Leveringen - 256003-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Slovenië-Novo mesto: Verbruiksartikelen voor nierbehandeling

2020/S 106-256003

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Splošna bolnišnica Novo mesto
Nationaal identificatienummer: 5054621000
Postadres: Šmihelska cesta 1
Plaats: Novo mesto
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 8000
Land: Slovenië
Contactpersoon: Marija Žefran
E-mail: marija.zefran@sb-nm.si
Telefoon: +386 73916170
Fax: +386 73321095

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.sb-nm.si/

Adres van het kopersprofiel: https://www.sb-nm.si/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.sb-nm.si/aktualna-javna-narocila
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=18510
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Hemodializni material

Referentienummer: 16-13/20
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33181500 Verbruiksartikelen voor nierbehandeling
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Sukcesivna nabava dializnega potrošnega materiala, za obdobje dveh let, brez odpiranja konkurence.

Javno naročilo je razdeljeno na naslednje sklope:

I. Dializatorji

II. Dializni material kompatibilen z monitorji različnih proizvajalcev

III. Koncentrati za hemodializo

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor één perceel
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dializatorji

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33181200 Dialysefilters
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Voornaamste plaats van uitvoering:

NM

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dializatorji iz celuloze triacetata

Dializatorji s sintetično membrano, nizko pretočni

Dializatorji s sintetično membrano, visoko pretočni

Dializatorji za podporno zdravljenje multiplega mieloma

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dializni material kompatibilen z monitorji različnih proizvajalcev

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33181500 Verbruiksartikelen voor nierbehandeling
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Voornaamste plaats van uitvoering:

NM

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Material za hemodializo, kompatibilen z monitorji Gambro

Material za hemodializo, kompatibilen z monitorji Braun (Dialog Plus)

Material za hemodializo, kompatibilen z monitorji Fresenius (model: 5008R)

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Koncentrati za hemodializo

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33181500 Verbruiksartikelen voor nierbehandeling
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI SLOVENIJA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Koncentrati za hemodializo.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Kot v predmetni razpisni dokumentaciji.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Kot v predmetni razpisni dokumentaciji.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Kot v predmetni razpisni dokumentaciji.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Kot v predmetni razpisni dokumentaciji.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 06/07/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Sloveens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 06/07/2020
Plaatselijke tijd: 09:01
Plaats:

Elektronsko javno odpiranje ponudb.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.6.2020 09:00:00

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Postadres: Slovenska cesta 54
Plaats: Ljubljana
Postcode: 1000
Land: Slovenië
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Splošna bolnišnica Novo mesto
Postadres: Šmihelska cesta 1
Plaats: Novo mesto
Postcode: 8000
Land: Slovenië
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020