Werken - 255998-2018

Beknopt weergeven

14/06/2018    S112    Werken - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Parijs: Dienstverlening door ingenieurs

2018/S 112-255998

Aankondiging van een opdracht

Werken

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Antin Résidences — Direction technique du patrimoine
Postadres: 59 rue de Provence
Plaats: Paris
Postcode: 75009
Land: Frankrijk
E-mail: celine.gibert@groupe-arcade.com

Internetadres(sen):

Adres van het kopersprofiel: https://www.achatpublic.com/

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op:
Officiële benaming: Achat public
Postadres: 10 place du général de Gaulle
Plaats: Antony
Postcode: 92186
Land: Frankrijk
Internetadres: http://www.achatpublic.com

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

71300000 Dienstverlening door ingenieurs

Beschrijving
Dienstverlening door ingenieurs.

Afdeling IV: Procedure

IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
12.7.2018 - 12:00
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Frans.