Servicios - 256039-2019

Submission deadline has been amended by:  455864-2019
03/06/2019    S105

Polonia-Wroclaw: Servicios de supervisión de obras

2019/S 105-256039

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dirección postal: ul. Powstańców Śląskich 186
Localidad: Wrocław
Código NUTS: PL5 MAKROREGION POŁUDNIOWO-ZACHODNI
Código postal: 53-139
País: Polonia
Persona de contacto: Magdalena Dec, Agnieszka Pelc
Correo electrónico: apelc@gddkia.gov.pl
Teléfono: +48 713347378
Fax: +48 713347363
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.gddkia.gov.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.gddkias.gov.pl;https://gddkia.eb2b.com.pl/
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://gddkia.eb2b.com.pl/
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Otra actividad: zarządzanie drogami krajowymi

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Regionalny Projekt Wdrożeniowy – Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym na Sieci TEN-T Etap 1 w Oddziałach GDDKiA we Wrocławiu i w Opolu

Número de referencia: O.WR.D-3.2410.123.2019
II.1.2)Código CPV principal
71520000 Servicios de supervisión de obras
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Ze względu na ograniczona liczbę znaków w sek. II.1.1) pełna nazwa zamówienia brzmi: Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Regionalny Projekt Wdrożeniowy – Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym na Sieci TEN-T Etap 1 w Oddziałach GDDKiA we Wrocławiu i w Opolu – drogi A4 i A8 oraz CZR Wrocław / Widawa”

Wartość szacunkowa zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 144 000 EUR.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
71248000 Supervisión del proyecto y documentación
71247000 Supervisión del trabajo de construcción
79421100 Servicios de supervisión de proyectos que no sean los de construcción
72200000 Servicios de programación de software y de consultoría
71000000 Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección
71244000 Cálculo de costes, seguimiento de costes
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL5 MAKROREGION POŁUDNIOWO-ZACHODNI
II.2.4)Descripción del contrato:

1. W zakres zamówienia wchodzą:

a) prowadzenie stałej analizy dokumentacji opracowywanej przez Wykonawcę RPW,

b) prowadzenie stałego monitoringu działań Wykonawcy RPW pod kątem realizacji lub odstępstw od postanowień Umowy RPW,

c) wsparcie Zamawiającego w rozwiązywaniu problemów, sporów i roszczeń,

d) wsparcie Zamawiającego w zakresie regularnego monitorowania parametrów SLA ustanowionych dla Systemu w Umowie RPW,

e) weryfikacja raportów SLA przygotowywanych przez Wykonawcę RPW,

f) świadczenie usług nadzoru inwestorskiego na pracami rozwojowymi świadczonymi przez Wykonawcę RPW,

g) informowanie o postępie prac realizacji RPW,

h) reprezentowanie Zamawiającego w spotkaniach, negocjacjach z Wykonawcą RPW oraz Wykonawcami pozostałych Regionalnych Projektów Wdrożeniowych, radach technicznych, komisjach odbiorowych, radach projektu, udział w odbiorach i testach,

i) czynności po wystawieniu protokołu odbioru,

j) czynności w zakresie rozliczania zadań inwestycyjnych,

k) obowiązki informacyjne i sprawozdawcze związane z przyznanym dofinansowaniem unijnym, w szczególności dotyczące prawidłowego określenia zakresu prac spełniających wymogi kwalifikowalności zgodnie z GA i zasadami stosowanymi dla projektów współfinansowanych przez instrument Unii Europejskiej „Łącząc Europę”, w tym w szczególności sporządzanie informacji o kwalifikowalności wykonanych prac wg formularza uzgodnionego z Zamawiającym,

l) wsparcie Zamawiającego w zakresie przygotowania przez Wykonawcę RPW Planu Przekazania Systemu.

2. Przedmiotowe zamówienie na wybór nadzoru inwestorskiego stanowi jedną z czterech części zamówienia wdrożeniowego prowadzonego w trybie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Regionalny Projekt Wdrożeniowy – Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TENT-T Etap 1”.

3. Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w terminie do 1 023 dni od podpisania umowy.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Doświadczenie eksperta / Ponderación: 20,00
Criterio de calidad - Nombre: Zarządzanie zmianą Personelu Kluczowego / Ponderación: 5,00
Criterio de calidad - Nombre: Szkolenia dla Zamawiającego / Ponderación: 5,00
Criterio de calidad - Nombre: Organizacja realizacji zamówienia / Ponderación: 10,00
Precio - Ponderación: 60,00
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 1023
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w zakresie opisanym w SIWZ.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Zamawiający przewiduje po zakończeniu wdrażania Systemu zastosowanie prawa opcji o limicie do 50 % wartości zamówienia podstawowego, w poniższym zakresie:

1. świadczenia usług nadzoru inwestorskiego nad przejęciem i świadczeniem usług wsparcia i utrzymania Modułów Wdrożeniowych Rozproszonych, w tym na drogach nieobjętych Zamówieniem podstawowym, uprzednio zintegrowanych z Systemem Centralnym przez Wykonawcę RPW (Opcja 1);

2. świadczenia usług nadzoru inwestorskiego nad projektem i wdrożeniem dodatkowej klasy/klas Modułów Rozproszonych przez Wykonawcę RPW, w tym poza obszarem geograficznym Zamówienia podstawowego RPW (Opcja 2);

Zasady uruchomienia i rozliczenia prawa opcji zostały określone w Tomie II (IPU), Tomie III (OPZ) SIWZ.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Zamówienie jest przewidziane do współfinansowania ze środków unijnych w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) w ramach projektu "Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T Etap 1" oraz ze środków będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

II.2.14)Información adicional

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 130 000,00 PLN (słownie złotych: sto trzydzieści tysięcy złotych).

2. Wykonawca, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % ceny brutto podanej w ofercie.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Nie dotyczy

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1. Wykonawca musi wykazać posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w określonej poniżej wysokości.

2. Wykonawca musi wykazać posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w określonej poniżej wysokości.

3. Na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

a) dla posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilne - polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 5 000 000,00 PLN;

b) dla posiadanych „środków finansowych lub zdolności kredytowej” - informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

4. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o których mowa powyżej, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy Pzp.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

a) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości nie mniejszej niż 5 000 000,00 PLN.

b) posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN

Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć:

— dla „ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej” wg średniego kursu NBP obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o przedmiotowym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

— dla posiadanych „środków finansowych/zdolności kredytowej” wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnianie warunku określonego w pkt III.1.2) Wykonawcy wykazują łącznie.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

1) Wykonawcy: Wykonawca zamówienia musi wykazać, że wykonał w sposób należyty w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usług polegającą na pełnieniu nadzoru nad realizacją zadań określonych poniżej:

2) Osób: Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby stanowiące Personel Kluczowy, które musi mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniające określone poniżej wymagania:

2. Na wezwanie zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

a) wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonywane należycie.

Dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.

b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnianie warunków, o których mowa w pkt III.1.3) Wykonawcy wykazują łącznie.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

1. Wykonawcy: Wykonawcy

1) Jednej usługi polegającej na pełnieniu funkcji nadzoru nad realizacją wdrożenia przy zadaniu obejmującym:

— zaprojektowanie, budowę i wdrożenie

Lub

— budowę i wdrożenie

Systemu zarządzania lub sterowania ruchem drogowym lub systemu poboru opłat (lub ich elementów) lub innego systemu ITS o wartości systemu nie mniejszej niż 10 000 000 PLN brutto.

2) Jednej usługi polegającej na pełnieniu nadzoru nad zadaniem inwestycyjnym obejmującym zaprojektowanie i budowę lub budowę budynku (za budynek Zamawiający uzna budynek w rozumieniu ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) posiadającego zaplecze umożliwiające zainstalowanie i eksploatację sprzętu telekomunikacyjnego i informatycznego, w tym serwerów, wyposażone co najmniej w dedykowane systemy: zasilania awaryjnego, klimatyzacji, przeciwpożarowe i kontroli dostępu oraz rozwiązania ICT, o wartości zadania inwestycyjnego nie mniejszej niż 2 000 000 PLN brutto.

2. Osób

1) Inżynier Kontraktu (Kierownik zespołu nadzoru inwestorskiego) – 1 osoba

Wymagane doświadczenie zawodowe: co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji:

— kierownika zespołu inżyniera kontraktu lub

— kierownika zespołu nadzoru inwestorskiego lub

— inżyniera kontraktu lub

— dyrektora kontraktu lub

— zastępcy dyrektora kontraktu lub

— kierownika budowy (w rozumieniu Prawa budowlanego),

Potwierdzone udziałem w projektach, w tym udział w ww. funkcji w co najmniej jednym zadaniu (zamówieniu, umowie) przez okres minimum 12 miesięcy (bez przerw) aż do jego zakończenia, obejmującym:

— budowę, wdrożenie i uruchomienie lub

— modernizację

Systemu zarządzania lub sterowania ruchem drogowym o wartości systemu co najmniej 10 mln PLN brutto.

2) Ekspert ds. IT w zakresie integracji oprogramowania – 1 osoba

Wymagane doświadczenie zawodowe: W projektowaniu lub wdrażaniu rozwiązań w zakresie integracji oprogramowania z elementami systemu zarządzania i sterowania ruchem drogowym, potwierdzone udziałem w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert w co najmniej jednym zakończonym zadaniu (zamówieniu, umowie) polegającym na wdrożeniu systemu zarządzania ruchem drogowym obejmującego integrację co najmniej trzech różnych modułów systemu zarządzania ruchem drogowym o wartości zadania co najmniej 1 000 000 PLN brutto.

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SIWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej zamawiającego.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

1. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane, ustawie z dnia 23.4.1964 r. Kodeks cywilny i ustawie z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

2. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia opisanych w SIWZ.

3. Warunki realizacji umowy, dopuszczalne zmiany umowy oraz określenie zmian, zostało zawarte w SIWZ.

4. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, osób wykonujących wskazane prze Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w Tomie II i Tomie III SIWZ.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato
Obligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 15/07/2019
Hora local: 11:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 3 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 15/07/2019
Hora local: 11:30
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem https://gddkia.eb2b.com.pl/.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
VI.3)Información adicional:

1. Dokumentacja przedmiotowego postępowania dostępna jest na Platformie w zakładce „Załączniki”. Pobranie dokumentu następuje po kliknięciu na wybrany załącznik i wciśnięciu polecenia „Pobierz”. W celu pobrania wszystkich załączników jednocześnie należy wybrać polecenie „pobierz paczkę”, a następnie „pobierz wszystkie załączniki organizatora”.

2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. W zakresie „części IV Kryteria kwalifikacji” JEDZ, Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji, w takim przypadku wykonawca nie wypełnia żadnej z pozostałych sekcji (A-D) w części IV JEDZ.

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument składa każdy z tych Wykonawców. Należy je przesłać zgodnie z zasadami określonymi w IDW.

6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także w przypadku, gdy osoba, której dany dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie mają zasady określone w § 7 i 8 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz.1126 ze zm).

7. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

8. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w stosunku, do którego zachodzą którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 oraz 8 ustawy Pzp.

9. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp.

10. Okres związania z ofertą, o którym mowa w pkt. IV.2.6) ogłoszenia wynosi 90 dni. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem składania ofert.

11. Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w zakresie opisanym w SIWZ.

12. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

13. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pełny opis kryteriów udzielania zamówienia zawarto w IDW dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej zamawiającego.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 2245887801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Localidad: Warszawa
País: Polonia
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Terminy wniesienia odwołania:

5.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

5.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

5.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 5.1. i 5.2. IDW wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5.4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych - Departament Odwołań
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 2245887801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
29/05/2019