Leveringen - 256046-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Poznań: Simulatoren

2020/S 106-256046

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
Postadres: ul. Fredry 10
Plaats: Poznań
NUTS-code: PL415 Miasto Poznań
Postcode: 61-701
Land: Polen
Contactpersoon: Kierownik Działu Zamówień Publicznych: mgr inż. Bartosz Pitak
E-mail: dzp@ump.edu.pl
Telefoon: +48 618546000

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.ump.edu.pl

Adres van het kopersprofiel: https://platformazakupowa.pl/pn/ump

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platformazakupowa.pl/pn/ump
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://platformazakupowa.pl/pn/ump
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: uczelnia publiczna
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa trenażerów na potrzeby Centrum Symulacji Medycznej.

Referentienummer: PN-19/20
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34150000 Simulatoren
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa trenażerów na potrzeby Centrum Symulacji Medycznej, tj:

1. trenażer do iniekcji dożylnej;

2. trenażer do konikotomii;

3. trenażer do zgłębnikowania;

4. trenażer do iniekcji śródskórnych;

5. trenażer pediatryczny do nauki wkłucia lędźwiowego;

6. trenażer do dostępu centralnego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 3 do SIWZ.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL415 Miasto Poznań
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa trenażerów na potrzeby Centrum Symulacji Medycznej, tj:

1. trenażer do iniekcji dożylnej;

2. trenażer do konikotomii;

3. trenażer do zgłębnikowania;

4. trenażer do iniekcji śródskórnych;

5. trenażer pediatryczny do nauki wkłucia lędźwiowego;

6. trenażer do dostępu centralnego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 3 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 56
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Zamówienie realizowane ze środków pochodzących z programu pn.: „Realizacja programu rozwojowego w zakresie symulacji medycznej w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu’’ – projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy POWR.05.03.00-00-0005/15-00

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej dwie dostawy trenażerów niskiej wierności, o wartości 60 000,00 PLN brutto każda.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 06/07/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 06/07/2020
Plaatselijke tijd: 09:15
Plaats:

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 61-701 ul. Fredry 10, Dział Zamówień Publicznych, pok. 113, 114, I piętro, POLSKA.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

I.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23,

2) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

3) spełniają warunki udziału w postępowaniu (wymienione w punkcie 7.2 SIWZ).

II. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 2 800,00 PLN.

III.1. Do oferty Wykonawca dołącza – aktualne na dzień składania ofert - oświadczenie w postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej JEDZ), sporządzone zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 4 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jednolity dokument (JEDZ), sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

IV. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający będzie żądał zgodnie z pkt 8.2. SIWZ.

V. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z 8.5. SIWZ.

VI. Umowa zawarta zostanie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 00-676
Land: Polen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 00-676
Land: Polen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020