Leveringen - 256041-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Griekenland-Salamina: Aardolieproducten, brandstof, elektriciteit en andere energiebronnen

2020/S 106-256041

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Dimos Salaminos
Postadres: K. Karamanli kai Ammochostoy 1
Plaats: Salamina
NUTS-code: EL307 Πειραιάς, Νήσοι
Postcode: 189 00
Land: Griekenland
Contactpersoon: Marianthi Maltezoy
E-mail: promithies@0165.syzefxis.gov.gr
Telefoon: +30 2132027335
Fax: +30 2132027427

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.salamina.gr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.salamina.gr
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Officiële benaming: www.promitheus.gov.gr
Plaats: Σαλαμίνα
Postcode: 189 00
Land: Griekenland
E-mail: promithies@0165.syzefxis.gov.gr
NUTS-code: EL307 Πειραιάς, Νήσοι

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.salamina.gr

I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Προμήθεια καυσίμων κίνησης - θέρμανσης και ελαιολιπαντικών του Δήμου Σαλαμίνος, και Ν.Π.Δ.Δ., έτους 2020 - 2021.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09000000 Aardolieproducten, brandstof, elektriciteit en andere energiebronnen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Καυσιμα κίνησης - θέρμανσης και ελαιολιπαντικά.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 349 965.50 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 6
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Προμήθεια καυσίμων κίνησης - θέρμανσης και ελαιολιπαντικών του Δήμου Σαλαμίνος, και Ν.Π.Δ.Δ., έτους 2020 - 2021.

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09100000 Brandstoffen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL307 Πειραιάς, Νήσοι
Voornaamste plaats van uitvoering:

Σαλαμίνα.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Καύσιμα κίνησης - θέρμανσης του Δήμου Σαλαμίνος.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 282 325.60 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Προμήθεια καυσίμων κίνησης - θέρμανσης και ελαιολιπαντικών του Δήμου Σαλαμίνος, και Ν.Π.Δ.Δ., έτους 2020 - 2021.

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09211000 Smeerolie en smeermiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL307 Πειραιάς, Νήσοι
Voornaamste plaats van uitvoering:

Σαλαμίνα.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Προμήθεια ελαιολιπαντικών του Δήμου Σαλαμίνος.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 23 410.40 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Προμήθεια καυσίμων κίνησης - θέρμανσης και ελαιολιπαντικών του Δήμου Σαλαμίνος, και Ν.Π.Δ.Δ., έτους 2020 - 2021.

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09100000 Brandstoffen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL307 Πειραιάς, Νήσοι
Voornaamste plaats van uitvoering:

Σαλαμίνα.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Προμήθεια καυσίμων κίνησης του Δ.Λ.Τ.Σ..

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 3 662.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Προμήθεια καυσίμων κίνησης - θέρμανσης και ελαιολιπαντικών του Δήμου Σαλαμίνος, και Ν.Π.Δ.Δ., έτους 2020 - 2021.

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09100000 Brandstoffen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL307 Πειραιάς, Νήσοι
Voornaamste plaats van uitvoering:

Σαλαμίνα.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π..

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 502.50 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Προμήθεια καυσίμων κίνησης - θέρμανσης και ελαιολιπαντικών του Δήμου Σαλαμίνος, και Ν.Π.Δ.Δ., έτους 2020 - 2021.

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09100000 Brandstoffen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL307 Πειραιάς, Νήσοι
Voornaamste plaats van uitvoering:

Σαλαμίνα.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης Α΄ Σχολικής Επιτροπής.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 21 035.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Προμήθεια καυσίμων κίνησης - θέρμανσης και ελαιολιπαντικών του Δήμου Σαλαμίνος, και Ν.Π.Δ.Δ., έτους 2020 - 2021.

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09100000 Brandstoffen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL307 Πειραιάς, Νήσοι
Voornaamste plaats van uitvoering:

Σαλαμίνα.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης Β΄ Σχολικής Επιτροπής.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 18 030.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/06/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Grieks
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 06/07/2020
Plaatselijke tijd: 11:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Δήμος Σαλαμίνας
Plaats: Σαλαμίνα
Land: Griekenland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Δήμος Σαλαμίνας
Plaats: Σαλαμίνα
Land: Griekenland
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Προσφορές δεκτές από 30.5.2020 έως 30.6.2020.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Δήμος Σαλαμίνας
Plaats: Σαλαμίνα
Land: Griekenland
Telefoon: +13 2132027335
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020