Leveringen - 256047-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Gorlice: Diagnostisch instrumentarium

2020/S 106-256047

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach
Nationaal identificatienummer: 000308614
Postadres: ul. Węgierska 21
Plaats: Gorlice
NUTS-code: PL218 Nowosądecki
Postcode: 38-300
Land: Polen
Contactpersoon: Biuro Zamówień Publicznych
E-mail: bzp@szpital.gorlice.pl
Telefoon: +48 183553317
Fax: +48 183553307

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.szpital.gorlice.pl

Adres van het kopersprofiel: www.szpital.gorlice.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.szpital.gorlice.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: www.szpitalgorlice.skrytkaesp
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa analizatora mikrobiologicznego związana z realizacją projektu pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – pakiet medyczny.

Referentienummer: 44/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33124100 Diagnostisch instrumentarium
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Zintegrowany analizator typu PCR do szybkiej diagnostyki molekularnej – 4 modułowy, w pełni zautomatyzowany. Urządzenie pracuje na odczynnikach w formie fabrycznie rozporcjowanych kadridży, nie wymagających specjalnych warunków przechowywania. Dostawca musi zagwarantować możliwość dostawy odczynników.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 238 637.00 PLN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000 Medische apparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL218 Nowosądecki
Voornaamste plaats van uitvoering:

Pracownia Mikrobiologiczna Przy Szpitalu Specjalistycznym m. Henryka Klimontowicza w Gorlicach

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zintegrowany analizator typu PCR do szybkiej diagnostyki molekularnej – 4 modułowy, w pełni zautomatyzowany. Urządzenie pracuje na odczynnikach w formie fabrycznie opakowaniach kadridży, nie wymagających specjalnych warunków przechowywania. Dostawca musi zagwarantować możliwość dostawy odczynników. Oferowany sprzęt i aparaty, muszą posiadać odpowiednio dokumenty dopuszczające do stosowania przy udzielaniu świadczeń medycznych na terenie RP.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: ocena technicyna / Weging: 40
Kostencriterium - Naam: cena / Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 238 637.00 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 70
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Dostawa związana z realizacją projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – pakiet medyczny”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020, 9 oś priorytetowa Region Spójny Społecznie, działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w regionie.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Celem potwierdzenia wymogu należy dołączyć odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, oraz 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz odnośnie do skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Wymienione dokumenty składa Wykonawca, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Celem potwierdzenia wymogów należy dołączyć oświadczenia i dokumenty potwierdzające uregulowanie podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne Wykonawcy. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

— nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokumenty muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Dokumenty muszą być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 5 niniejszego rozdziału,zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wymienione dokumenty składa Wykonawca którego ofertę uznano za najkorzystniejszą.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Posiadanie dopuszczenia oferowanego urządzenia i materiałów do stosowania przy udzielaniu świadczeń medycznych na terenie RP zgodnie z obowiązującą ustawą o wyrobach medycznych.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Przedstawienie odpowiednich dokumentów dopuszczających, certyfikatów przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Po dostarczeniu sprzętu i wyposażenia dostawca dokona przeszkolenia personelu medycznego i technicznego obsługującego urządzenia w zakresie ich bieżącej obsługi i eksploatacji oraz konserwacji, a także dostarczy opisy techniczne i komplety instrukcji obsługi w języku polskim.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 15/06/2020
Plaatselijke tijd: 09:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 15/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Biuro Zamówień Publicznych Zamawiającego

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

W procedurze mogą brać udział przedstawiciele Wykonawców bez ograniczenia.

Otwarcie ofert w formie elektronicznej z wykorzystaniem Miniportalu Urzędu Zamówień Publicznych.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587840
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, lub 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie dotyczące treści ogłoszenia oraz SIWZ wnosi się w terminie do 10 dni od daty ich publikacji.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@gov.pl
Telefoon: +48 224587840
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020