Leveringen - 256037-2020

Submission deadline has been amended by:  295649-2020
03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Stettin: Diverse computeruitrusting

2020/S 106-256037

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Postadres: ul. Rybacka 1
Plaats: Szczecin
NUTS-code: PL424 Miasto Szczecin
Postcode: 70-204
Land: Polen
Contactpersoon: p. Marzena Kopacka-Biculewicz, p. Agnieszka Dobrzyńska
E-mail: przetargi@pum.edu.pl
Telefoon: +48 914800778

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.pum.edu.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://bip.pum.edu.pl/artykuly/214/dostawy
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: www.platformazakupowa.pl
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Referentienummer: DZP-262-13/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30236000 Diverse computeruitrusting
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, według parametrów minimalnych podanych w załącznikach do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Stacja robocza

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30214000 Werkstations
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL424 Miasto Szczecin
Voornaamste plaats van uitvoering:

Szczecin, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sukcesywna, realizowana w ciągu 24 miesięcy, od daty podpisania umowy, 45 sztuk stacji roboczych, zwanych komputerami, wraz z systemem operacyjnym i oprogramowaniem biurowym, według parametrów minimalnych podanych w załączniku nr 1 do siwz.

2. Zamawiający nie posiada i nie tworzy harmonogramu dostaw, które będzie realizował w miarę bieżących potrzeb, jednakże Zamawiający przewiduje, że w ramach pierwszej dostawy może zamówić połowę gwarantowanej ilości komputerów (15 sztuk) i Wykonawca powinien liczyć się z taką ewentualnością składając ofertę. Jest to wyłącznie założenie i Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu nie zamówienia w ramach pierwszej dostawy przewidywanej ilości komputerów.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający gwarantuje, że w okresie realizacji zamówienia dokona, w ramach zamówień sukcesywnych, zamówień na 30 sztuk komputerów. Z tytułu nie wykorzystania przez Zamawiającego całości zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kryteria oceny ofert:

— cena – 60 %,

— parametry techniczne – 30 %,

— termin gwarancji – 10 %.

Wadium: 2 000 PLN. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej musi zostać wniesione wraz z ofertą w oryginale, w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę.

Zamawiający przewiduje udzielenie na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7) pzp zamówień na dostawy dodatkowe do 300 000 PLN netto

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Wydajna stacja administracyjna

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30214000 Werkstations
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL424 Miasto Szczecin
Voornaamste plaats van uitvoering:

Szczecin, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa 2 sztuk wydajnych stacji administracyjnych wraz z systemem operacyjnym i oprogramowaniem biurowym, według parametrów minimalnych podanych w załączniku nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 21
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kryteria oceny ofert:

— cena – 60 %,

— parametry techniczne – 30 %,

— termin gwarancji – 10 %.

Wadium: 250 PLN. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej musi zostać wniesione wraz z ofertą w oryginale, w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Komputer przenośny – laptop typu 2w1

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213100 Draagbare computers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL424 Miasto Szczecin
Voornaamste plaats van uitvoering:

Szczecin, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa jednej sztuki komputera przenośnego – laptopa 2w1, o przekątnej ekranu 11.5-12.5 cali, wraz z systemem operacyjnym i oprogramowaniem biurowym, według parametrów minimalnych podanych w załączniku nr 3 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 21
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kryteria oceny ofert:

— cena – 60 %,

— parametry techniczne – 30 %,

— termin gwarancji – 10 %.

Wadium: 100 PLN. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej musi zostać wniesione wraz z ofertą w oryginale, w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Komputer przenośny – laptop 14.0” – 14.5”

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213100 Draagbare computers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL424 Miasto Szczecin
Voornaamste plaats van uitvoering:

Szczecin, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa jednej sztuki komputera przenośnego – laptopa, o przekątnej ekranu 14–14,5 cali, wraz z systemem operacyjnym i oprogramowaniem biurowym, według parametrów minimalnych podanych w załączniku nr 4 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 21
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kryteria oceny ofert:

— cena – 60 %,

— parametry techniczne – 30 %,

— termin gwarancji – 10 %.

Wadium: 50 PLN. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej musi zostać wniesione wraz z ofertą w oryginale, w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Komputer przenośny – laptop 13.0” – 13.5”

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213100 Draagbare computers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL424 Miasto Szczecin
Voornaamste plaats van uitvoering:

Szczecin, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sukcesywna, realizowana w ciągu 24 miesięcy, od daty podpisania umowy, 5 sztuk komputerów przenośnych – laptopów, o przekątnej ekranu 13.0–13.5 cali, wraz z systemem operacyjnym i oprogramowaniem biurowym, zwanych też „laptopami”, według parametrów minimalnych podanych w załączniku nr 5 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający gwarantuje, że w okresie realizacji zamówienia dokona, w ramach zamówień sukcesywnych, zamówień na 3 sztuki laptopów. Z tytułu nie wykorzystania przez Zamawiającego całości zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kryteria oceny ofert:

— cena – 60 %,

— parametry techniczne – 30 %,

— termin gwarancji – 10 %.

Wadium: 400 PLN. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej musi zostać wniesione wraz z ofertą w oryginale, w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę.

Zamawiający przewiduje udzielenie na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp zamówień na dostawy dodatkowe do 50.000 PLN netto.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Komputer przenośny – laptop 15" – 16"

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213100 Draagbare computers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL424 Miasto Szczecin
Voornaamste plaats van uitvoering:

Szczecin, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sukcesywna, realizowana w ciągu 24 miesięcy, od daty podpisania umowy, 15 sztuk komputerów przenośnych – laptopów, o przekątnej ekranu 15.0–16.0 cali, wraz z systemem operacyjnym i oprogramowaniem biurowym, zwanych też „laptopami”, według parametrów minimalnych podanych w załączniku nr 6 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający gwarantuje, że w okresie realizacji zamówienia dokona, w ramach zamówień sukcesywnych, zamówień na 10 sztuk laptopów. Z tytułu nie wykorzystania przez Zamawiającego całości zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kryteria oceny ofert:

— cena – 60 %,

— parametry techniczne – 30 %,

— termin gwarancji – 10 %.

Wadium: 800 PLN. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej musi zostać wniesione wraz z ofertą w oryginale, w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę.

Zamawiający przewiduje udzielenie na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7) pzp zamówień na dostawy dodatkowe do 100 000 PLN netto.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Komputer przenośny – laptop 17.0" – 18.0"

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213100 Draagbare computers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL424 Miasto Szczecin
Voornaamste plaats van uitvoering:

Szczecin, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sukcesywna, realizowana w ciągu 24 miesięcy, od daty podpisania umowy, 7 sztuk komputerów przenośnych – laptopów, o przekątnej ekranu 17.0–18.0 cali, wraz z systemem operacyjnym i oprogramowaniem biurowym, zwanych też „laptopami”, według parametrów minimalnych podanych w załączniku nr 7 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający gwarantuje, że w okresie realizacji zamówienia dokona, w ramach zamówień sukcesywnych, zamówień na 4 sztuki laptopów. Z tytułu nie wykorzystania przez Zamawiającego całości zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kryteria oceny ofert:

— cena – 60 %,

— parametry techniczne – 30 %,

— termin gwarancji – 10 %.

Wadium: 550 PLN. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej musi zostać wniesione wraz z ofertą w oryginale, w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę.

Zamawiający przewiduje udzielenie na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp zamówień na dostawy dodatkowe do 60 000 PLN netto.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Stacja robocza z monitorem – zestaw poleasingowy

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30231300 Beeldschermen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL424 Miasto Szczecin
Voornaamste plaats van uitvoering:

Szczecin, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sukcesywna, realizowana w ciągu 24 miesięcy, od daty podpisania umowy, 40 sztuk poleasingowych stacji roboczych wraz z monitorami oraz systemem operacyjnym i oprogramowaniem biurowym, zwanych też zestawami, według parametrów minimalnych podanych w załączniku nr 8 do SIWZ.

2. Zamawiający nie posiada i nie tworzy harmonogramu dostaw, które będzie realizował w miarę bieżących potrzeb, jednakże Zamawiający przewiduje, że w ramach pierwszej dostawy może zamówić połowę gwarantowanej ilości zestawów (14 sztuk) i Wykonawca powinien liczyć się z taką ewentualnością składając ofertę. Jest to wyłącznie założenie i Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu nie zamówienia w ramach pierwszej dostawy przewidywanej ilości zestawów.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający gwarantuje, że w okresie realizacji zamówienia dokona, w ramach zamówień sukcesywnych, zamówień na 28 sztuk zestawów. Z tytułu nie wykorzystania przez Zamawiającego całości zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kryteria oceny ofert:

— cena – 60 %,

— parametry techniczne – 30 %,

— termin gwarancji – 10 %.

Wadium: 1 000 PLN. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej musi zostać wniesione wraz z ofertą w oryginale,w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę.

Zamawiający przewiduje udzielenie na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7) Pzp zamówień na dostawy dodatkowe do 100 000 PLN netto.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Monitor 23.5" – 25.0"

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30231300 Beeldschermen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL424 Miasto Szczecin
Voornaamste plaats van uitvoering:

Szczecin, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sukcesywna, realizowana w ciągu 24 miesięcy, od daty podpisania umowy, 50 sztuk monitorów o przekątnej ekranu 23.5 – 25.0 cali, zwanych też „monitorami”, według parametrów minimalnych podanych w załączniku nr 9 do SIWZ.

2. Zamawiający nie posiada i nie tworzy harmonogramu dostaw, które będzie realizował w miarę bieżących potrzeb, jednakże Zamawiający przewiduje, że w ramach pierwszej dostawy może zamówić 17 sztuk monitorów i Wykonawca powinien liczyć się z taką ewentualnością składając ofertę. Jest to wyłącznie założenie i Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu nie zamówienia w ramach pierwszej dostawy przewidywanej ilości monitorów.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający gwarantuje, że w okresie realizacji zamówienia dokona, w ramach zamówień sukcesywnych, zamówień na 35 sztuk monitorów. Z tytułu nie wykorzystania przez Zamawiającego całości zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kryteria oceny ofert:

— cena – 60 %,

— parametry techniczne – 30 %,

— termin gwarancji – 10 %.

Wadium: 500 PLN. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej musi zostać wniesione wraz z ofertą w oryginale,w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę.

Zamawiający przewiduje udzielenie na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7) Pzp zamówień na dostawy dodatkowe do 80 000 PLN netto.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Monitor 27.0"

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30231300 Beeldschermen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL424 Miasto Szczecin
Voornaamste plaats van uitvoering:

Szczecin, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa jednej sztuki monitora o przekątnej ekranu 27 cali, według parametrów minimalnych podanych w załączniku nr 10 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 21
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kryteria oceny ofert:

— cena – 60 %,

— parametry techniczne – 30 %,

— termin gwarancji – 10 %.

Wadium: 20 zł. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej musi zostać wniesione wraz z ofertą w oryginale,w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia:

1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składana ofert;

2. oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp;

3. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

4. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, potwierdzający brak podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;

5. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składana ofert;

6. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składana ofert;

7. oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych;

8. oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej lub oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej z załączeniem dowodów, potwierdzających brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp;

9. Wykonawca zagraniczny zamiast dokumentów:

a) z pkt 1 składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub m.zamieszkania lub m.zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okr. w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert;

b) z pkt 4–6 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub m. zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert i dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.

10. Jeżeli w kraju, Wykonawcy nie wydaje się powyższych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub m. zamieszkania Wykonawcy lub m. zamieszkania tej osoby, z zachowaniem terminów z pkt 9.

11. Wykonawca mający siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej m. zamieszkania poza terytorium RP, której dotyczy dokument wskazany w pkt 1, składa dokument, o którym mowa w pkt 9a, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 Pzp. Jeżeli w kraju, w którym m.zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby, z zachowaniem terminów o których mowa w pkt 9.

W przypadku ofert wspólnych oświadczenia i dokumenty składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

Dokumenty mogą być złożone w oryginale, w postaci dokumentów elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w elektronicznej kopii dokumentu/oświadczenia, poświadczonej za zgodność z oryginałem kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

a) w zakresie części 1 zamówienia – mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają doświadczenie w postaci należytego wykonania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przynajmniej jednej dostawy, odpowiadającej przedmiotowi zamówienia. Za dostawę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia Zamawiający uzna dostawę stacjonarnych stacji roboczych wraz z programami operacyjnymi oraz pakietami biurowymi, jednorazowo lub w ramach sukcesywnych dostaw, na podstawie jednej umowy, o wartości łącznej przynajmniej 65 000,00 PLN brutto. Dla uznania warunku udziału w postępowaniu za spełniony Wykonawca może wykazać umowę, która jest w toku (nie została jeszcze zakończona), a w ramach której została wykonana dostawa lub zostały wykonane dostawy sukcesywne o wymaganej wartości;

b) w zakresie części 6 zamówienia - mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają doświadczenie w postaci należytego wykonania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przynajmniej jednej dostawy, odpowiadającej przedmiotowi zamówienia. Za dostawę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia Zamawiający uzna dostawę komputerów przenośnych - laptopów wraz z programami operacyjnymi oraz pakietami biurowymi, jednorazowo lub w ramach sukcesywnych dostaw, na podstawie jednej umowy, o wartości łącznej przynajmniej 22 000,00 PLN brutto. Dla uznania warunku udziału w postępowaniu za spełniony Wykonawca może wykazać umowę, która jest w toku (nie została jeszcze zakończona), a w ramach której została wykonana dostawa lub zostały wykonane dostawy sukcesywne o wymaganej wartości;

c) w zakresie części 8 zamówienia – mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają doświadczenie w postaci należytego wykonania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przynajmniej jednej dostawy, odpowiadającej przedmiotowi zamówienia. Za dostawę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia Zamawiający uzna dostawę zestawów komputerowych, tj. stacjonarnych stacji roboczych wraz z monitorami oraz programami operacyjnymi i pakietami biurowymi, jednorazowo lub w ramach sukcesywnych dostaw, na podstawie jednej umowy, o wartości łącznej przynajmniej 28 000,00 PLN brutto. Dla uznania warunku udziału w postępowaniu za spełniony Wykonawca może wykazać umowę, która jest w toku (nie została jeszcze zakończona), a w ramach której została wykonana dostawa lub zostały wykonane dostawy sukcesywne o wymaganej wartości;

d) w zakresie części 9 zamówienia - mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają doświadczenie w postaci należytego wykonania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przynajmniej jednej dostawy, odpowiadającej przedmiotowi zamówienia. Za dostawę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia Zamawiający uzna dostawę monitorów ekranowych, jednorazowo lub w ramach sukcesywnych dostaw, na podstawie jednej umowy, o wartości łącznej przynajmniej 14 000,00 PLN brutto. Dla uznania warunku udziału w postępowaniu za spełniony Wykonawca może wykazać umowę, która jest w toku (nie została jeszcze zakończona), a w ramach której została wykonana dostawa lub zostały wykonane dostawy sukcesywne o wymaganej wartości.

W przypadku ofert wspólnych w każdej z części doświadczeniem musi wykazać się jeden z Wykonawców składających ofertę wspólną. Zamawiający nie dopuszcza łączenia doświadczeń, w celu wspólnego wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu.

W zakresie części 2, 3, 4, 5, 7 i 10 zamówienia Zamawiający nie stawia warunku doświadczenia.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

1. W ramach realizacji zamówienia w części 1, 5, 6, 7, 8 i 9 Wykonawca jest zobowiązany, w okresie 24 miesięcy od daty zawarcia umowy, do sukcesywnego dostarczania przedmiotu umowy, każdorazowo w terminie nie dłuższym niż 21 dni, do siedziby Zamawiającego.

2. W ramach realizacji zamówienia w części 2, 3, 4 i 10 Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia przedmiotu umowy, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty podpisania umowy, do siedziby Zamawiającego.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 06/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 03/09/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 06/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:10
Plaats:

Pokój 30 w budynku od ul. Podgórnej 22 w Szczecinie, POLSKA

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza składania oferty dostępnego na www.platformazakupowa.pl.

2. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony platformazakupowa.pl to przeglądarka internetowa Internet Explorer, Chrome i FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości, co najmniej 256 kbit/s.platformazakupowa.pl jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024 x 768 pikseli.

3. Wszystkie dokumenty i oświadczenia nie wymagające szyfrowania, czyli dokumenty i oświadczenia składane po otwarciu ofert mogą być składane przy użyciu formularzy dostępnych na platformie zakupowej www.patformazakupowa.pl albo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres przetargi@pum.edu.pl, poprzez „wyślij wiadomość” lub z dodaniem załączników.

4. Oferta oraz dokumenty i oświadczenia (JEDZ, pełnomocnictwa),składane wraz z ofertą, wymagają szyfrowania i mogą zostać złożone wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej na www.platformazakupowa.pl. Nie jest możliwe przesłanie oferty, a także oświadczeń JEDZ, pełnomocnictw i innych oświadczeń lub dokumentów dołączanych do oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej, gdyż taki sposób użycia środka komunikacji elektronicznej nie zapewnia szyfrowania.

5. Adres e-mail do przesłania faktury elektronicznej: kwestura@pum.edu.pl

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 2 wnosi się terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach, stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

7. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

8. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7dni od dnia jej otrzymania.

9. Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpływu skargi do sądu.

10. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020