Leveringen - 255997-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Kroatië-Karlovac: Multimedia-uitrusting

2020/S 106-255997

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Karlovačka županija
Nationaal identificatienummer: 65050537368
Postadres: A. Vraniczanya 2
Plaats: Karlovac
NUTS-code: HR HRVATSKA
Postcode: 47000
Land: Kroatië
Contactpersoon: Sanja Sila
E-mail: sanja.sila@kazup.hr
Telefoon: +385 47666285

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.kazup.hr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2020/S+0F2-0020576
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Nabava mobilnih interpretacijskih centara, nadzorne i senzorne opreme, opreme za multimedijski prikaz edukativnih sadržaja, pametnih klupa, električnih bicikala i njihove popratne opreme po grupama

Referentienummer: 05-34/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32322000 Multimedia-uitrusting
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Nabava mobilnih interpretacijskih centara, nadzorne i senzorne opreme, opreme za multimedijski prikaz edukativnih sadržaja, pametnih klupa, električnih bicikala i njihove popratne opreme po grupama u sklopu projekta Susret s rijekom.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 794 280.00 HRK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Grupa 1. Tri mobilna interpretacijska centra

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32322000 Multimedia-uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR HRVATSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Grad Karlovac (desna strane obale rijeke Korane k.o.269/3), Grad Ozalj (centar Grada, k.o. Ozalj, kč.br. 2412/19), Grad Ogulin k.č.br. 2421/1 k.o. Ogulin (Đulin vrt).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Nabava tri mobilna interpretacijska centra.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: jamstveni rok / Weging: 30
Prijs - Weging: 70
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 525 000.00 HRK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Promicanje održivog razvoja prirodne baštine, projekt „Susret s rijekom“, broj ugovora KK.06.1.2.02.0021.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Grupa 2. Sustavi video nadzora MIC-a i brojači posjetitelja

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32322000 Multimedia-uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR HRVATSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Grad Karlovac (desna strane obale rijeke Korane k.o.269/3), Grad Ozalj (centar Grada, k.o. Ozalj, kč.br. 2412/19), Grad Ogulin k.č.br. 2421/1 k.o. Ogulin (Đulin vrt).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sustavi video nadzora MIC-a i brojači posjetitelja

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Jamstveni rok / Weging: 30
Prijs - Weging: 70
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 100 680.00 HRK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Promicanje održivog razvoja prirodne baštine, projekt „Susret s rijekom“, broj ugovora KK.06.1.2.02.0021.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Grupa 3. Multimedijska oprema za prikaz edukativnih sadržaja

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32322000 Multimedia-uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR HRVATSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Grad Karlovac (desna strane obale rijeke Korane k.o.269/3), Grad Ozalj(centar Grada, k.o. Ozalj, kč.br. 2412/11), Grad Ogulin k.č.br. 2421/1 k.o. Ogulin (Đulin vrt).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Multimedijska oprema za prikaz edukativnih sadržaja.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Jamstveni rok / Weging: 30
Prijs - Weging: 70
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 935 600.00 HRK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Promicanje održivog razvoja prirodne baštine, projekt „Susret s rijekom“, broj ugovora KK.06.1.2.02.0021.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Grupa 4. Pametne klupe, na šetnici uz Kupu u Ozlju

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32322000 Multimedia-uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR HRVATSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Grad Ozalj (centar Grada, k.o. Ozalj, jedna klupa na kč.br. 2278/2, dvije klupe na kč.br. 2663/1).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pametne klupe, na šetnici uz Kupu u Ozlju.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: jamstveni rok / Weging: 30
Prijs - Weging: 70
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 45 000.00 HRK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 50
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Promicanje održivog razvoja prirodne baštine, projekt „Susret s rijekom“, broj ugovora KK.06.1.2.02.0021

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Grupa 5. Električni bicikli i oprema za punjenje i zaštitu

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32322000 Multimedia-uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR HRVATSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Grad Ozalj (centar Grada, k.o. Ozalj, bicikli na kč.br. 2412/12)

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Električni bicikli i oprema za punjenje i zaštitu.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Jamstveni rok / Weging: 30
Prijs - Weging: 70
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 44 000.00 HRK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 50
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Promicanje održivog razvoja prirodne baštine, projekt „Susret s rijekom“, broj ugovora KK.06.1.2.02.0021

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Grupa 6. Objekti za zaštitu opreme za multimedijski prikaz edukativnih i interpretacijskih sadržaja

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32322000 Multimedia-uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR HRVATSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Grad Ozalj (centar grada, k.o. Ozalj, kč.br. 2412/19), Grad Ogulin (k.č.br.2421/1 k.o. Ogulin i Grad Karlovac (desna strana rijeke Korane k.o.269/3)

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Objekti za zaštitu opreme za multimedijski prikaz edukativnih i interpretacijskih sadržaja

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: jamstveni rok / Weging: 30
Prijs - Weging: 70
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 144 000.00 HRK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 50
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Promicanje održivog razvoja prirodne baštine, projekt „Susret s rijekom“, broj ugovora KK.06.1.2.02.0021.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Gospodarski subjekt mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Za potrebe utvrđivanja gore navedenog, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

· ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti: točka 1), za ponuditelja i člana zajednice ponuditelja.

Javni Naručitelj, sukladno članku 263. st.1. Zakona o javnoj nabavi, od ponuditelja koji je

Podnio ekonomski najpovoljinju ponudu će zatražiti (osim ako već posjeduje te dokumente), a sve radi dokazivanja traženih kriterija za odabir gospodarskog subjekta:

— izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana

Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta ne izdaju takvi dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 06/07/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Kroatisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 06/07/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

U prostorijama Karlovačke županije.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Postadres: Koturaška cesta 43/IV
Plaats: Zagreb
Postcode: 10000
Land: Kroatië
E-mail: dkom@dkom.hr
Telefoon: +385 14559930
Fax: +385 14559933

Internetadres: www.dkom.hr

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020