Leveringen - 256020-2020

03/06/2020    S106

Zweden-Karlstad: Parkeerregulatieapparatuur

2020/S 106-256020

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Region Värmland
Nationaal identificatienummer: 232100-0156
Postadres: Regionens Hus, Besöksadress: Rosenborgsgatan
Plaats: Karlstad
NUTS-code: SE SVERIGE
Postcode: 651 82
Land: Zweden
Contactpersoon: Jessica Clarenbach
E-mail: jessica.clarenbach@regionvarmland.se
Telefoon: +46 10-8314381

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.regionvarmland.se

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.e-avrop.com/liv/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=51379
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.e-avrop.com/liv/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=51379
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Region
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Parkeringssystem CSK

Referentienummer: RS/200693
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34926000 Parkeerregulatieapparatuur
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Regionen efterfrågar en (1) totalleverantör som tillhandahåller hela tjänsten.

• Enhetligt parkeringssystem för regionens parkeringar.

• Informationen från alla parkeringar ska kunna kopplas samman med ett enhetligt trafikledningssystem – Rosenborgsgatan och Älvgatan.

• Drift, service och support av erbjuden lösning.

• Olika lösningar av betalningsfunktionalitet kopplat till parkeringssystem.

• Drift, service och support till regionens personal och till besökande (parkörer).

• Bom-lösningar enligt beskrivningar.

• Kamera-lösningar enligt beskrivningar.

• Freeflow system.

• Demontering och omhändertagande, alternativt inbyte, av befintlig utrustning.

• Projektering, projektledning, leverans av aktuell utrustning inklusive installation intrimning och provning till fullt driftfärdigt skick.

• Teknisk dokumentation.

• Vid behov utbildning av regionens personal, ingår i avtalat pris.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 8 800 000.00 SEK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34926000 Parkeerregulatieapparatuur
34996300 Besturings-, beveiligings- of signalisatie-uitrusting voor parkeergelegenheid
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE SVERIGE
NUTS-code: SE311 Värmlands län
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Regionen efterfrågar en (1) totalleverantör som tillhandahåller hela tjänsten.

• Enhetligt parkeringssystem för regionens parkeringar.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 8 800 000.00 SEK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 15/10/2020
Einde: 14/10/2024
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

4 år + 24 månader + 24 månader + 24 månader

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Varje parkering kan ses som en option - då det är beroende av politiska beslut och budget

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 07/09/2020
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 06/03/2021
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 08/09/2020
Plaatselijke tijd: 00:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Förvaltningsrätten i Karlstad
Postadres: Box 568
Plaats: Karlstad
Postcode: 651 12
Land: Zweden
E-mail: forvaltningsrattenikarlstad@dom.se
Telefoon: +46 54-148500
Fax: +46 54-148530

Internetadres: http://www.forvaltningsrattenikarlstad.domstol.se

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/06/2020