Leveringen - 256045-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Onderdelen en toebehoren voor voertuigen en motoren

2020/S 106-256045

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Jednostka Wojskowa nr 6021
Nationaal identificatienummer: 14626847100000
Postadres: ul. Żwirki i Wigury 9/13
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL7 MAKROREGION CENTRALNY
Postcode: 00-909
Land: Polen
Contactpersoon: Kancelaria Jednostki
E-mail: ozgst.zampub@ron.mil.pl
Fax: +48 261847577

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://ozgst.wp.mil.pl/pl/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platformazakupowa.pl/pn/ozgst
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: jednostka wojskowa
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa fabrycznie nowych części do pojazdów ciężarowych i autobusów oraz opon do pojazdów samochodowych, a także technicznych środków materiałowych, materiałów pędnych i smarów

Referentienummer: 16/2020/PN/Czołg.Sam./MPS
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34300000 Onderdelen en toebehoren voor voertuigen en motoren
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawę fabrycznie nowych (nieużywanych i nieregenerowanych) części do pojazdów ciężarowych i autobusów oraz opony do pojazdów samochodowych, a także technicznych środków materiałowych służących do obsługi, naprawy i konserwacji samochodów i sprzętu wojskowego, materiałów pędnych i smarów z podziałem na części:

— część I zamówienia – dostawa materiałów pędnych i smarów do pojazdów wojskowych (załącznik 1.1),

— część II zamówienia – dostawa części zamiennych do pojazdów ciężarowych (załącznik 1.2),

— część III zamówienia – dostawa części zamiennych do autobusów (załącznik 1.3).

Część zamówienia – dostawa opon do pojazdów osobowych i mikrobusów, ciężarowych i autobusów (załącznik 1.4.),

— część IV zamówienia – dostawa technicznych środków materiałowych służących do obsługi, naprawy i konserwacji samochodów i sprzętu wojskowego (załącznik 1.5.).

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 646 104.16 PLN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa materiałów pędnych i smarów do pojazdów wojskowych

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09211100 Motorolie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
NUTS-code: PL7 MAKROREGION CENTRALNY
Voornaamste plaats van uitvoering:

Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 9/13, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa materiałów pędnych i smarów do pojazdów wojskowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik od nr 1.1 do nr 1.10 oraz nr 5, nr 6, nr 7 i nr 8 do SIWZ (tj.: Opis przedmiotu zamówienia oraz Ogólne warunkach umowy) jak również w katalogu producenta części do poszczególnych rodzajów pojazdów. Orientacyjny zakres wraz z ilościami przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr od 1.6 do 1.10 treści SIWZ, sporządzony na bazie potrzeb z roku 2019.

Ilości przedmiotu zamówienia podane w załącznikach od nr 1.1 do nr 1.10 nie stanowią całkowitego przedmiotu zamówienia, a są jedynie ilościami szacunkowymi, podane zostały wyłącznie w celu obliczenia przez Wykonawcę ceny oferty oraz wskazania przez Zamawiającego przewidywanych, orientacyjnych potrzeb w zakresie przedmiotu zamówienia.

W celu potwierdzenia, że oferowane produkty równoważne odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego: W przypadku zaoferowania produktu(tów) równoważnego(nych) Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia badania tego produktu(tów) zgodnie z poniższą metodyką oraz przedstawienia Zamawiącemu dokumentu(tów) potwierdzającego(cych) spełnienie wymagań w zakresie mieszalności (równoważności). Zamienniki produktów muszą być mieszalne lub równoważne z olejami wymienionymi w załączniku nr 1.6 do SIWZ zgodnie z metodyką badań MB – MPS – 009 – 1998 „Badanie mieszalne olejów silnikowych”. Metodyka jest ogólnie dostępna w Wojskowym Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Służby MPS 01 – 045 Warszawa, ul. Kolska 13, POLSKA – wymagane złożenie dokumentu (ar. 26 ust. 1 ustawy Pzp).

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 182 878.32 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/09/2020
Einde: 16/12/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w niżej wymienionej wysokości:

— część I – 3 600,00 PLN.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa części zamiennych do pojazdów ciężarowych

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34300000 Onderdelen en toebehoren voor voertuigen en motoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
NUTS-code: PL7 MAKROREGION CENTRALNY
Voornaamste plaats van uitvoering:

Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 9/13, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa części zamiennych do pojazdów ciężarowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik od nr 1.1 do nr 1.10 oraz nr 5, nr 6, nr 7 i nr 8 do SIWZ (tj.: Opis przedmiotu zamówienia oraz Ogólne warunkach umowy) jak również w katalogu producenta części do poszczególnych rodzajów pojazdów. Orientacyjny zakres wraz z ilościami przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr od 1.6 do 1.10 treści SIWZ, sporządzony na bazie potrzeb z roku 2019.

Ilości przedmiotu zamówienia podane w załącznikach od nr 1.1 do nr 1.10 nie stanowią całkowitego przedmiotu zamówienia, a są jedynie ilościami szacunkowymi, podane zostały wyłącznie w celu obliczenia przez Wykonawcę ceny oferty oraz wskazania przez Zamawiającego przewidywanych, orientacyjnych potrzeb w zakresie przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 313 594.66 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/09/2020
Einde: 16/12/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w niżej wymienionej wysokości:

— część II – 6 200,00 PLN.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa części zamiennych do autobusów

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34300000 Onderdelen en toebehoren voor voertuigen en motoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
NUTS-code: PL7 MAKROREGION CENTRALNY
Voornaamste plaats van uitvoering:

Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 9/13, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa części zamiennych do pojazdów ciężarowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik od nr 1.1 do nr 1.10 oraz nr 5, nr 6, nr 7 i nr 8 do SIWZ (tj.: Opis przedmiotu zamówienia oraz Ogólne warunkach umowy) jak również w katalogu producenta części do poszczególnych rodzajów pojazdów. Orientacyjny zakres wraz z ilościami przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr od 1.6 do 1.10 treści SIWZ, sporządzony na bazie potrzeb z roku 2019.

Ilości przedmiotu zamówienia podane w załącznikach od nr 1.1 do nr 1.10 nie stanowią całkowitego przedmiotu zamówienia, a są jedynie ilościami szacunkowymi, podane zostały wyłącznie w celu obliczenia przez Wykonawcę ceny oferty oraz wskazania przez Zamawiającego przewidywanych, orientacyjnych potrzeb w zakresie przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 157 372.88 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/09/2020
Einde: 16/12/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w niżej wymienionej wysokości:

— część III – 3 100,00 PLN.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa opon do pojazdów osobowych i mikrobusów, ciężarowych i autobusów

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34300000 Onderdelen en toebehoren voor voertuigen en motoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
NUTS-code: PL7 MAKROREGION CENTRALNY
Voornaamste plaats van uitvoering:

Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 9/13, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa części zamiennych do pojazdów ciężarowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik od nr 1.1 do nr 1.10 oraz nr 5, nr 6, nr 7 i nr 8 do SIWZ (tj.: Opis przedmiotu zamówienia oraz Ogólne warunkach umowy) jak również w katalogu producenta części do poszczególnych rodzajów pojazdów. Orientacyjny zakres wraz z ilościami przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr od 1.6 do 1.10 treści SIWZ, sporządzony na bazie potrzeb z roku 2019.

Ilości przedmiotu zamówienia podane w załącznikach od nr 1.1 do nr 1.10 nie stanowią całkowitego przedmiotu zamówienia, a są jedynie ilościami szacunkowymi, podane zostały wyłącznie w celu obliczenia przez Wykonawcę ceny oferty oraz wskazania przez Zamawiającego przewidywanych, orientacyjnych potrzeb w zakresie przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 475 282.00 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/09/2020
Einde: 16/12/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w niżej wymienionej wysokości:

— część IV – 9 500,00 PLN.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa technicznych środków materiałowych służących do obsługi, naprawy i konserwacji samochodów i sprzętu wojskowego

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24900000 Fijnchemicaliën en diverse chemische producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
NUTS-code: PL7 MAKROREGION CENTRALNY
Voornaamste plaats van uitvoering:

Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 9/13, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa części zamiennych do pojazdów ciężarowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik od nr 1.1 do nr 1.10 oraz nr 5, nr 6, nr 7 i nr 8 do SIWZ (tj.: Opis przedmiotu zamówienia oraz Ogólne warunkach umowy) jak również w katalogu producenta części do poszczególnych rodzajów pojazdów. Orientacyjny zakres wraz z ilościami przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr od 1.6 do 1.10 treści SIWZ, sporządzony na bazie potrzeb z roku 2019.

Ilości przedmiotu zamówienia podane w załącznikach od nr 1.1 do nr 1.10 nie stanowią całkowitego przedmiotu zamówienia, a są jedynie ilościami szacunkowymi, podane zostały wyłącznie w celu obliczenia przez Wykonawcę ceny oferty oraz wskazania przez Zamawiającego przewidywanych, orientacyjnych potrzeb w zakresie przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 516 976.30 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/09/2020
Einde: 16/12/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w niżej wymienionej wysokości:

— część V – 10 300,00 PLN.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp. Zamawiający uzna, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, jeżeli z przedstawionych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów wynikać będzie, że nie występują uwarunkowania określone w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp. W przypadkach, gdy Wykonawca wykazując spełnienie warunków, polega na zasobach innych podmiotów, w stosunku do żadnego z tych podmiotów nie mogą występować uwarunkowania art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp. W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz brak podstaw wykluczenia należy przedłożyć:

1) oświadczenia w formie jednolitego dokumentu, wypełnionego w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w treści SIWZ;

a) Wykonawca składa oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), celem potwierdzenia wykazania warunku o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu; informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu;

b) Zamawiający załącza do SIWZ wzór (szablon) oświadczenia stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ, opracowany w oparciu o formularz ustanowiony w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE;

c) oświadczenie winno potwierdzać stan faktyczny na dzień składania ofert;

d) [dotyczy części IV załącznika nr 2 do SIWZ]:

Kryteria kwalifikacji – w odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja α lub sekcje A–D w przedmiotowej części) α: ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji – Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV. Oświadczenie o spełnianiu wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji spełni wymogi oświadczenia Wykonawcy o wstępnym potwierdzeniu spełniania warunków udziału w postępowaniu (kryteriów kwalifikacji), o którym mowa w art. 25a ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

2) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów oraz zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 – o ile wiadomo.

3) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa jednolite dokumenty dotyczące podwykonawców oraz zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13–23 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące kompetencji lub uprawnień do wykonywania określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający wymaga na potwierdzenie spełnienia tego warunku, aby Wykonawca posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 862 470,00 PLN, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku ubiegania się przez Wykonawcę o wybrane części (zadania), wykazana wartość winna dotyczyć kwoty określonej dla danej części (zadania), w tym:

— część I – 112 470,00 PLN brutto,

— część II – 200 000,00 PLN brutto,

— część III – 100 000,00 PLN brutto,

— część IV – 200 000,00 PLN brutto,

— część V – 250 000,00 PLN brutto.

Jeżeli Wykonawca składa ofertę na kilka części (zadań) jednocześnie, na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku, winien wykazać wartość posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż łączna kwota wymagana w celu potwierdzenia spełnienia tego warunku dla części (zadań), na które składana jest oferta.

W przypadku wartości posiadanych środków finansowych wyrażonych w innej walucie, Zamawiający, w celu oceny spełnienia ww. warunku, dokona przeliczenia tych wartości wg kursu z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu na podstawie tabeli kursów średnich NBP publikowanych na stronie internetowej: (http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx)

Eventuele minimumeisen:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 i w rozdziale V, tj.: w zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp należy przedłożyć informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający wymaga na potwierdzenie spełnienia tego warunku, aby Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, minimum 1 (jedną) główną dostawę, odpowiadającą swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawa została wykonana, oraz załączeniem dowodów określających czy ta dostawa została wykonana lub jest wykonywana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawa była wykonywana, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych jest wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wartość każdej (pojedynczej) dostawy powinna być nie mniejsza niż:

— część I – 112 470,00 PLN brutto,

— część II – 200 000,00 PLN brutto,

— część III – 100 000,00 PLN brutto,

— część IV – 200 000,00 PLN brutto,

— część V – 250 000,00 PLN brutto.

Jeżeli Wykonawca składa ofertę na kilka części (zadań) jednocześnie, na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku, powinien zsumować wyżej wymienione wartości dla tych części i na łączną kwotę przedstawić 1 (jedną) dostawę o wartości równej sumie części (zadań), na które składana jest oferta.

Przykładowo:

1) jeżeli Wykonawca składa ofertę na część I zamówienia, wykaz powinien przedstawiać 1 (jedną) dostawę o wartości minimum 112 470,00 PLN;

2) jeżeli Wykonawca składa ofertę na część I i II zamówienia, wykaz powinien przedstawiać 1 (jedną) dostawę o wartości minimum 312 470,00 PLN;

3) jeżeli Wykonawca składa ofertę na część od I do V zamówienia wykaz powinien przedstawiać 1 (jedną) dostawę o wartości minimum 862 470,00 PLN.

W przypadku wartości dostawy wyrażonej w innej walucie, Zamawiający, w celu oceny spełnienia ww. warunku, dokona przeliczenia tych wartości wg. kursu z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu na podstawie: tabeli kursów średnich NBP publikowanych na stronie internetowej: (http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx)

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, wartość wykonanej usługi do dnia wydania poświadczenia należytego wykonania, musi być wystarczająca do wykazania spełnienia warunku udziału. Za usługi tego samego rodzaju Zamawiający uzna usługi wykonania przedmiotów o przeznaczeniu i funkcji tożsamej z przedmiotem zamówienia.

Eventuele minimumeisen:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 i w rozdziale V, tj.: w zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp należy przedłożyć wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których dostawy te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego mające na celu zawarcie umowy ramowej prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 10 ust. 1 oraz art. 39–46 w związku z art. 99 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 t.j.), postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy ramowej z jednym Wykonawcą, stosownie do treści art. 100 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający będzie udzielał zamówień wykonawczych, których przedmiot będzie objęty umową ramową, sukcesywnie, w miarę swoich potrzeb, na warunkach nie mniej korzystnych niż określone w umowie ramowej, na podstawie art. 101a ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Ogólne warunki umowy stanowi załącznik nr 5, 6, 7, 8 do SIWZ.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 09/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 09/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:05
Plaats:

Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 9/13, POLSKA, budynek 511, pokój 21.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 i w rozdziale V, tj.:

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13–23 oraz ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp należy przedłożyć:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz, odnośnie do skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

5) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

7) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716);

8) informację w odniesieniu do przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 2.2 pkt 1–7. Zamawiający nie żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 1–7, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp.

Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13–23 orz ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp. Pozostałe wymagania w zakresie wymaganych oświadczeń i dokumentów zawarte są w treści SIWZ.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych
Postadres: ul. Postępu 17
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587800
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych
Postadres: ul. Postępu 17
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587800
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych
Postadres: ul. Postępu 17
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587800
Fax: +48 224587800
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020