Leveringen - 256022-2020

03/06/2020    S106

Spanje-Zaragoza: Reageerstrips

2020/S 106-256022

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Centro de Gestión Integrada y Proyectos Corporativos
Nationaal identificatienummer: Q5000442C
Postadres: Plaza de la Convivencia, 2
Plaats: Zaragoza
NUTS-code: ES243 Zaragoza
Postcode: 50017
Land: Spanje
Contactpersoon: Centro de Gestión Integrada y Proyectos Corporativos
E-mail: centraldecompras@aragon.es
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://contrataciondelestado.es
Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=tZ%2BwFtrQ3oAQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=8jO7ZKOfguABPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=tZ%2BwFtrQ3oAQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Sets, sensores y tiras reactivas asociados a bombas de insulina

Referentienummer: (A02006757)-PA/16/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33124131 Reageerstrips
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Sets, sensores y tiras reactivas asociados a bombas de insulina.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 5 806 762.22 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sistema integrado bomba insulina con parada predictiva

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33124131 Reageerstrips
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES24 Aragón
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sistema integrado bomba insulina con parada predictiva.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: (Lote 1, criterio 1) ver anexo XI del PCAP / Weging: 49
Prijs - Weging: 51
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 877 229.20 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sistema integrado Bomba insulina y sensor sin calibración

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33124131 Reageerstrips
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES24 Aragón
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sistema integrado bomba insulina y sensor sin calibración.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: (Lote 2, criterio 1) ver anexo XI del PCAP / Weging: 49
Prijs - Weging: 51
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 415 119.20 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Bomba de insulina con calculador de bolo

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33124131 Reageerstrips
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES24 Aragón
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Bomba de insulina con calculador de bolo.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: (Lote 3, criterio 1) ver anexo XI del PCAP / Weging: 49
Prijs - Weging: 51
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 855 000.22 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Set infusión para bomba de insulina con reservorio

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33124131 Reageerstrips
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES24 Aragón
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Set infusión para bomba de insulina con reservorio.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: (Lote 4, criterio 1) ver anexo XI del PCAP / Weging: 49
Prijs - Weging: 51
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 272 140.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Otros Capacidades: ver anexo V del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Cifra anual de negocio. Descripción: ver anexo V del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— trabajos realizados. Descripción: ver anexo V del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP),

— certificados de control de calidad expedidos por los institutos o servicios oficiales. Descripción: ver anexo V del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 18/06/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Spaans
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 30/09/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
Plaats:

Centro de Gestión Integrada de Proyectos Corporativos del Servicio Aragonés de Salud.

Datos de dirección:

— calle: Sala de reuniones, plaza de la Convivencia, 2, 5.a planta,

— código postal: 50017,

— población: Zaragoza,

— país: ESPAÑA.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón
Postadres: Plaza de los Sitios, 7
Plaats: Zaragoza
Postcode: 50001
Land: Spanje
Internetadres: https://www.aragon.es/-/tacpa
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/06/2020