.bg
Adres van het kopersprofiel: https://www.nvu.bg/node/2459
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на вещево имущество за НВУ „Васил Левски“ по 9 обособени позиции

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
18000000 Kleding, schoeisel, bagageartikelen en accessoires
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 374 939.57 BGN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Обувки за парадно и всекидневно облекло.

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18800000 Schoeisel
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG321 Велико Търново
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 49 458.33 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 10/12/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Полеви обувки

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18800000 Schoeisel
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG321 Велико Търново
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 165 468.33 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 10/12/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Спортни обувки

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18800000 Schoeisel
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG321 Велико Търново
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 28 387.50 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 10/12/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Отличителни знаци за парадно и всекидневно облекло

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18420000 Kledingaccessoires
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG321 Велико Търново
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 5 268.75 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 10/12/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Отличителни знаци за всекидневно облекло от камуфлажен плат

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18420000 Kledingaccessoires
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG321 Велико Търново
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 11 637.42 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 10/12/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Спортно облекло

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18412000 Sportkleding
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG321 Велико Търново
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 73 798.33 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 10/12/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Фланелки полеви

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18318400 Hemden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG321 Велико Търново
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 9 718.33 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 10/12/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Кортици

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18420000 Kledingaccessoires
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG321 Велико Търново
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 26 265.08 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 10/12/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Фланелки с яка и къс ръкав.

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18318400 Hemden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG321 Велико Търново
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 4 937.50 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 10/12/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 08/07/2020
Plaatselijke tijd: 17:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020