Leveringen - 256050-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Białystok: Laboratoriumreagentia

2020/S 106-256050

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
Nationaal identificatienummer: 000288610
Postadres: M. Skłodowskiej-Curie 24a
Plaats: Białystok
NUTS-code: PL841 Białostocki
Postcode: 15-276
Land: Polen
E-mail: zamowienia@uskwb.pl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.uskwb.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: https://e-propublico.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://e-propublico.pl
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://e-propublico.pl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów na okres 36 miesięcy do ZDB

Referentienummer: 48/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33696500 Laboratoriumreagentia
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów na okres 36 miesięcy do ZDB. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (ilość, asortyment, parametry) zawiera formularz oferty.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 1

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500 Laboratoriumreagentia
38434000 Analysatoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL841 Białostocki
Voornaamste plaats van uitvoering:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A, Białystok, POLSKA, Zakład Diagnostyki Biochemicznej

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa odczynników do badań immunologicznych oraz roztworów obsługowych wraz z dzierżawą dwóch zintegrowanych analizatorów do oznaczeń biochemicznych i immunochemicznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz oferty.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Jakość / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 144 100.00 PLN.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 2

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500 Laboratoriumreagentia
38434000 Analysatoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL841 Białostocki
Voornaamste plaats van uitvoering:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A, Białystok, POLSKA, Zakład Diagnostyki Biochemicznej

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa odczynników, roztworów obsługowych i części zużywalnych wraz z dzierżawą automatycznego analizatora do oznaczania hormonów, markerów nowotworowych i białek specyficznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz oferty.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin wykonania / Weging: 38
Kwaliteitscriterium - Naam: Warunki płatności / Weging: 2
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 33 900.00 PLN.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 3

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500 Laboratoriumreagentia
38434000 Analysatoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL841 Białostocki
Voornaamste plaats van uitvoering:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A, Białystok, POLSKA, Zakład Diagnostyki Biochemicznej

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa odczynników, roztworów, obsługowych i części zużywalnych wraz z dzierżawą systemu do elektroforezy i immunofiksacji oraz automatycznego analizatora do prążków oligoklonalnych w PMR i w surowicy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz oferty.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin wykonania / Weging: 38
Kwaliteitscriterium - Naam: Warunki płatności / Weging: 2
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 12 600.00 PLN.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 4

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500 Laboratoriumreagentia
38434000 Analysatoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL841 Białostocki
Voornaamste plaats van uitvoering:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A, Białystok, POLSKA, Zakład Diagnostyki Biochemicznej

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa odczynników, roztworów obsługowych i części zużywalnych wraz z dzierżawą aparatu do badań z zakresu alergologii i chorób autoimmunologicznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz oferty.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin wykonania / Weging: 38
Kwaliteitscriterium - Naam: Warunki płatności / Weging: 2
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 9 300.00 PLN.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 5

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500 Laboratoriumreagentia
38434000 Analysatoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL841 Białostocki
Voornaamste plaats van uitvoering:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A, Białystok, POLSKA, Zakład Diagnostyki Biochemicznej

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa odczynników, roztworów, obsługowych i części zużywalnych oraz dzierżawa analizatora do oznaczeń immunoglobulin, łańcuchów lekkich i ciężkich oraz białek specyficznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz oferty.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin wykonania / Weging: 38
Kwaliteitscriterium - Naam: Warunki płatności / Weging: 2
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 20 900.00 PLN.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 6

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500 Laboratoriumreagentia
38434000 Analysatoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL841 Białostocki
Voornaamste plaats van uitvoering:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A, Białystok, POLSKA, Zakład Diagnostyki Biochemicznej

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa odczynników, roztworów, obsługowych i części zużywalnych oraz dzierżawa analizatora do oznaczeń paneli alergologicznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz oferty.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin wykonania / Weging: 38
Kwaliteitscriterium - Naam: Warunki płatności / Weging: 2
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 4 000.00 PLN.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 7

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500 Laboratoriumreagentia
38434000 Analysatoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL841 Białostocki
Voornaamste plaats van uitvoering:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A, Białystok, POLSKA, Zakład Diagnostyki Biochemicznej

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa testów immunoenzymatycznych i roztworów obsługowych wraz z dzierżawą systemu do oznaczania alergenów metodą panelową i kasetową. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz oferty.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin wykonania / Weging: 38
Kwaliteitscriterium - Naam: Warunki płatności / Weging: 2
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 7 100.00 PLN.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Szczegółowe warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy, który stanowi załącznik do SIWZ

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 07/07/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 04/09/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 07/07/2020
Plaatselijke tijd: 12:15
Plaats:

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23, oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu. Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podst. art. 24 ust. 5 pkt 1 ust. Pzp.

2. Dokumenty wymagane na etapie składania ofert:

— formularz oferty,

— jednolity europejski dokument zamówienia,

— zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów – jeżeli dotyczy,

— jeżeli uprawnienie dla osób podpisujących ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo udzielone przez osoby uprawnione, figurujące w rejestrze handlowym lub innym dokumencie. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego,podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

3. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert należy złożyć:oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

4. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego:

— odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

— informacja z Krajowego Rejestru Karnego,

— oświadczenie Wykonawcy o braku zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne,

— oświadczenie Wykonawcy o braku zalegania z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

— próbki, opisy, fotografie lub inne podobne materiały: Dotyczy dzierżawy analizatorów - Opisy techniczne, prospekty producentów, katalogi oferowanego sprzętu potwierdzające spełnianie parametrów technicznych, określonych w Formularzu ofertowym. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby parametry techniczne prezentowane w załączonych prospektach odpowiadały parametrom technicznym opisanym. Jeżeli w powyższych dokumentach brak opisu danej funkcji lub wartości parametru, dopuszcza się załączenie do oferty innych dokumentów (np. instrukcja użytkowania, oświadczenie producenta), w których Zamawiający będzie w stanie zweryfikować zgodność opisu funkcji lub wartości danego parametru.

Uwaga: W przypadku wątpliwości Zamawiający może zażądać dodatkowych dokumentów i próbek potwierdzających spełnianie parametrów/warunków, które zostały określone w Formularzu ofertowym. Dokumenty i próbki zostaną udostępnione przez Wykonawców na każde żądanie Zamawiającego.

— informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument – dotyczy podmiotów zagranicznych,

— dokument potwierdzający, że nie otwarto likwidacji Wykonawcy – dotyczy podmiotów zagranicznych.

5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury wskazanej w art. 24aa.

7. Ad. IV.2.6 – dokładny termin związania oferta wynosi 60 dni od daty składania ofert.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020