Leveringen - 256012-2020

Submission deadline has been amended by:  316363-2020
03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Biała Podlaska: Endoscopen

2020/S 106-256012

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej
Postadres: ul. Terebelska 57–65
Plaats: Biała Podlaska
NUTS-code: PL811 Bialski
Postcode: 21-500
Land: Polen
Contactpersoon: Hubert Gurycz
E-mail: zam.publ@szpitalbp.pl
Telefoon: +48 834147297
Fax: +48 834147297

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.szpitalbp.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.szpitalbp.eb2b.com.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: www.szpitalbp.eb2b.com.pl
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa aparatu RTG z wyposażeniem oraz wykonaniem budowlanych robót adaptacyjnych, kolumn zasilających, lamp zabiegowych oraz zestawu endoskopowego w podziale na 4 części

Referentienummer: ZP.3520/31/20
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33168100 Endoscopen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Dostawa aparatu RTG z wyposażeniem oraz wykonaniem budowlanych robót adaptacyjnych, kolumn zasilających, lamp zabiegowych oraz zestawu endoskopowego w podziale na 4 części

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Aparat RTG z wyposażeniem oraz wykonaniem budowlanych robót adaptacyjnych

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33111000 Röntgenapparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL811 Bialski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej

Ul. Terebelska 57-65

21-500 Biała Podlaska

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Aparat RTG z wyposażeniem oraz wykonaniem budowlanych robót adaptacyjnych zgodnie z załącznikiem nr 4.1 do siwz.

1. Kryteria oceny ofert:

— cena - 60 %

— parametry techniczne - jakość - 25 %

— okres gwarancji na aparat RTG z wyposażeniem - 10 %

— termin realizacji przedmiotu zamówienia - 5 %

2. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie umowy nastąpi w terminie do 30 dni od daty podpisania protokołu potwierdzającego odbiór przedmiotu umowy, zgodnie z § 3 ust. 1 wzoru umowy i złożenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu.

3. Na oferowany przedmiot zamówienia udzieli min. 24-miesięcznego okresu gwarancji.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 56
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Znaczenie kodu CPV 33111000-1 - aparatura rentgenowska

2. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie zaoferowanym przez wykonawcę w formularzu ofertowym jednak nie dłuższym niż 56 dni kalendarzowych (z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień umowy).

3. Składając ofertę każdy wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości - 20 000,00 PLN

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kolumny zasilające

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33172100 Instrumentarium voor anesthesie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL811 Bialski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej

Ul. Terebelska 57-65

21-500 Biała Podlaska

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Kolumny zasilające - 5 szt.- zgodnie z załącznikiem nr 4.2 do siwz.

1. Kryteria oceny ofert:

— cena - 60 %

— parametry techniczne - jakość - 25 %

— okres gwarancji - 10 %

— termin dostawy - 5 %

2. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie umowy nastąpi w terminie do 30 dni od daty podpisania protokołu potwierdzającego odbiór przedmiotu umowy, zgodnie z § 3 ust. 1 wzoru umowy i złożenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu.

3. Na oferowany przedmiot zamówienia udzieli min. 24-miesięcznego okresu gwarancji.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 56
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Znaczenie kodu CPV - 33172100-7 - urządzenia do anestezji

2.Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie zaoferowanym przez wykonawcę w formularzu ofertowym jednak nie dłuższym niż 56 dni kalendarzowych (z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień umowy).

3.. Składając ofertę każdy wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości – 3 000,00 PLN

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lampy zabiegowe

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31524110 Lampen voor operatiekamers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL811 Bialski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej

Ul. Terebelska 57-65

21-500 Biała Podlaska

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lampy zabiegowe - 5 szt. - zgodnie z załącznikiem nr 4.3 do siwz.

1. Kryteria oceny ofert:

— cena - 60 %

— parametry techniczne - jakość - 25 %

— okres gwarancji - 10 %

— termin dostawy - 5 %

2. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie umowy nastąpi w terminie do 30 dni od daty podpisania protokołu potwierdzającego odbiór przedmiotu umowy, zgodnie z § 3 ust. 1 wzoru umowy i złożenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu.

3. Na oferowany przedmiot zamówienia udzieli min. 24-miesięcznego okresu gwarancji.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 56
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Znaczenie kodu CPV - 31524110-9 - Lampy używane na salach operacyjnych

2.Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie zaoferowanym przez wykonawcę w formularzu ofertowym jednak nie dłuższym niż 56 dni kalendarzowych (z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień umowy).

3.. Składając ofertę każdy wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości – 2 000,00 PLN

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zestaw endoskopowy

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31524110 Lampen voor operatiekamers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL811 Bialski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej

Ul. Terebelska 57-65

21-500 Biała Podlaska

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zestaw endoskopowy - 1 kpl. - zgodnie z załącznikiem nr 4.4 do siwz.

1. Kryteria oceny ofert:

— cena - 60 %

— parametry techniczne - jakość - 25 %

— okres gwarancji - 10 %

— termin dostawy - 5 %

2. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie umowy nastąpi w terminie do 30 dni od daty podpisania protokołu potwierdzającego odbiór przedmiotu umowy, zgodnie z § 3 ust. 1 wzoru umowy i złożenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu.

3. Na oferowany przedmiot zamówienia udzieli min. 24-miesięcznego okresu gwarancji.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 56
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Znaczenie kodu CPV - 33168100-6 - endoskopy

2.Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie zaoferowanym przez wykonawcę w formularzu ofertowym jednak nie dłuższym niż 56 dni kalendarzowych (z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień umowy).

3.. Składając ofertę każdy wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości – 70 000,00 PLN

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zamawiający nie stawia warunków w ww. zakresie.

1. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę:

1.1 który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale VII ust.1.2 siwz;

1.2 który nie wykazał, że nie zachodzą wobec niego przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt. 13-23 ustawy Prawo zamówień publicznych;

1.3 wobec, którego zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2.Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 pkt. 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy.

Uwaga:

Powyższych postanowień nie stosuje się do wykonawcy będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp.

4. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający zapewni temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.

5. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

I DOKUMENTY SKŁADANE PRZEZ WYKONAWCĘ NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO: 1.Oświadczenia i

Dokumenty dotyczące potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o których mowa w rozdz.

VIII B ust.1 siwz.(dotyczy części 1 i 4):

1.1 Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli

Okres prowadzenia działalal. jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat

Wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załącz. dowodów określających, czy

Te dostawy zostały wykonane należycie, zgodnie z zał. nr 7 do siwz. Dowodami, o których mowa powyżej, są

Referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonaw. nie jest w stanie uzyskać tych dokum.

— oświad. wykonawcy;UWAGA! Podmioty występujące wspólnie składają dokum. wskazane w rozdz. VIII B

Ust. 1.1 siwz wspólnie lub dla każdego z podmiotów z osobna, jeżeli wykonaw. wykaże, że podmioty występ.

Wspólnie, łącznie spełniają wymag. siwz.

1.2. Zamawiający żąda od wykon., który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w

Art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczeń i dokumentów wymienionych

W rozdz. VIIIB ust. 2 siwz, dotyczących wykazania braku podstaw do wykluczenia tych podmiotów.

4 / 9

2. Oświadczenia i dokumenty dot. wykazania braku podstaw do wykluczenia wykon. z udziału w postępow.

Zawarte w rozdz. VIII B ust.2 SIWZ:

2.1. Informacja z KRK w zakr. określ w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6

Mies. przed upływem terminu skład. ofert.

2.2..Zaświadczenie właściwego naczelnika US potwierdzającego, że wykon. nie zalega z opłacaniem

Podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 mies. przed upływem terminu skład. ofert, lub innego dokumentu

Potwierdzającego, że wykon. zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych

Należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem

Zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

Właściwego organu.

2.3. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS-u lub KRUS-u albo innego dokumentu

Potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem skł. na ubezp. społecz. lub zdrow., wystawionego

Nie wcześniej niż 3 mies. przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że

Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi

Odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie

Na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

2.4. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospod., jeżeli odrębne

Przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na

Podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

2.5. Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej

Decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezp. społ. lub zdrow. albo

— w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych

Należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie

Spłat tych należności, sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 5 do siwz

2.6. Oświadczenie wykonaw. o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu

Ubiegania się o zam. publiczne oraz ośw. o nie zaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których

Mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, sporządzone zgodnie z załącz. nr 5

Do siwz

Eventuele minimumeisen:

c.d

2.7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP zamiast dokumentów:

2.7.1. o których mowa w rozdz. VIII B ust. 2.1 siwz– składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w

Przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub

Administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania

Ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21

Ustawy Pzp - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2.7.2. o których mowa w rozdz. VIII B ust. 2.2 – 2.4 siwz – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,

W którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

2.7.2.1. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezp. społecz. lub zdrow. albo że zawarł

Porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub

Grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty

Zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej

Niż 3 mies. przed upływem tego terminu,

2.7.2.2. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

Upływem terminu składania ofert.

5 / 9

2.8. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania

Ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdz. VIII B ust. 2.7.1 –

2.7.2 siwz, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem

Osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć,

Złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu

Zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub

Miejsce zamieszkania tej osoby. Do terminów wystawienia, o których mowa w niniejszym ustępie stosuje się

Odpowiednio terminy, o których mowa w rozdz. VIII B ust. 2.7 siwz.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się

Do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub

Miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących

Tego dokumentu.

2.9. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej

Miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w rozdz.

VIII B ust. 2.1 siwz, składa dokument, o którym mowa w rozdz. VIII B ust. 2.7.1 siwz, w zakresie określonym w

Art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp.

Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich

Dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem

Lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego

Właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Do terminów wystawienia, o których mowa w

Niniejszym ustępie stosuje się odpowiednio terminy, o których mowa w rozdz. VIII B ust. 2.7.1 siwz.UWAGA:

Podmioty występujące wspólnie składają dla każdego podmiotu z osobna dokumenty wskazane w rozdz.

VIII B ust. 2 siwz. Wspólnicy spółki cywilnej na wykazanie braku podstaw do wykluczenia ich z udziału w

Postępowaniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Prawo zamówień publicznych,

Składają zaświadczenie wystawione przez odpowiednio urzędy skarbowe, ZUS lub KRUS, dotyczące zarówno

Wspólników jak i spółki, w odniesieniu do zobowiązań ich dotyczących (KIO/KD 10/14 z dn. 26 lutego 2014r oraz

KIO/UZP 708/10 z dn. 07 maja 2010r.).

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

I. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że należycie wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:

Dotyczy części 1: minimum jedną dostawę aparatu RTG o wartości brutto min. 500 000,00 zł (słownie zł: pięćset tysięcy).

Zamawiający dopuszcza, aby wartość ww. dostawy zawierała wyposażenie ściśle związane z funkcjonowaniem aparatu RTG.

Dotyczy części 4: minimum jedną dostawę sprzętu endoskopowego o wartości brutto min. 1 000 000,00 zł (słownie zł: jeden milion) obejmującej minimum 1 tor wizyjny, 1 kolonoskop, 1 gastroskop.

2.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdz. VII ust. 1.2.3 siwz, w stosowanych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicz. lub zawod. innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

2.1. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa powyżej wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:

2.1.1 Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zmówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;

2.1.2 Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonaw. przez inne podmioty zdolności tech. lub zawod., pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt. 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp;

2.1.3 Jeżeli zdolności tech. lub zawod. podmiotu o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

2.1.3.1 zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotem lub

2.1.3.2 zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp.

2.2. Ze zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:

2.2.1 zakres dostępnym wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2.2.2 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;

2.2.3 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

II. INNE DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ: 1) Wypełniony formularz ofertowy zgodnie z załącznikiem nr 2 do siwz.

2) Dotyczy części 1: Wypełniony wykaz cen zgodnie z załącznikiem nr 2A do siwz.

3) Wypełnione załączniki nr 4.1 – 4.4 do siwz.

4) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy, jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik (w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

5) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (zgodnie z Rozdz. IV ust. 19 SIWZ).

6) W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna – dokument wadium (gwarancji lub poręczenia) – o ile dotyczy.

UWAGA:

Podmioty występujące wspólnie składają dokumenty wskazane w rozdz. VIII C ust. 1-3 i 5 siwz wspólnie.

Wykonawcy są zobowiązani ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy.

Eventuele minimumeisen:

III. OŚW. WSTĘPNE WYKONAWCY ORAZ ZOB. SKŁ. WRAZ Z OFERTĄ - Inf. zawarte w ośw. JEDZ stanowić będą wstępne potwierdzenie, że wykon. nie podlega wyklucz. oraz spełnia warun. udziału w postępow.: 1. Aktualne na dzień skład. ofert ośw. skład. na form. jedn. europ. dok. zam. (JEDZ), zgod. z zał. nr 3 do siwz.

UWAGA: Zamawiający inform., że podczas wypeŁ.części IV formul. JEDZ pod nazwą „Kryteria kwalifikacji” Wykon. może ogranicz. się do wypeł. sekcji α, tj. do złoż. ogólnego ośw. dot. wszystkich kryteriów kwalif.. W takim wypadku Wykon. nie musi wypeł. żadnej z pozost. sekcji części IV form. dot. kryteriów kwalif., zaś właściwej (dowodowej) weryf. spełnienia konkretnych, określ. przez Zamaw., warunków udziału w postęp. (kryteriów selekcji), Zamawiający dokona w oparciu o stosowne dokum. okreś. w Rozdz. VIII cz. B ust. 1 SIWZ.

2. W przypadku wspól. ubiegania się o zamów. przez wykon., jednolity eur. dokum. zam. (JEDZ) skł. każdy z wykon. wsp. ubiegających się o zamów.. Dokumenty te potwierdzają spełn. warun. udziału w postęp. oraz brak podstaw wykl. w zakresie, w którym każdy z wykonaw. wykazuje speł. warun. udziału w postępow. oraz brak podstaw wyklucz., zgod. z zał. nr 3 do siwz. 3. Wykonaw., który powołuje się na zasoby innych podmi., w celu wykaz. braku istnienia wobec nich podstaw wyklucz. oraz spełniania, w zakr., w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępow. składa także jed. europ. dokum. zamówienia

(JEDZ) dotycz. tych podmiotów, zgod. z zał. nr 3 do siwz. 4. Wykonaw, który w stosowanych sytuacjach oraz w odnies. do konkretnego zamów., lub jego części, polega na zdolnoś. tech. lub zawod., innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łącz. go z nim stosunków prawnych zobow. jest udowodnić zamaw, że realiz. zam., będzie dys. niezbędnymi zasob. tych podmiotów, w szczeg. przedstawiając zobowiązanie tych podm. do oddania mu do dyspoz. niezbędnych zasobów na potrzeby real. zam.

5. Zamawiający w celu oceny, czy wykon. polegając na zdolnoś. tech. lub zawod. innych podmiotów na zasadach określ. w art. 22a ustawy Pzp, będzie dyspon. niezbędnymi zasob. w stopniu umożliw. należyte wykonanie zam. publicz. oraz oceny, czy stosunek łączący wykon. z tymi podm. gwaran. rzeczyw. dostęp do ich zasob. zam. żąda dokum., które określają w szczeg:

5.1 zakres dostępnych wykonaw. zasob. innego podmiotu;

5.2 sposób wykorz. zasob. innego podmiotu, przez wykonaw. przy wykon. zam. pub.

5.3 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykon. zam. pub.

IV. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY SKŁADANE W TERMINIE 3 DNI OD DNIA ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ INFORMACJI, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:

Oświad. wykonaw. o przynależ. albo braku przynależn. do tej samej grupy kapit., wykonaw składa w termi.3 dni od dnia zamieszcze na str. intern. infor, o kt. mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, zgod. z zał. nr 6 do siwz.

W przypadku przynależ. do tej samej grupy kapit. wykon. może złożyć wraz z oświad. dokum. bądź infor. potwierdzające, że powiązania z innym wykonaw. nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postęp..

W przypadku, gdy wykonaw. nie należy do żadnej grupy kapit. w rozumieniu ust. z dnia 16 lutego 2007 r. o och. konkurencji i konsum. (Dz. U. z 2019r, poz. 369), zamaw. dopuszcza złoż. w/w ośw. wraz z ofertą.

W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, gdy od daty podpisania oświad. do dnia zamiesz. przez zamaw. na str. inter. infor., o kt. mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp nastąpi jakakolwiek zm. syt. wykonawcy, tj. włącz. do gr. kapit., wykonaw. jest zobow. do niezwłocz. aktual. złożonego w ofer. ośw. w term 3 dni od dnia zamiesz.na str. inter. inf. o kt. mowa w art.86 ust.5 ustawy Pzp. UWAGA Podm. wyst. wspólnie skł. dla każdego podm. z osobna ośw. dok. wsk. w roz. VID siwz.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Warunki realizacji umowy zostały określone we wzorach umów (załącznik nr 1 i 1a do siwz)

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 06/07/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 06/07/2020
Plaatselijke tijd: 12:30
Plaats:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, 21-500 Biała Podlaska, ul. Terebelska 57-65, budynek

Centrum Dydaktyczno – Administracyjnego, I piętro, pok. 105

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: www.szpitalbp.eb2b.com.pl (dalej jako Platforma Zakupowa, „Platforma” lub System) i pod nazwą postępowania: ZP.3520/31/20. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz osobach uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami zostały szczegółowo opisane w rozdziale III siwz.

2. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta musi zostać sporządzona czytelnie w języku polskim, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, pod rygorem nieważności. Opis sposobu przygotowywania i złożenia oferty został szczegółowo opisany w rozdz. IV siwz.

3. Wykonawca związany będzie ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Wykonawcy a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli szkodę lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się:

3.1. w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie;

3.2. w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób niż w ust. 3.1;

3.3. odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej;

3.4. odwołanie wobec innych czynności niż ww. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

3.5. jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej – odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

3.6. jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu są uregulowane w art. 198 a) – 198 g) ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Plaats: Warszawa
Land: Polen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020