Leveringen - 256013-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Computeruitrusting en -benodigdheden

2020/S 106-256013

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Narodowy Bank Polski
Postadres: Świętokrzyska 11/21
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL POLSKA
Postcode: 00-919
Land: Polen
Contactpersoon: Szymon Bulwan
E-mail: DKRZ-WPI1@nbp.pl
Telefoon: +48 221852359
Fax: +48 221851211

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.nbp.pl

Adres van het kopersprofiel: https://www.nbp.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://e-zamowienia.nbp.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://oneplace.marketplanet.pl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: polityka pieniężna

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zakup uzupełniający i wymiana sprzętu x86 z trzyletnim wsparciem technicznym

Referentienummer: SEZ/DKRZ-WPI1-SB-241-0190/DIT/20
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30200000 Computeruitrusting en -benodigdheden
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

1.1. zakup i dostawa sprzętu wraz z oprogramowaniem;

1.2. wykonanie usług instalacyjno-wdrożeniowych;

1.3. wykonanie dokumentacji powdrożeniowej wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do dokumentacji powdrożeniowej oraz praw zależnych;

1.4. przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych;

1.5. świadczenie serwisu;

1.6. świadczenie usług serwisowych zamawianych;

1.7. udzielenie przez Wykonawcę dla Zamawiającego gwarancji na dostarczony sprzęt i oprogramowanie.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki i zasady realizacji zamówienia określone są we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ”).

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 718 016.25 PLN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72611000 Technische computerondersteuningsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zgodnie z Wykazem Lokalizacji Zamawiającego, stanowiącym Załącznik nr 3 do Wzoru Umowy (Załącznik nr 8 do SIWZ).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

1.1. zakup i dostawa sprzętu wraz z oprogramowaniem;

1.2. wykonanie usług instalacyjno-wdrożeniowych;

1.3. wykonanie dokumentacji powdrożeniowej wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do dokumentacji powdrożeniowej oraz praw zależnych;

1.4. przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych;

1.5. świadczenie serwisu;

1.6. świadczenie usług serwisowych zamawianych;

1.7. udzielenie przez wykonawcę dla zamawiającego gwarancji na dostarczony sprzęt i oprogramowanie.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki i zasady realizacji zamówienia określone są we Wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 718 016.25 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 39
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zamawiający nie ustala warunków w tym zakresie.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający nie ustala warunków w tym zakresie.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający żąda złożenia:

1. wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy i usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy i usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

2. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Eventuele minimumeisen:

1. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej dwa zamówienia (umowy), których przedmiot obejmował dostawę sprzętu x86 zaoferowanego producenta oraz wykonanie lub wykonywanie w okresie co najmniej 12 miesięcy - usługi wsparcia technicznego dla sprzętu x86 zaoferowanego producenta, a wartość każdego zamówienia (umowy) w wyżej wymienionym zakresie, z uwzględnieniem usług wsparcia technicznego dla sprzętu x86 zaoferowanego producenta przez okres 12 miesięcy, wynosiła co najmniej 200 000,00 PLN brutto**.

* W przypadku gdy wartość zamówienia (umowy) wyrażona jest w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanego zamówienia w innej walucie na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego, obowiązującego na dzień publikacji ogłoszenia o przedmiotowym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje co najmniej 2 osobami, które będą skierowane do realizacji zamówienia, z których każda posługuje się w mowie i w piśmie językiem polskim oraz posiada:

2.1. doświadczenie rozumiane jako uczestniczenie w co najmniej jednym przedsięwzięciu obejmującym:

2.1.1. wykonanie usługi instalacji i wdrożenia dla sprzętu x86 zaoferowanego producenta;

Oraz

2.1.2. posiadanie co najmniej rocznego doświadczenia w zakresie świadczenia usługi wsparcia technicznego dla sprzętu x86 zaoferowanego producenta.

2.2. kwalifikacje zawodowe w zakresie instalacji i wdrożenia sprzętu x86 zaoferowanego producenta przez Wykonawcę, potwierdzone certyfikatem lub zaświadczeniem o odbyciu szkolenia lub innym równoważnym** dokumentem/dokumentami wystawionymi przez producenta zaoferowanego sprzętu x86 lub centrum szkoleniowe autoryzowane przez producenta zaoferowanego sprzętu x86.

** pod pojęciem dokumentu równoważnego Zamawiający rozumie inny dokument/certyfikat o charakterze profesjonalnym, wydany przez producenta zaoferowanego sprzętu x86 lub inny podmiot akredytowany przez producenta zaoferowanego sprzętu x86, potwierdzający kwalifikacje w zakresie instalacji i wdrożenia oferowanego przez Wykonawcę w Ofercie sprzętu x86.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki i zasady realizacji zamówienia określone są we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 010-018832
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 07/07/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 07/07/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
Plaats:

Sesja otwarcia ofert odbędzie się w sieci Internet.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Procedura otwarcia ofert została szczegółowo określona w pkt 4 rozdz. 15 SIWZ.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni.

2. Zamawiający ustala wadium w wysokości: 40 000,00 PLN (słownie złotych: czterdzieści tysięcy 00/100). Szczegółowe informacje ws. wadium zawarte są w SIWZ.

3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy z 29.1.2004 – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej "Ustawą".

4. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy,

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego.

5. Dla potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający zażąda: wykazu, o którym mowa w par. 2 ust. 4 pkt 2 i pkt 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016, poz. 1126 z późn. zm.) zwanego dalej "rozporządzeniem ws. dokumentów";

6. Dla potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Zamawiający zażąda:

6.1 oświadczeń i dokumentów, o których mowa w par. 5 pkt 1, 4, 5 i 6 rozporządzenia ws. dokumentów,

6.2 oświadczenia, o którym mowa w par. 5 pkt 10 rozporządzenia ws. dokumentów,

6.3 dokumentów i oświadczeń, o których mowa w par. 7 i 8 w rozporządzenia ws. dokumentów.

7. W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej i jest realizowana za pomocą Platformy Zakupowej NBP pod adresem https://oneplace.marketplanet.pl

8. Zamawiający w Załączniku nr 1 do SIWZ określił instrukcję obsługi (korzystania) Platformy Zakupowej NBP na portalu OnePlace w zakresie niezbędnym do używania środków komunikacji elektronicznej pomiędzy Zamawiającym oraz Wykonawcami.

9. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury postępowania, o której mowa w art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych.

10. Do oferty należy dołączyć aktualny jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ). Informacje dotyczące sporządzenia JEDZ zawiera SIWZ.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587803

Internetadres: www.uzp.gov/kio

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi przysługują środki ochrony prawnej opisane w dziale VI ustawy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec Ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020