Leveringen - 256014-2020

03/06/2020    S106

Tsjechië-Hradec Králové: Röntgencontrastmiddelen

2020/S 106-256014

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Fakultní nemocnice Hradec Králové
Nationaal identificatienummer: 00179906
Postadres: Sokolská 581
Plaats: Hradec Králové - Nový Hradec Králové
NUTS-code: CZ052 Královéhradecký kraj
Postcode: 500 05
Land: Tsjechië
Contactpersoon: Libor Klíma
E-mail: libor.klima@fnhk.cz
Telefoon: +420 495834015
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.fnhk.cz
Adres van het kopersprofiel: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilFNHK
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilFNHK
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilFNHK
I.4)Soort aanbestedende dienst
Nationaal of federaal agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Léčivé přípravky s obsahem kontrastních látek pro rentgenová vyšetření 2020

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33696800 Röntgencontrastmiddelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem kontrastních látek pro RTG vyšetření po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 81 913 870.00 CZK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Část 1

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696800 Röntgencontrastmiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ052 Královéhradecký kraj
Voornaamste plaats van uitvoering:

Fakultní nemocnice Hradec Králové, Nemocniční lékárna, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové - Nový Hradec Králové, ČESKÁ REPUBLIKA .

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Název účinné látky: Gadoteridol, ATC: V08CA04, Předpokl. spotřeba (ml)/4 roky: 36 000.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 307 636.00 CZK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Část 2

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696800 Röntgencontrastmiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ052 Královéhradecký kraj
Voornaamste plaats van uitvoering:

Fakultní nemocnice Hradec Králové, Nemocniční lékárna, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové - Nový Hradec Králové, ČESKÁ REPUBLIKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Název účinné látky: Gadobutrol, ATC: V08CA09, Předpokl. spotřeba (ml)/4 roky: 97 550; Název účinné látky: Kyselina gadoxetová, ATC: V08CA10 6, Předpokl. spotřeba (ml)/4 roky: 400; Název účinné látky: Jopromid 370, ATC: V08AB05, Předpokl. spotřeba (ml)/4 roky: 1 354 000.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 23 672 462.00 CZK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Část 3

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696800 Röntgencontrastmiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ052 Královéhradecký kraj
Voornaamste plaats van uitvoering:

Fakultní nemocnice Hradec Králové, Nemocniční lékárna, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové - Nový Hradec Králové, ČESKÁ REPUBLIKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Název účinné látky: Jomeprol 300, ATC: V08AB10, Předpokl. spotřeba (ml)/4 roky: 16 640; Název účinné látky: Jomeprol 400, ATC: V08AB10, Předpokl. spotřeba (ml)/4 roky: 3 795 200.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 31 486 191.00 CZK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Část 4

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696800 Röntgencontrastmiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ052 Královéhradecký kraj
Voornaamste plaats van uitvoering:

Fakultní nemocnice Hradec Králové, Nemocniční lékárna, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové - Nový Hradec Králové, ČESKÁ REPUBLIKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Název účinné látky: Oleum ethiodatum (iodum 480 MG/ML), ATC: V08AD01, Předpokl. spotřeba (ml)/4 roky: 4 440.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 093 460.00 CZK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Část 5

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696800 Röntgencontrastmiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ052 Královéhradecký kraj
Voornaamste plaats van uitvoering:

Fakultní nemocnice Hradec Králové, Nemocniční lékárna, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové - Nový Hradec Králové, ČESKÁ REPUBLIKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Název účinné látky: Síran barnatý 1G/ML, ATC: V08BA01, Předpokl. spotřeba (ml)/4 roky: 336 000; Název účinné látky: Síran barnatý 50 MG/ML, ATC: V08BA01, Předpokl. spotřeba (ml)/4 roky: 576 000.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 265 567.00 CZK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Část 6

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696800 Röntgencontrastmiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ052 Královéhradecký kraj
Voornaamste plaats van uitvoering:

Fakultní nemocnice Hradec Králové, Nemocniční lékárna, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové - Nový Hradec Králové, ČESKÁ REPUBLIKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Název účinné látky: Johexol 300, ATC: V08AB02, Předpokl. spotřeba (ml)/4 roky: 45 760; Název účinné látky: Johexol 350, ATC: V08AB02, Předpokl. spotřeba (ml)/4 roky: 1 524 000; Název účinné látky: Jodixanol 320, ATC: V08AB09, Předpokl. spotřeba (ml)/4 roky: 592 000.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 14 192 494.00 CZK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Část 7

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696800 Röntgencontrastmiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ052 Královéhradecký kraj
Voornaamste plaats van uitvoering:

Fakultní nemocnice Hradec Králové, Nemocniční lékárna, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové - Nový Hradec Králové, ČESKÁ REPUBLIKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Název účinné látky: Joversol 350, ATC: V08AB07, Předpokl. spotřeba (ml)/4 roky: 642 000.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 5 033 280.00 CZK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Část 8

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696800 Röntgencontrastmiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ052 Královéhradecký kraj
Voornaamste plaats van uitvoering:

Fakultní nemocnice Hradec Králové, Nemocniční lékárna, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové - Nový Hradec Králové, ČESKÁ REPUBLIKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Název účinné látky: Fluorid sírový, ATC: V08DA05, Předpokl. spotřeba (ml)/4 roky: 3 880.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 184 014.00 CZK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Část 9

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696800 Röntgencontrastmiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ052 Královéhradecký kraj
Voornaamste plaats van uitvoering:

Fakultní nemocnice Hradec Králové, Nemocniční lékárna, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové - Nový Hradec Králové, ČESKÁ REPUBLIKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Název účinné látky: Jobitridol 300, ATC: V08AB11, Předpokl. spotřeba (ml)/4 roky: 19 800; Název účinné látky: Jobitridol 350, ATC: V08AB11, Předpokl. spotřeba (ml)/4 roky: 200 800.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 678 766.00 CZK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

1) Dodavatel prokáže splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 zákona ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

2) Dodavatel prokáže splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 2 písm. c) zákona předložením povolení k distribuci léčiv; v případě subjektu z jiného státu EU též potvrzením, že účastník splnil podmínku dle § 75 zákona č. 378/2007 Sb., v platném znění (je možno doložit kopií oznámení Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv).

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona - seznam významných dodávek.

Eventuele minimumeisen:

Účastník doloží seznam o poskytnutých dodávkách alespoň 1 objednateli, kterému poskytl za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení léčiva obsahující účinné látky, které jsou předmětem části veřejné zakázky, v rámci které účastník podává nabídku, v minimální hodnotě pro:

Část 1: 1 000 000 CZK bez DPH,

Část 2: 10 000 000 CZK bez DPH,

Část 3: 15 000 000 CZK bez DPH,

Část 4: 1 000 000 CZK bez DPH,

Část 5: 100 000 CZK bez DPH,

Část 6: 7 000 000 CZK bez DPH,

Část 7: 2 000 000 CZK bez DPH,

Část 8: 200 000 CZK bez DPH,

Část 9: 500 000 CZK bez DPH.

Předložený seznam musí zároveň obsahovat identifikační údaje objednatele a kontaktní údaje na oprávněné osoby objednatele za účelem případného ověření si předložených informací, a to alespoň v rozsahu telefonní číslo a e-mail. Rovnocenným dokladem k prokázání kritéria je zejména smlouva s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění dodavatele.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 083-195312
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 19/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Tsjechisch
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 19/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Otevírání nabídek se uskuteční v souladu s § 109 zákona. Jelikož mohou být podány pouze elektronické nabídky, nebude zadavatel provádět otevírání nabídek veřejně.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postadres: tř. Kpt. Jaroše 7
Plaats: Brno
Postcode: 604 55
Land: Tsjechië
E-mail: posta@uohs.cz
Telefoon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetadres: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postadres: tř. Kpt. Jaroše 7
Plaats: Brno
Postcode: 604 55
Land: Tsjechië
E-mail: posta@uohs.cz
Telefoon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetadres: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020