Dienstleistungen - 256033-2022

13/05/2022    S93

Polen-Wałbrzych: Bauaufsicht

2022/S 093-256033

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Wałbrzych – Miasto na Prawach Powiatu
Postanschrift: Pl. Magistracki 1
Ort: Wałbrzych
NUTS-Code: PL517 Wałbrzyski
Postleitzahl: 58-300
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Anna Młodecka
E-Mail: bzp@um.walbrzych.pl
Telefon: +48 746444975
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.um.walbrzych.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://www.um.walbrzych.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pełnienie czynności zastępstwa inwestycyjnego dla Zadania pn.: „Rewitalizacja Skweru im. Sybiraków przy ulicy Głównej i Wrocławskiej w Wałbrzychu wraz z terenem zielonym zlokalizowanym przy ulicy Głów

Referenznummer der Bekanntmachung: BZP.271.21.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71520000 Bauaufsicht
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem umowy jest świadczenie usług obejmujących pełnienie czynności zastępstwa inwestycyjnego dla Zadania pn.: „Rewitalizacja Skweru im. Sybiraków przy ulicy Głównej i Wrocławskiej w Wałbrzychu

wraz z terenem zielonym przy ulicy Głównej”, zgodnie z zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych, Dokumentacją projektową, STWiORB, Specyfikacją Warunków Zamówienia, oraz umowami zawartymi przez Zamawiającego z Wykonawcami i Instytucjami współfinansującymi Zadanie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj. kompleksowa obsługa prawna, finansowa i techniczna Zadania, rozliczenie środków przyznanych przez Zamawiającego na jego realizację, oraz współpraca przy realizacji umów o dofinansowanie Zadania.

Zadanie, o którym mowa jest dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, na podstawie wstępnej promesy NR 01/2021/2897/Polski Ład oraz współfinansowane z kredytu udzielonego Zamawiającemu przez Europejski Bank Inwestycyjny.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 268 872.26 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL517 Wałbrzyski
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Do obowiązków Inwestora zastępczego będzie należało:

1) Administrowanie umowami zawartymi przez Zamawiającego z Wykonawcami Robót na Zadaniu.

2) Wypełnianie w zastępstwie Zamawiającego wszystkich obowiązków wynikających z realizacji Zadania, określonych w przepisach prawa polskiego, a w szczególności Prawa budowlanego z aktami wykonawczymi.

3) Reprezentowanie Zamawiającego w okresie realizacji Umowy wobec władz, urzędów, sądów, partnerów Zadania i innych instytucji, w tym dokonanie przewidzianych Prawem budowlanym czynności związanych z uzyskaniem wymaganych pozwoleń, decyzji, zgłoszeń, opinii i zatwierdzeń.

4) Pełnienie pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 25 Prawa budowlanego:

a) reprezentowanie Zamawiającego na terenie budowy przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

b) sprawdzanie jakości wykonywanych Robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

c) sprawdzanie i odbiór Robót ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach końcowego odbioru Robót i wykonanie wszystkich czynności związanych z przekazywaniem ich do użytkowania,

d) potwierdzanie faktycznie wykonanych Robót oraz usunięcia wad, a także, kontrolowanie rozliczeń finansowych Robót,

e) wydawanie kierownikowi budowy i/lub kierownikom robót poleceń, potwierdzanych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia Robót lub elementów zakrytych oraz przedstawianie ekspertyz dotyczących prowadzonych Robót i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,

f) żądanie od kierownika budowy i/lub kierowników robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych Robót, a także żądanie wstrzymania dalszych Robót w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

5) Współpraca z Projektantami w ramach pełnionego przez nich nadzoru autorskiego.

6) Prowadzenie ewidencji nakładów oraz rozliczenie Zadania.

7) Pełnienie obowiązków Inwestora Zastępczego w okresie poprzedzającym realizację budowy, wyszczególnionych w § 4 projektu umowy.

8) Pełnienie obowiązków Inwestora Zastępczego w okresie realizacji budowy, wyszczególnionych w § 5 projektu umowy.

9) Pełnienie obowiązków Inwestora Zastępczego związanych z odbiorem Robót i przekazaniem do użytkowania, wyszczególnionych w § 6 projektu umowy.

10) Pełnienie obowiązków Inwestora Zastępczego w okresie rękojmi za wady, wynikającej z umów zawartych przez Zamawiającego z Wykonawcami Robót, wyszczególnionych w § 7 umowy.

11) Pełnienie obowiązków Inwestora Zastępczego w zakresie obsługi finansowej Zadania, wyszczególnionych w § 8 umowy.

12) Współdziałanie z Zamawiającym w ewentualnym dochodzeniu i egzekwowaniu od uczestników biorących udział w realizacji Zadania, odszkodowań lub kar umownych za nienależyte lub nieterminowe wykonanie zobowiązań umownych oraz reprezentowanie Zamawiającego w ewentualnych sporach, celem obrony interesów Zamawiającego.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Analiza ryzyka / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Termin realizacji:od dnia podpisania umowy nie dłużej niż 16 m-cy

Planowane terminy realizacji zad:

1)podpisanie umowy z Wyk. robót: kwiecień 2022 r.,

2)rozpoczęcie robót: kwiecień 2022 r.

3) zakończenie robót:14 m-cy od daty podpisania umowy z Wyk.,

4) okres rękojmi za wady Zad ustalony w umowie z Wyk. robót – zostanie określony w ofercie Wyk. (nie krótszy niż 36 m-cy i nie dłuższy niż 60 m-cy).

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 045-116288
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Pełnienie czynności zastępstwa inwestycyjnego dla Zadania pn.: „Rewitalizacja Skweru im. Sybiraków przy ulicy Głównej i Wrocławskiej w Wałbrzychu wraz z terenem zielonym zlokalizowanym przy ulicy Głów

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
26/04/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych
Postanschrift: ul. Ogrodowa 15a
Ort: Wałbrzych
NUTS-Code: PL517 Wałbrzyski
Postleitzahl: 58-306
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 113 658.60 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 oraz w art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a – b i pkt 3, pkt 5, pkt 7- 8 ustawy Pzp.

3. Szczegółowe warunki zamówienia zawiera dokumentacja zamówienia.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/05/2022