Werken - 256010-2023

28/04/2023    S84

België-Brussel: Bouwwerkzaamheden

2023/S 084-256010

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: citydev.brussels (GOMB)
Nationaal identificatienummer: 0215.984.554_29111
Postadres: Gabrielle Petitstraat 6
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1080
Land: België
E-mail: fscottini@citydev.brussels
Telefoon: +32 24225216
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.citydev.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=466239
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=466239
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Economische activiteiten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Opdracht voor werken — Ontwerp en uitvoering van de werken (design-and-build) voor de ontwikkeling van een activiteitenpark met verdiepingen en met sterke ambities rond kringloopeconomie en duurzame ontwikkeling

Referentienummer: citydev-2022-LA-TV-GII-320447715-F01_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Dit is een overheidsopdracht voor werken die een volledige ontwerp- en uitvoeringsopdracht omvat (design-and-buildopdracht) voor de ontwikkeling van een activiteitenpark met verdiepingen en met sterke ambities rond kringloopeconomie en duurzame ontwikkeling.

De grond waarop Greenbizz II komt, ligt op Dieudonné Lefèvrestraat 17 in 1020 Brussel. In een recent kadasteruittreksel waren de percelen gekadastreerd onder nummer 21815D0297/00F004 en een deel van nummer 21815D0297/00G004. De site bevindt zich op het gewestelijk bestemmingsplan (GBP) in sterk gemengd gebied (SGG). Dit moet er worden ontwikkeld in het kader van het project: 3.450 m² functionele ruimte voor economische activiteiten op verdiepingen, een horecaruimte van 200 m², ruimte voor een stadslandbouwactiviteit en alle noodzakelijke bijhorende lokalen opdat het gebouw goed zou kunnen werken.

De hoofdfunctie van het gebouw die bij de constructie ervan wordt beoogd, is ruimten verschaffen voor uiteenlopende productieactiviteiten (ambachtelijke, industriële, hoogtechnologische productie, productie van immateriële goederen). Het gebouw moet functioneel zijn en alle gemeenschappelijke ruimten omvatten die beschikbaar worden gesteld voor activiteiten die bij die hoofdfunctie horen. Het gebouw moet worden ontworpen als een uitbreiding van het bestaande gebouw. De bedoeling is dat de twee gebouwen als één geheel gaan werken en worden beheerd.

Greenbizz II is een bijzonder uitdagend project. Hoofddoel is voort te bouwen op de projecten die eerder op de site werden ontwikkeld. Greenbizz II gaat deel uitmaken van Tivoli GreenCity, een wijk die volop de kaart van de duurzaamheid trekt. Daarom heeft citydev.brussels besloten er een pilootproject van te maken voor de nieuwe ambities van de beheersovereenkomst voor 2021-2025. Het project moet zich dus onderscheiden door zijn streven naar duurzaamheid en koolstofneutraliteit.

En omdat Greenbizz II voorbeeldige ambities bepaalde voor de inzet van hergebruikmaterialen in het project, werd het al uitgeroepen tot laureaat van het FCRBE-project. Bovendien werden de technischeduurzaamheidsambities bestudeerd in samenwerking met Leefmilieu Brussel. Doel: er technische en ruimtelijke omkeerbaarheid in opnemen, en het volledige project modelleren in TOTEM.

Tot slot moet de documentatie die bij het gebouw hoort, zoveel mogelijk digitaal zijn: er moet een digitaal model (BIM) worden gemaakt van het project. Dat dient, via een verbonden platform, als databank voor het gebouwbeheer. Doel van dit project is de richtlijnen uitzetten om nieuwe basistools te ontwikkelen voor de voorschriften van morgen. Greenbizz II moet dus niet enkel een innovatief, maar ook een collaboratief project worden. Het denkproces en de resultaten moeten zo voorbeeldig mogelijk zijn.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 11 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE1 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Voornaamste plaats van uitvoering:

Dieudonné Lefèvrestraat in 1020 Brussel

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dit is een opdracht voor werken waarmee de opdrachtnemer de opdracht krijgt om het volledige programma dat wordt beschreven in bijlage “Programma en doelstellingen”, te ontwerpen en te realiseren.

De kandidaat moet een multidisciplinair team samenstellen volgens de voorwaarden in de selectieleidraad die bij deze vooraankondiging is gevoegd.

II.2.14)Nadere inlichtingen

citydev.brussels benadrukt dat dit een vooraankondiging is, en geen aankondiging van opdracht. De bijlagen bij deze vooraankondiging zijn voorlopige documenten en kunnen nog worden aangepast.

Voor de aanvragen tot deelneming en de uitwerking van de offertes hoeft er enkel rekening te worden gehouden met de documenten die later bij de aankondiging van opdracht worden gevoegd.

II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
29/05/2023

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Zie bijlagen “Selectieleidraad”, “Programma en doelstellingen”, “Beschrijving van de ateliers” en “Tabel hergebruik”.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/04/2023