Leveringen - 256017-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Litouwen-Vilnius: Elektriciteit

2020/S 106-256017

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras
Nationaal identificatienummer: 302496128
Postadres: Savanorių pr. 231
Plaats: Vilnius
NUTS-code: LT LIETUVA
Postcode: LT-02300
Land: Litouwen
Contactpersoon: Tomas Tarabilda
E-mail: tomas.tarabilda@ftmc.lt
Telefoon: +370 52649361

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ftmc.lt

Adres van het kopersprofiel: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/15683

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=517225
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=517225&B=PPO
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Moksliniai tyrimai

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Elektros energijos pirkimas (FTMC pirkimo Nr. P944)

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000 Elektriciteit
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Perkama elektros energija. Objektai ir perkamas kiekis pateikti specialiosiose pirkimo sąlygose.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000 Elektriciteit
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT LIETUVA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Perkama elektros energija. Objektai ir perkamas elektros energijos kiekis pateikti specialiosiose pirkimo sąlygose.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Likus ne mažiau nei 2 mėn. iki 6 mėn. laikotarpio pabaigos bet kuri šalis turi teisę oficialiu raštu išreikšti valią nepratęsti sutarties. Nesant šalių prieštaravimų, elektros energijos pardavimo laikotarpis be papildomų rašytinių sutikimų prasitęsia vis naujiems 6 mėn. laikotarpiams, tačiau ne ilgiau nei bendram 36 mėn. elektros energijos pardavimo terminui.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD), pakeičiantį kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinantį, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų. Pašalinimo pagrindai nurodyti EBVPD formoje, pateiktoje kartu su pirkimo dokumentais.

Reikalavimas dėl teisės verstis veikla: tiekėjas turi turėti teisę parduoti elektros energiją. Detaliau – specialiosiose pirkimo sąlygose.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Sutarties įvykdymo užtikrinimas – 3 000 EUR bauda.

Dėl apmokėjimo: PVM sąskaita faktūra už faktiškai suvartotą elektros energijos kiekį per ataskaitinį laikotarpį (1 mėnesį) turi būti pateikiama perkančiajai organizacijai iki sekančio mėnesio 10 (dešimtos) dienos imtinai. Tiekėjui apmokama už faktiškai per ataskaitinį laikotarpį suvartotą elektros energiją pagal pateiktą PVM sąskaitą faktūrą iki poataskaitinio mėnesio paskutinės mėnesio dienos (jei poataskaitinio mėnesio paskutinė diena yra ne darbo diena, už suvartotą elektros energiją sumokama po jos einančią darbo dieną).

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 03/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels, Litouws
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 03/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:45

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vilniaus apygardos teismas
Plaats: Vilnius
Land: Litouwen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020